Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lijndun
zondag | 6 november 2016 | 01h16 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_wijzelf_web.jpg

Betreft: vrijlating van inkomsten voor uitkeringsgerechtigden.
G.E.M. Holleman, voorzitter en E.W. van de Kamp-Ruiter, secretaris


Delft, 2 november 2016-11-01
Aan de leden van de Commissie Sociaal Domein
Betreft: vrijlating van inkomsten voor uitkeringsgerechtigden.

Geachte leden,

Op de onlangs gehouden buurtmarkt in het buurthuis Het Voorhof heeft WIJZELF DELFT tijdens het debat een noodkreet geslaakt, waarvan ik u allen graag deelgenoot maak.
WIJZELF DELFT is onder veel support van de gemeente Delft twee jaar geleden van start gegaan: menigeen vindt het een prachtig concept. Immers, het is een digitaal platform waar Delftenaren geheel zonder overheidsbemoeienis zelfstandig hulp en zorg kunnen regelen. Dat is een opening door de wethouder waard, verdient een innovatie-award en heeft recht op een stimuleringssubsidie.

De praktijk is zoals gewoonlijk weerbarstig. Vooral het werven van aanbieders stuit op hindernissen. Er is een grote groep aanbieders in een uitkeringssituatie, die dolgraag wil werken binnen WIJZELF, maar die dat niet mag vanwege de regelgeving. Er bestaan weliswaar kleine mogelijkheden om bij te verdienen binnen de uitkering, maar daar vallen werkzaamheden als vervoer, tuinieren, huishoudelijk werk etc. vaak buiten. Of er mag maar een zodanig klein percentage van de extra inkomsten gehouden worden, dat niemand zin heeft in de (administratieve) rompslomp voor zo weinig baat.

In de VNG-informatie las ik, dat er vier gemeenten zijn, (Utrecht, Wageningen, Groningen en Tilburg) die in overleg met staatssecretaris Klijnsma, een pilot mogen inzetten om mensen te stimuleren aan het werk te gaan die vrijgesteld worden van inhouding bijverdiensten.
Het lijkt mij voor de gemeente Delft een uitgelezen mogelijkheid om door middel van de aanbieders bij WIJZELF DELFT (momenteel ong. 20) aan de staatssecretaris een verzoek te doen om ook een pilot uit te mogen zetten.

Wij stellen voor dat de gemeente een bedrag vrij van inhouding kan laten aan onze aanbieders. Het bestuur van WIJZELF DELFT denkt dat € 150 per maand bijverdiend zou mogen worden tot een bedrag van € 1500 per jaar. Dat komt overeen met de jaarlijkse onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

En wij veronderstellen dat dit bedrag voor uitkeringsgerechtigden een grote stimulans kan zijn om zich als aanbieder bij WIJZELF DELFT aan te sluiten in de hoop een paar uurtjes bij te kunnen verdienen. Immers, de meeste gesloten overeenkomsten komen, zeker in deze aanloopfase, lang niet aan deze voorgestelde limiet..
Inmiddels is WIJZELF DELFT ook in gesprek over deze materie o.m. met Werkse en de Gemeente Delft
We pleiten er hartstochtelijk voor, dat de politieke partijen door middel van een motie, of zelfs door een initiatiefnota in te dienen bij het College, deze weg willen bewandelen.
Deze materie in bredere zin zou ook veel aandacht moeten verdienen in de diverse nieuwe lokale verkiezingsprogramma’s voor 2018. Op die manier kunnen we samen de toekomst voor WIJZELF DELFT en eventuele andere voor Delft nuttige burgerinitiatieven veilig stellen.

We hopen op een adequate en coöperatieve reactie.
...
Jan Campertlaan 23 2624 NZ Delft 06 208 864 40 delft@wijzelf.nl www.delft.wijzelf.nl

delft_lijndun

delft_klaagschrift_lekken_verkerk_delft_od20161105.jpg

Klassenjustitie geeft na twee jaar uitspraak over lekken Verkerk
Jan Peter de Wit, raadslid OD


In februari lekte toenmalig burgemeester Bas Verkerk in een nota geheime bedragen over de Sebastiaansbrug. De raad had alle bedragen als geheim bestempeld. In maart 2014 deden Martin Stoelinga en ik aangifte tegen Bas Verkerk. In juni 2014 seponeerde het Openbaar Ministerie met een lullig briefje de aangifte. Op 2 juni 2014 hebben Stoelinga en ik een Klaagschrift Artikel 12 wetboek van Strafvordering ingediend.

Pas twee jaar later heeft het Hof ( mr. J.W. Wabeke, mr. S van Dissel en mr T.P.L Bot ) ons beklag niet-ontvankelijk verklaard. Lees Uitspraak HIER Burgemeester Verkerk mocht omdat hij namens het college van B&W een bestuursorgaan van de gemeente de raad actief informeren over tegenvallers. De burgemeester is dan immuun en kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. Dus college leden mogen geheimen lekken wanneer ze willen omdat dat dan valt onder actieve informatieplicht. Maar SP raadslid Bongers is wel veroordeeld wegens hetzelfde. Hij lekte in een persbericht toen dat de Sebastiaansbrug vele miljoenen duurder zou uitpakken. Hij was wel erg stom om dat persbericht ook naar de gemeente te sturen. Nu zeggen de rechters ten overvloede dat door dat lekken van Bongers de aankomende tegenvaller al openbaar was gemaakt. Dus was het nadien specificeren en publiceren van dat bedrag door burgemeester Verkerk niet meer aan te merken als schending van een geheim.

Politiek en Rechtsspraak zijn elkaar vijanden. Rechters snappen niets van politiek, en politici niets van Rechtspraak. In de politiek moet je binnen één dag reageren want anders is het oud nieuws. De Rechtspraak neemt er jaren de tijd voor. Ze timen en spelen onder één hoedje met het Openbaar Ministerie de datums van hun dagvaardingen, zittingen en uitspraken. Ze weten altijd wel een gelegenheidsargument te vinden om de gevestigde elite te beschermen. Jan met de Pet trekt altijd aan het kortste eind.

Rechtspraak is een pervers door-en-door verdorven systeem om het opstandige volk en hun volksvertegenwoordigers eronder te houden.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_st_sebastiaansbrug_2014_gemeente_delft.jpg

Delft. De nieuw te bouwen Sint Sebastiaansbrug wordt een identieke basculebrug, alleen wat breder met een trambaan. Ook het zware vrachtverkeer wordt na vele jaren weer toegestaan. Een echte 'stadsbrug' op maaiveld hoogte is ruimtelijk gezien een gemiste kans.
Aan Stadsbouwmeester Wytze Patijn:
Nergens is een openbaar stuk te vinden of te lezen waarin de Sbm zijn mening ventileert.
Nergens heeft de Sbm de 'bestuurders' openbaar voorgelicht of bijgestaan.
Conclusie: Sbm kost geld en publiek ziet nergens zichtbare resultaten.
Een foto-sessie zou het minste geweest kunnen zijn.
Sint Sebastiaansbrug
harrie fruyt van hertog, weblog

-----

Stadsbouwmeesterschap 2015 en 2016
Wytze Patijn


Delft, 31 oktober 2016
Verslag werkzaamheden en vooruitblik
Opgesteld in verband met het oog op de (periodieke) herbenoeming per 1.1.2017

1. Over de Stadsbouwmeester (Sbm):
- taak: het bevorderen van Ruimtelijke Kwaliteit in Delft
- onafhankelijk adviseur voor architectuur en stedenbouw
- benoemd door de Gemeenteraad
- betreft periode van 1 januari 2015 tot oktober 2016
...
Bijlage:
Overzicht adviezen en projecten: (min of meer chronologisch)
- St Sebastiaansbrug (tot 1.4.2016)
...

delft_lijndun

delft_jaarverslag_2015_cie_welstand_monumenten.jpg

Jaarverslag 2015
Commissie voor Welstand en Monumenten gemeente Delft


VOORWOORD

Inmiddels is er weer volop bouwactiviteit in en aan de randen van Delft. Rijswijk versmelt langzaam met de Harnaschpolder en rond de Coendersbuurt domineren de bouwkranen het beeld. Met dit jaarverslag willen wij u, naast de verplichte onderdelen, ook laten zien welke mooie gebouwen er weer zijn gerealiseerd in onze momenteel bruisende stad.

Een groot aantal tijdelijke bouwwerken hoeft volgens de regelgeving niet aan de commissie te worden voorgelegd voor een welstandsadvies. Er is een positieve ontwikkeling te zien dat veel bedrijven en organisaties toch juist aan dit type bouwwerk veel aandacht besteden en graag in een vooroverleg de plannen wil tonen. Ook hiervan zal een aantal mooie voorbeelden te zien zijn.

Veel lees- en vooral kijkplezier

Teksten: Paul van der Grinten en Nicole Verzellenberg
Eindredactie, Foto’s en opmaak: Nicole Verzellenberg

delft_lijndun

delft_daeb.jpg

Onderwerp Zienswijzen splitsingsvoorstellen woningcorporaties
het college van burgemeester en wethouders van Delft, burgemeester J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


De Woningwet verplicht corporaties in hun bedrijfsvoering een scheiding aan te brengen tussen Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB; maatschappelijke activiteiten) en diensten die daar niet onder vallen (nietDAEB; commerciele activiteiten). In de DAEB-tak vallen woningen die alleen maar sociaal verhuurd mogen worden. De niet-DAEB-tak zijn woningen die commercieel (boven de huurtoeslaggrens, € 710) verhuurd moeten worden maar wel met een sociale huurprijs aangeboden mogen worden. Voor de niet-DAEB-tak gelden echter financiele eisen en moet een corporatie een hoger rendement realiseren. De niet-DAEB woningen mogen na splitsing niet meer geborgd worden met gemeentelijke achtervang.

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 5 november 2016 | 03h19 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161105.jpg

(104) Jacques slaat wild om zich heen
Arie van der Veen, webcolumnist


Gisteren had ik even contact met Jacques Monasch. Ik maande hem tot rust na zijn boute uitspraken over het referendum. En een mogelijke motie van wantrouwen tegen het kabinet. Ik waarschuwde hem zijn hand niet te overspelen. En wellicht is dat al gebeurd. Het blijft een bijzondere situatie: Tweede Kamerleden die intern vechten om het leiderschap, terwijl de verkoop in de winkel doorgaat. En Jacques heeft een lastige positie. Principieel doen over iets waar je niet achterstaat. Ook hij steunde toch het verdrag ? Dan moet hij ook een inhoudelijk standpunt hebben en als adspirant-leider ook het proces kunnen overzien en zijn mede-fractiegenoten aan de hand nemen.

Ook in de PvdA lijkt me dat het inzicht groeiende is dat men te snel (vooraf) de uitkomst van het raadplegend referendum als bindend heeft aangenomen. Ik laat maar even terzijde de kwestie kloof tussen kiezers en gekozenen. Maar gelukkig beslist uiteindelijk het parlement. (Net zo als in het Verenigd Koninkrijk...) En in het parlement past een eigen afweging. En die vindt plaats in fracties en op basis van eigen afweging van een Tweede Kamerlid. Monasch mag zelf beslissen. Maar zoals hij zich nu opstelt, plaatst hij zich in de marge, en straks kan hij geen kant meer op. Niet handig voor een leider in spe.

Het Oekraïnereferendum en de afwikkeling daarvan lijkt een lakmoesproef voor leiderschap te worden. Voor de minister-president, in het CDA en nu ook voor de PvdA. Wil Jacques nog een serieuze kandidaat voor het PvdA-leiderschap zijn, dan wordt ook hem gevraagd om leiderschap gevraagd. En leiderschap vraagt om visie, draagvlak, tact en.....geduld.

delft_lijndun

delft_alex_mustert_20160626_saint_harpe_brug.jpg

S. SEBASTIAANSBRUG DE "ST. HARPE-BRUG"???
Alex Mustert, egyptoloog


delft_alex_mustert_20161103_st_harpe_brug_001.jpg
delft_alex_mustert_20161103_st_harpe_brug_002.jpg

delft_lijndun

Citaten ...

delft_aaioverdebol20161105.jpg

VRIENDELIJKE AAI OVER DE BOL
Griffie gemeente Delft

Stadsbelangen Delft overweegt een motie Hamerstukken. De fractie stelde eerder in het debat dat de meedenkfracties het moesten doen met een vriendelijke aai over de bol van de coalitie en het college en dat de programmabegroting op zo’n manier voortaan ongewijzigd als hamerstuk kan worden vastgesteld. Stadsbelangen Delft benadrukte ook niet ontevreden te zijn over de begroting, maar zei ook tot andere keuzes te willen komen.

delft_lijndun

delft_oude_langendijk_fietsenstalling_beheerdersruimte_20160813173459.jpg

Gebruik van de beheerdersruimte aan de Oude Langendijk
Ronald Kroon, vrijwillige fietsenstallingbewaker


Beste Burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad.
Allereerst wil ik U hartelijk danken voor het gebruik van de beheerdersruimte aan de Oude Langendijk. nu kunnen we deze donkere maanden vaker gratis toezicht houden bij de fietsenstalling. Het streven is dagelijks tot de winkels gesloten zijn, zodat winkelpersoneel na het werk weer op eigen fiets huiswaarts kan keren.
Vanuit het glazen huisje naast de Nieuwe kerk is een mooie plek om de entree van onze binnenstad eens goed onder de loep te nemen. Ik moet zeggen dat de Nieuwe langendijk niet echt een warm welkom uitstraalt, zeker nu in de winterperiode de terrassen verdwenen zijn. Dit bracht mij op het idee om op de middenberm waar in vroeger jaren een gracht was, een groenstrook te creëren. De plantsoenen in de vorm van trekschuiten die met een beetje creativiteit ingericht kunnen worden als openbare zitruimte én hondenuitlaatstrook. Grasperkjes met een bordje verboden op het gras te lopen met uitzondering van honden kan de overlast van hondenpoep in de rest van de stad voorkomen. Ons team vrijwilligers van de toezicht bij de fietsenstalling is bereid om deze groenstrook inclusief hondenuitlaatstrook bij te houden zodat we alle bezoekers van de Delftse binnenstad een warm welkom kunnen heten en de stad met een goede herinnering weer zullen verlaten.
Ik hoop dat U iets met mijn voorstel kan en zie uit naar uw reactie en medewerking om samen geschiedenis te creëren in Delft.

delft_lijndun

delft_hnk_sneak_preview_griffie_20160319121038.jpg

Delft. De griffie is prima gehuisvest en heeft over ruimtegebrek niet te klagen. Foto PRODEO.

Nieuw stadskantoor, artikel AD van 26 oktober 2016
A.Th.van Wissen, Delftse burger


Delft, 31 oktober 2016,
Geachte leden van de raad,
Onderwerp: Dura Vermeer > Actueel > Nieuwsberichten > Voorlopige gunning vernieuwing Stadhuis Zoetermeer
https://www.duravermeer.nl/nieuws/voorlopige-gunning-vernieuwing-stadhuis-zoetermeer
Naar aanleiding van het artikel in het AD van 26 oktober jl over het nieuwe stadskantoor waarin de woordvoerder van B&W de heer Jan Langstraat ontstemd en geërgerd reageert op de vraag van een journalist of het kantoor nu wel of niet veel te groot is doe ik U een persbericht toekomen van aannemer DURA Vermeer over de verbouwing van het Stadskantoor in Zoetermeer waarin vermeld staat dat het stadskantoor van Zoetermeer na de verbouwing niet groter wordt dan 14.700 m2 bvo bevestigd door Burgermeester Charly Aptroot van Zoetermeer in het TV programma Business Class van Harry Mens.

Met de 14.700 m2 bvo incl. raadszaal etc.genoemd in dit persbericht ligt de vraag voor de hand aan wethouder Lennart Harpe, groot voorstander en animator in 2011 van het nieuwe stadskantoor om namens het college van B&W de Delftse bevolking uitleg te geven met gespecificeerde cijfers waarom Delft met ca. 100.000 inwoners en 685 fte ambtenaren in 2018 op de loonlijst een gebouw heeft laten bouwen van ca. 24.000 m2 bvo excl. een stationshal van ca. 4.500 m2 bvo en geen 2.500 m2 bvo zoals de heer Langstraat de journalist laat weten ( opgave arch. Mecanoo als ook aannemer BAM ) en dat de gemeente Zoetermeer met ca. 125.000 inwoners en 910 fte ambtenaren op de loonlijst op dit moment haar stadskantoor aan het verbouwen is naar een grootte van 14.700 m2 bvo incl.een raadszaal met aanverwanten ruimten van ca. 1.700 m2 bvo, maar liefst 11.000 m2 bvo kleiner dan Delft en 225 fte ambtenaren meer dan Delft op de loonlijst. Met 225 fte ambtenaren meer op de loonlijst beschikt Zoetermeer in 2018 over een vernieuwd stadskantoor ( 1.700 m2 bvo raadszaal etc. niet meegerekend ) van ca. 13.000 m2 bvo en Delft over een nieuw stadskantoor van ca. 24.000 m2 bvo. Met een reductie van 225 fte ambtenaren is het het stadskantoor van Delft ca.13.000 m2 bvo. groter dan het stadskantoor van Zoetermeer.

Of het gebouw nu 4 ( vier ) maal te groot is met een werkplek van 5 m2 bvo bij " het nieuwe werken " waarbij niemand meer een vaste werkplek heeft of een gebouw dat 3 ( drie ) maal te groot is met 7 m2 bvo per werkplek met vaste werkplekken of 2,5 ( tweeëneenhalf ) maal te groot met de uitgangspunten van Zoetermeer geeft aan dat het gebouw niet iets maar veel en veel te groot is en de komende 30 jaar meer dan 100 miljoen euro aan overbodige beheerskosten gaat kosten
Als de conclusie in het eindrapport " grote projecten" wordt opgenomen, dat het stadskantoor ca. 16.000 m2 bvo te groot is gebouwd o.a. door een veel te ambitieus programma van eisen en het gebruik en inrichting overeenkomst " het nieuwe werken " is ontworpen dan hoeft wethouder Harpe geen sprookjes meer te vertellen en hoeft de heer Jan Langstraat als woordvoerder van de Delft niet meer boos te worden als hij weer eens lastig gevallen wordt door de media over het stadskantoor.
Vertrouwde U voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
hoogachtend,

delft_lijndun

delft_allesbrander_houtkachel.jpg

Houtkachel en allesbrander.
GGD: PAK SCHADELIJKE ROOK HOUTKACHELS WETTELIJK AAN
renovatieprofs.nl

-----

Houtrookoverlast
Boonstra, Delftse burger


Geachte raadslid,
Hierbij een melding houtrookoverlast op het meldpunt uit uw gemeente:
Ik heb in het stookseizoen, als ik mijn ramen niet goed sluit, iedere avond last van houtvuurrook uit de schoorsteen van de fanatieke houtstokers op Letland 3
Wij willen u vragen aandacht te hebben voor Power Point Presentatie door drs. T. Janssen van Milieu Defensie Groningen. Houtstook noodzakelijk voor hernieuwbare energie?
Zie ook
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/21/houtrook-wordt-genegeerd-als-bron-van-fijnstof-1328104- a867694
en
www.maassluis.nu/nieuws/houtrook-grote-kans-op-kanker-door-chroom-6/
Met vriendelijke groet,
Boonstra
www.houtrookoverlast.nl

delft_lijndun

delft_bizetstraat_050_schoolgebouw_bungalow_2006-04-21 @11-22-34.jpg

Buitenhof
Bewoner Bizetstaat


Geachte raadsleden Delft 30-10-2016
Een Kleine twee jaar vragen wij U met tussenpozen aandacht voor de leefbaarheid in onze wijk Buitenhof . Die leefbaarheid staat vaak onder spanning door zaken zoals :
- Overlast hangjongeren
- Het achterblijven van veel zwerfvuil .
- Achterblijven van groenonderhoud .
- Achterblijven van onderhoud bestrating .
- Aanzwellende verloedering van winkelcentrum aan het Verdiplein /
Griegstraat . ( Lidl)
Al deze zaken hebben gelukkig inmiddels de aandacht gekregen van het college en de raad en we zien reacties in de wijk om de genoemde zaken weer in goede banen te gaan leiden maar het gaat traag .
Om het allemaal nog maar completer te maken wil ik u de Verkamering van de wijk Buitenhof eens onder de aandacht brengen. In meerdere straten zijn inmiddels al woonhuizen opgekocht door nieuwe eigenaren ( huisjesmelkers noem ik ze maar ) die de woningen onder verhuren aan studenten. Keukens worden slaapkamers woonkamers worden centrale keukens en er worden zelf openingen in de bouwmuur gemaakt van twee naast elkaar gelegen woningen, om nog meer kamers te kunnen verhuren aan studenten .
Door studenten zijn in gebruik genomen de afgelopen 2 jaar
- 1 woning in de Bizetstraat.
- 3 woningen in de Mahlerstraat.
- 1 woning op het Verdiplein
- In de kegelbaan worden wooneenheden ontworpen voor studenten is de bedoeling .
- In een woning tegen over de LIDL wordt ook een gezinswoning opgeofferd voor studenten.
De ervaring leert dat deze studenten huisvestingen nauwelijks onderhouden worden . Er ontstaan rand verschijnselen die de leefbaarheid in de wijk wederom aantasten doordat de tuinen niet meer schoon gemaakt worden en als vuilnis opslagplaats gebruikt gaan worden .
Van handhaving van wie dan ook is totaal geen spraken. Het lijkt mij heel sterk dat de woningen op veiligheid zijn aangepast zoals in hotels dat moet zijn. Men laat het allemaal weer gebeuren .
Kortom het straatbeeld in deze wijk verloederd ook weer door deze ontwikkelingen. Er begint op die plekken een wanorde te ontstaan wat de wijk weer geen goed aanzien geeft .
Graag wil ik dat U deze zaken aan de orde stelt bij het college want ook hier zal sturing moeten plaats vinden en wel op korte termijn want het gaat echt de verkeerde kant op .

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 4 november 2016 | 05h36 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

UPDATE 16:04 uur
Wrakingsverzoek rechter Elianne van Rens afgewezenRechter Rens eindelijk gewraakt!!
Deze rechter deugt echt niet
Martin Stoelinga


---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Martin Stoelinga <ruisch@ziggo.nl>
Aan: redactie@rtvwest.nl
Cc: redactie@politiekdelft.nl
Datum: 3 november 2016 om 18:48
Onderwerp: FW: Rechter Rens eindelijk gewraakt!! Deze rechter deugt echt niet

Onderwerp: Rechter Rens eindelijk gewraakt Dhr. Knoops heeft rechter Rens
gewraakt, Ik heb daar behoorlijk aan mee geholpen zie en open even het
verhaal, op onze website Onafhankelijk Delft << Geert Wilders,
gondelaffaire en rechter Rens.>>> Vele berichten zijn al verstuurd naar
Wilders en Knoops, groet Martin


delft_gondel_2004-08-16%20@17-19-52_gondel_plp.jpg

In de gondel midden oud-wethouder Christiaan Baljé VVD en rechts oud-burgemeester Bas Verkerk VVD.
Voor meer lees dossier: 2005 GONDELAFFAIRE: overzicht publicaties (niet compleet)


Geert Wilders, gondelaffaire en rechter van Rens
Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft


Mevrouw mr. E.A.G.M. van Rens is één van de drie rechters die de rechtszaak tegen Geert Wilders gaan behandelen. Geert Wilders staat op 31 oktober 2016 terecht vanwege zijn “minder minder” uitspraken. We kennen rechter Elianne van Rens nog van de gondelaffaire. Op 11 juli 2005 behandelde rechter van Rens het kort-geding dat oud-wethouder Baljé (VVD) tegen mij en mijn partij had aangespannen vanwege de advertentie in de Delftse Post over de gondelaffaire. Volgens de heer Baljé moest deze advertentie worden gezien als een beschuldiging van corruptie terwijl hij zich niet aan corruptie had schuldig gemaakt.

Rechter van Rens deed op 19 juli 2005 uitspraak in dit kort-geding. Volgens rechter van Rens was de advertentie in de Delftse Post onrechtmatig. Zij veroordeelde mij en mijn partij daarom tot het plaatsen van een rectificatie. Het vonnis van rechter van Rens is via onderstaande link te vinden:
http://media.delft.nl/gondelaffaire/archief/Civieleprocedure/VonnisrechtbanksGravenhage_d_d__19_juli_2005.PDF

In het vonnis van rechter van Rens staat dat het interne onderzoek van het college van B&W van Delft naar de vermeende corruptie van de heer Baljé een diepgaand onderzoek was. Dat is wel heel erg merkwaardig. Wat betekent het nou als acht ambtenaren van de gemeente Delft door hun baas worden gehoord en dan de antwoorden geven die die baas graag wil horen? Er waren niet eens gespreksverslagen van de verhoren van de ambtenaren gemaakt! Bovendien was het college van B&W verantwoordelijk voor de subsidieverlening aan Daga. Verder is burgemeester Verkerk een vriend en partijgenoot van oud-wethouder Baljé. Het lijkt er dus op dat volgens rechter van Rens zodra de slager zegt dat zijn vlees goed is, niemand meer mag zeggen dat het bedorven is.

Kortom, in de gondelaffaire was het heel duidelijk de rol van rechter van Rens om de gevestigde orde te beschermen tegen de oppositie. Dat voorspelt weinig goeds voor Geert Wilders.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_breestraat_fietsen.jpg

Delft. Er is onduidelijkheid bij het fietsparkeren in de Breestraat.
Is de rode loper bedoeld als fietsparkeervak?

RUIMTE EN VERKEER BUIGT ZICH OVER BEGROTING
Griffie gemeente Delft


AFVALSTOFFENHEFFING
Kritische opmerkingen werden door verschillende fracties, waaronder D66 en CDA, gemaakt over de financiële situatie bij Avalex en de afvalstoffenheffing. Het CDA hield het college voor dat die omlaag zou gaan. In plaats daarvan is een stijging voorkomen met geld uit de algemene reserve. Het CDA overweegt daarover een motie in te dienen.

FIETSVERKEER
Het beter bereikbaar maken van de stad werd door verschillende fracties vertaald naar het fietsverkeer in de stad en het verbeteren van de stallingsmogelijkheden voor fietsers. Als het aan STIP ligt mogen hiervoor in het autoluwe grachtengebied parkeerplekken voor auto’s voor opgeofferd worden. GroenLinks deelde dat idee en stelde wethouder Harpe ook voor om te kijken naar mogelijke fietsenstallingen in leegstaande panden. Die laatste suggestie zei de wethouder mee te menen, maar hij voelt er weinig voor om het parkeerbeleid te wijzigen. Wethouder Harpe stuurt de commissie vóór de zomer 2017 een nota fietsparkeren waarin preventie, verhoging capaciteit en handhaving integraal aan de orde komen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 3 november 2016 | 02h43 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_krakeelpolderweg_bladeren_20161102193117.jpg

Delft. Krakeelpolderweg met afgevallen herfstbladeren

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161103.jpg

(103) Interactieve columns: actie en reactie
Arie van der Veen


Voor de lezers van mijn columns. Het aantal lezers per column varieert tegenwoordig tussen de 60 en 180. Met een enkele uitschieter boven de 250. Het fascineert me dat in een tijd van informatie-overkill en toch blijkbaar belangstelling is voor mijn columns. De lezers komen vanuit Linkedin, Facebook en indien geplaatst via Politiek Delft.nl. Hoewel die laatste site de tekst integraal publiceert en ik niet kan zien hoeveel lezers die columns kennen. Regelmatig ontvang ik een like of commentaar. Ik zou het op prijs stellen wanneer meer mensen zouden willen reageren. Gewoon vanuit de gedachte: actie en reactie.

In mijn columns geef ik commentaar op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Met daarbij specifieke belangstelling voor het openbaar bestuur; de landelijke politiek, ontwikkelingen in gemeenteland. Af en toe aandacht voor het geloof en de kerk. Al met al een plezierige nevenactiviteit.

Ik breid mijn volgerskring op Linkedin uit: inmiddels bijna 1100. Mijn facebookvrienden zijn er ongeveer 520. Het doet mij plezier om te schrijven, en ik weet wel waar mijn lezers zitten: doelgroepen, regio's etc. Toch zou ik het op prijs stellen om af en toe een persoonlijke reactie te krijgen. Wie schrijft stelt zich onder kritiek. En dat is een uitnodiging. Want het is leuk om steeds beter te weten wie je lezers zijn. En tegelijk de kring uit te brengen. Niet vanuit een grote pretentie, drive of roeping. Eigenlijk gebaseerd op eerlijke interesse in de wereld. Liefde voor politiek en bestuur. Permanent zoeken naar de betekenis van geloof in de publieke en prive wereld. En een immer betrokkenheid bij het CDA en de christelijke politiek. Waar je die ook maar kunt vinden. In rijke en in dunne tijden.

Graag van U vernemend. Van harte uitgenodigd !

delft_lijndun

Citaten ...

COLLEGE ZIET WEINIG RUIMTE VOOR MEEDENK-IDEEËN
Griffie gemeente Delft


In de eerste van drie begrotingsvergaderingen van de raadscommissies hebben CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft op dinsdag 1 november in de commissie Sociaal Domein en Wonen van diverse fracties waardering gekregen voor hun meedenkbegroting 2017. Het college ziet echter weinig financiële ruimte om voor de komende programmabegroting invulling te geven aan deze meedenk-ideeën.
...
De ChristenUnie stelde onder meer dat de gemeente 1,8 miljoen euro overhoudt aan die bijdrage en besteedt aan andere zaken dan de Wmo zonder dat daar ooit een debat over is gehouden.
...
Bij de opmerkingen die in de commissie over wonen werden gemaakt, verwees wethouder Raimond de Prez naar de Woonvisie die de commissie over enkele weken bespreekt. Het debat over de Wmo en het verlagen van de eigen bijdragen zou volgens hem begin volgend jaar bij de kadernota gevoerd moeten worden. Dat zou volgens wethouder Stephan Brandligt ook een goed moment zijn om verder te praten over schuldenproblematiek en armoede. De ChristenUnie merkte op dat het college bij de kadernota wijst op de komende begroting en bij de begroting op de komende kadernota.
...
De VVD is geen voorstander van een verlaging van de eigen Wmo-bijdrage als die niet voor iedereen geldt.
...
Wat de ChristenUnie betreft mag het college meer ambitie tonen in de Buitenhof. Het streefcijfer voor deze wijk is door het college met een tiende verlaagd naar 5,2, maar dat zou met extra inzet volgens de ChristenUnie een minimaal 6 moeten worden.
...
De gemeenteraad stelt op donderdag 10 november de begroting voor 2017 vast.

delft_lijndun

delft_stadhuis_gl20161103.jpg

Algemene Beschouwingen: Visie GroenLinks Delft
Frank van Vliet ,raadslid GL

...
Voorzitter, “Elke stad, hoe klein ook, is in feite verdeeld in twee: een stad van de armen en een stad van de rijken”.
...
Rijke mensen worden rijker, laagbetaalden met een baan gaan er een klein beetje op vooruit, maar werklozen komen er niet mee aan het werk.
...
En we willen natuurlijk dat mensen vaker de fiets pakken, dus het is uitstekend dat er geïnvesteerd wordt in fietspaden en fietsbruggen, met name rond de TU-wijk. Wel vraagt GroenLinks meer aandacht voor het stallen van fietsen; bij mensen thuis én op de plek van bestemming, zoals de binnenstad. Een visie op fietsparkeren is pure noodzaak.
...
Delft heeft een goudmijn aan mensen met relevante kennis, goede ideeën en inspirerende visies. Benut die goudmijn! De starre ik-weet-het-zelf-het-beste-mentaliteit die wij van het college te zien kregen bij de Kruisstraat of bij de Kruimelregeling moeten wij nu echt achter ons laten!

delft_lijndun

P+Fiets; een kans om de berelkbaarheid in uw gemeenten te verbeteren
ANWB


Geachte leden van het College,
Zoals u wellicht weet de ANWB zet zich in om de bereikbaarheid van bestemmingen zoals stadscentra, vrijetijds-bestemmingen en werklocaties te verbeteren. In dat kader vraagt de ANWB uw medewerking om de bereikbaarheid van uw stad verder te verbeteren door de introductie van Parkeer + Fiets voorzieningen. In het navolgende geven wij u hierop graag een toelichting.

delft_lijndun

delft_jesper_neeleman_doz_20161030.jpg

Vrijwilligers fietsenstalling Oude Langendijk dolgelukkig met sleutel
Jesper Neeleman, redactie DOZ

...
Vrijwilligers die de fietsenstalling aan de Oude Langendijk zijn gaan bewaken, zijn blij. Donderdagmiddag hoorden ze dat ze de sleutel van het hokje bij de stalling krijgen. Dus kunnen paraplu's en dikke jassen voortaan thuisblijven.
...
Gerrit ... de 65-jarige gepensioneerde Delftenaar ... legt twee keer uit dat het toilet bij de stalling helaas niet werkt.
...
Bovendien hebben we in het hokje elektriciteit, dus kunnen we bijvoorbeeld koffie zetten.Het is belangrijk dat de stalling in de toekomst nog vaker wordt bewaakt, geeft Kroon aan. Want we maken hier zo veel mensen blij mee. Momenteel staan ze er elke donderdag en zaterdag. Dat hopen ze uit te breiden.

delft_lijndun

delft_stationsplein_008_serpo_2009_02_24_17h09_a.jpg

Delft. De ingang van SERPO, de voormalige reptielenZOO aan het inmiddels afgebroken Stationsplein.

Nieuwe burgemeester
Ernst Neher, burgerbrief in DOZ


Oh, oh wat gaat het toch geweldig met Delft, zoveel energie: de kracht van Delft. Dat is toch wel het beeld dat uit het interview met de nieuwe burgemeester opdoemt, in de Delft op Zondag van 23 oktober. Ik hoop dat de burgemeester in haar eerste 100 dagen ook gaat praten met Delftenaren die hun ideeën tegengewerkt en gesaboteerd zagen worden door de Delftse politiek en de ambtenaren.

Mevrouw Van Bijsterveldt, gaat u ook eens praten met Walter Getreuer, die Serpo wel in Delft wilde houden, maar daarvoor geen kans kreeg. Ga eens praten met de mensen van hotel Leeuwenbrug en Dansschool Wesseling over hun ervaringen over het realiseren van hun plannen. Om nog maar te zwijgen van de mensen bij veel gesloten buurthuizen, die geen enkele echte medewerking mochten ontvangen van de gemeente(ambtenaren) bij hun initiatieven om buurt en wijkvoorzieningen te redden.

Al die tegenwerkte plannen hebben tot een duidelijke verschraling van Delft geleid. Nee, voor de nieuwe burgemeester is er nog veel werk te doen om het gemeentelijk apparaat meer Delftenaarvriendelijk te maken ...

TOP

delft_lijndun
woensdag | 2 november 2016 | 03h35 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westplantsoen_bladeren_20161031171406.jpg

Herfstbladeren
harrie fruyt van hertog, weblog

Delft. Veel herfstbladeren hier op het Westplantsoen. De stoepranden zijn onzichtbaar en ik heb daar last van sinds ik minder goed ter been ben. Ik ben benieuwd wanneer de gemeente komt vegen om de stoep bladervrij te maken. Vorig jaar was dit vergeten gebied en lagen de bladeren er de hele winter door. Van wie zijn de bladeren afkomstig, speelt dat soms een rol? Heeft de gemeente Delft een veegschema waar ik kan zien waar en wanneer er bladeren geruimd worden?

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161102.jpg

(102) Oekraïne: Over 'hogere' politiek
Arie van der Veen, webcolumnist


Wie van het politieke spel houdt moet de komende maanden de afronding van het Oekraïnereferendum volgen. Volgens mijn inschatting is dat de komende tijd hogere politiek, mede in het licht van de nakende verkiezingen in maart a.s. In april jl. wijdde ik er enkele columns aan. Over de afstand tussen politiek en kiezer, de naïviteit van D66 en het weglachen door Rutte. Maar nu is het spel echt op de wagen.

Hogere politiek is in mijn opvatting politiek die over de Haagse belangen (de kaasstolp) heengaat en die raakt aan geopolitieke vragen. En dat was nooit bedacht toen op een onverwacht moment het raadgevend referendum wettelijk mogelijk gemaakt werd en nog erger, toen het daadwerkelijk gehouden werd. Met de inmiddels bekende en beruchte uitslag.

Hogere politiek, op een (te) laat moment. De Haagse politici, het kabinet voorop onderschatten de risico's en de impact van het referendum. 'Europa best belangrijk!' klonk het indertijd, en die roep werd al niet gehoord bij het referendum over de Europese Grondwet in 2004. Maar goed dat ging in zekere zin om een intern organisatorisch ontwerp. In de relatie met Oekraine gaat het om geopolitieke belangen: o.a. de relatie tussen Europa en Rusland. Te laat heeft men ingezien, dat het volk morde, of beter gezegd de kans greep om te morren en tegen te stemmen. Omdat men niet wist waarover men stemde of valselijk werd voorgelicht door de tegenstanders.

Rutte moet in de herkansing ! En de vraag is hoeveel tijd hij nog heeft, en hoeveel tijd hem in deze gegund wordt. Wordt het een onderwerp in de verkiezingscampagne of wordt het daarvoor nog opgelost? Ik waag het laatste te betwijfelen. Immers waarom zou het CDA uiteindelijk Rutte uit de brand helpen. Hij is immers de grootste electorale uitdaging voor het CDA, in positieve en negatieve zin. Of toch niet ?

En nu de hogere politiek. Rutte heeft gelijk dat hij het een zaak van staatsbelang noemt. Dat moet je niet te vaak zeggen, maar dat is nu wel het geval. En zijn oproep aan de andere politieke leiders is terecht. Maar dan moet hij eerst zelfs staatsmanschap tonen. En wordt hem dat (nog) gegund? Staatsmanschap begint met te stellen dat een raadgevend referendum een advies is. Niets meer of minder. Een advies van de kiezers (in dit geval een gedeelte) over een voorgenomen wet.

Dat het gaat om goedkeuring van een internationaal verdrag met verschillende partijen, daarbij terzijde. (Het heeft mij altijd verbaasd overigens dat deze goedkeuringswet referendabel was. D66 schijnt in het nieuwe verkiezingsprogramma dit type wetten nu uit te sluiten voor referenda.) Een raadgevend advies, met een inhoudelijk onduidelijke boodschap. Zij het met een duidelijk Nee ! En daar hoort een antwoord op te komen van verantwoorde politici !

En daarom is het goed dat de uiteindelijke duiding door het parlement gedaan wordt, in Tweede en Eerste Kamer. Daar hoort die politieke duiding thuis. En partijen moeten daar duidelijk maken hoe ze er in staan. D66 begint wijselijk te schuiven en dat siert die partij. Men was voor het verdrag, heeft er campagne voor gevoerd. Het CDA was voor het verdrag, en is nu tegen ! Om electorale en opportunistische redenen. En dan is daar ook 'hogere' politiek nodig. En dat is uiteindelijk vooral beginselpolitiek.

Het CDA heeft altijd de volkssouvereiniteit afgewezen. En hoewel men dat nu relativeert, het gezag meer 'bij de gratie Gods' gezien. In het nieuwe verkiezingsprogramma wordt het raadgevend referendum afgewezen. Principieel een rechte lijn. Dan wordt het nu ook tijd om het massieve Nee te gaan relativeren. En dat kan uitstekend in de Eerste Kamer. Niet zo zeer vanwege een pro-Europa houding daar, maar op basis van de beginselen. (De Eerste Kamerfractie is niet gebonden aan een verkiezingsprogramma, en overweegt geheel autonoom.) En kan dat o.a. doen op basis van de beginselen. En dan is er hogere politiek. Namelijk over het partijpolitieke gekrakeel heen. En het landsbelang voorop. Nederland in Europa ! En niet in de marge, of als dwarsligger. Die lijn zit ook in het CDA-programma voor een beter Nederland! Toch ook een richtpunt.

Het CDA is (weer) een relevante partij, jazelfs een machtsfactor geworden. Dat schept verantwoordelijkheden, ook met het oog op de nieuwe formatie na de verkiezingen. En bij het nieuwe CDA past steeds minder de verantwoordelijkheidsvakantie, zoals de oppositieperiode wel genoemd werd. Waar het CDA voor staat en stond is waardengedreven Europese politiek. En die komt nu aan de orde. De CDA-senatoren zullen zich dit meer dan gewoonlijk bewust zijn.

Buma mag nog even vasthouden aan de lijn om Rutte naar Brussel te sturen, en hem uit te dagen tot staatsmanschap. Ja hij mag ook nog vasthouden aan de stelling dat je de nee-stemmers bij het referendum niet zo maar naar huis kunt sturen. Maar dan komt de hogere politiek. En die vraagt om staatsmanskunde. Namelijk gezaghebbende besluiten nemen en daarmee het vertrouwen van het volk winnen. En de overwegingen achter die besluiten toelichten en verdedigen. Binnen het politieke spel van druk en tegendruk, kan het nog even wachten. Maar dan besluit de Eerste Kamer. En daar wordt toch geacht gestolde politieke wijsheid te zitten.

En anders besluiten de kiezers in maart. En dan is de uitkomst ongewis. Hogere politiek de komende tijd. Een uitdaging voor Rutte, maar eigenlijk des te meer voor het CDA. Ik ben blij dat het CDA er weer toedoet. Benieuwd naar de uitkomst. En echte 'hogere' politiek in het CDA zegt: 'zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet zal gaan.' Of wordt die 'taale' daar niet meer gesproken ? Laat staan verstaan ?

delft_lijndun

Citaten ...

delft_bart_smals_vvd2014.jpg

Algemene beschouwingen 2016
Bart Smals, raadslid VVD


Voorzitter,
Mijn woorden richt ik speciaal tot u. U bent vandaag 55 dagen burgemeester. Normaal maakt men de balans op na 100 dagen, maar ik kan veilig alvast een voorschotje nemen. Uw energie en betrokkenheid zijn bewonderenswaardig en worden alom opgemerkt. De VVD zou willen zeggen: ga vooral zo door, maar ik vermoed dat u dat zelf ook van plan was. U kwam naar Delft op een perfect moment. Ik zal uitleggen waarom.
...
Voorzitter,
Liberalen zijn blije optimistische mensen die genieten van het leven. Bij andere partijen kan u voor 2 euro meestemmen op de lijsttrekker. Bij ons kunt u voor dat geld een biertje kopen.

delft_lijndun

delft_wimhamelinkbijvoorhof_20161102sp.jpg

BUURTMARKT IN BUURTHUIS "HET VOORHOF"
Wim Hamelink, raadslid SP


... Het buurthuis heeft erg behoefte aan een professionele jeugdhulpverlener en men vroeg waarom het zo lastig was om subsidie te krijgen. Vertegenwoordigers van de huidige coalitiepartijen moesten beteuterd toegeven dat de huidige regels voor aanvraag van subsidie niet eenduidig zijn en zij eigenlijk ook niet wisten hoe het een en ander voor elkaar gebokst moest worden.

delft_lijndun

Schriftelijke vragen aan het college van B&W over de financiële problemen bij Avalex
David van Dis, raadslid CDA en Gerrit Jan Valk, commissielid CDA

...
6. Deelt het college de zorgen van de CDA-fractie, nu blijkt dat de opbrengsten van het Omgekeerd Inzamelen nu al tegenvallen en dat de uitspraak ‘bezint eer ge begint’ ook van toepassing zou moeten zijn op het Omgekeerd Inzamelen?

delft_lijndun

delft_parel_bbn20161102.jpg

Van kruimel tot parel?
Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

...
3. Als derde een aanscherping van de kaders. BBN ziet nog steeds veel in beleidsregels die op voorhand invulling geven aan wat voor vaker voorkomende gevallen een goede ruimtelijke ordening is. In de commissievergadering werd hier al aan gerefereerd: veel gemeenten hebben beleid t.a.v. je wat al dan niet wordt toegestaan binnen de kruimelregeling. “Geen horeca in gebieden met een woonbestemming” is een voorbeeld van zo’n beleidsregel. Gevolg van zo’n beleidsregel is dat B&W niet per geval hoeven te beoordelen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening, maar de beleidsregel kunnen volgen. Het lijkt waardevol als Delft ook dit soort kaders heeft.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 1 november 2016 | 02h21 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_tunoord20161101.jpg

Delft, Mijnbouwstraat.

Opknapbeurt van het speelplein
Redactie belangenvereniging TU Noord


Sinds enkele maanden spannen omwonenden rond het speelplein aan de Mijnbouwstraat zich in voor een opknapbeurt van het speelplein. De gemeente plaatste een nieuw groen hekwerk. Bewoners verwijderden het onkruid tussen de tegels en werkten aan twee boomspiegels. Nu de gemeente op verzoek van bewoners een nieuwe strook plantklaar gemaakt heeft, is het tijd voor een groen feestje. Op zaterdag 5 november om 14 uur willen wij, de buurtbewoners, gezamenlijk de strook beplanten. Kom ook, help mee en geniet van een hapje en drankje! Het pleintje is natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen. Voor hen is er een leuke verrassing!

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20161101.jpg

(101) Alexander-I
Arie van der Veen, columnist


Dit weekend vierde D66 het 50-jarig bestaan. Met een goedgeluimd congres en in een opgewekte sfeer in de RAI te Amsterdam. 50 jaar D66, ik schreef er al eerder over en mijn beeld of opvatting is (nog) niet veranderd. Hoogopgeleide, bewuste, maar vaak naïeve of technocratische bestuurders. Het is interessant om de ontwikkelingen in de door D66 gedomineerde colleges in de steden te blijven volgen in de komende jaren, wellicht dat het beeld zich wijzigt. Voorshands zie ik daarvoor geen aanleiding.

D66 ontstond 50 jaar geleden als een vernieuwingsbeweging. Tegen de gevestigde zuilen en hun partijen. En die golf van vernieuwing heeft men toen goed gezien. Eigenlijk gaat die ontzuiling nog steeds door. Vergelijk eens het electorale peil van de PvdA op dit moment. Over het CDA hoeven we nu niet te spreken.

Interessanter is de opmerking van Alexander Pechtold, dit weekend, dat hij wel premier worden. Uitdager van Mark Rutte. En dat is nieuws. Niet eerder meende een D66-leider aanspraak op het torentje te kunnen maken. Is de macht uit de steden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Delft etc....Pechtold naar het hoofd gestegen ? Of is er in werkelijkheid echt een kans ? Het klinkt vreemd: D66 als machtspartij. De partij van de twijfel, de intellectuele nuance, nu opeens in de macht ? Blijkbaar smaakt het gedogen naar meer.

In het verleden verliep het regeren D66 electoraal niet al te best. Met meestal een halvering of decimering tot gevolg. Pechtold neemt dan ook een flinke stap voorwaarts om nu te opteren voor het torentje. D66 was en is toch meer de partij van de interessante nuance aan de zijlijn. Is dat opeens veranderd ?

50 jaar D66: wat startte als een krankzinnig avontuur, volgens van Mierlo, klopt nu aan de deur van de macht. D66 en de macht, dat was altijd een tegenstelling en ongemakkelijk ! De inhoud en de nuance, daar ging het om. Pechtold heeft iets regentesk over zich. Een echte (dorps)burgemeester. Dromen van het Kabinet-Alexander I. Het lijkt mij nog ver weg. En voor vele D66-ers een (boze) droom.

Voorlopig lijkt mij de koers: zet meer Democraten naast Rutte. Ook na 50 jaar ! En verder leek het mij gezellig in de Amsterdamse Rai. De meeste deelnemers konden per fiets komen. En dat scheelt weer !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_swapfiets_web.jpg

Swapfiets, het nieuwe fietsen!
swapfiets.nl

Je krijgt van ons een fiets met een blauwe voorband.

TOP

delft_lijndun
maandag | 31 oktober 2016 | 03h06 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Maak van de Breestraat een woonerf

delft_breestraat_rode_loper_20161028161136.jpg

harrie fruyt van hertog, oud-consul Voetgangersvereniging
Delft. De rode loper voor de voetgangers uitrollen in het midden van de Breestraat.
Geen obstakels aanbrengen, laden, lossen en verkeer bij calamiteiten mogelijk.
De gestalde scooters zijn nu makkelijk te bekeuren, maar dat gebeurt niet.
Fietsen en scooters alleen plaatsen in de fietsparkeervakken.
Foto PRODEO vrijdagmiddag 28 oktober 2016.

delft_breestraat_loper_20161025.jpg

Rode loper uit voor de voetganger
Redactie AD Delft


Op de stoep van de Delftse Breestraat is deze week een rode loper gelegd om de bereikbaarheid voor voetgangers te verbeteren. Het is één van de maatregelen die de gemeente neemt om de wandelaar weer ruim baan te geven.
...
In de Breestraat, waar vooral ter hoogte van de Basic Fit vaak fietsen op de stoep worden geplaatst en daardoor de ruimte voor voetgangers zeer beperkt is, moet de rode loper soelaas bieden.

delft_lijndun

delft_sb20161031.jpg

Delft, Havenstraat.

Nieuw elan college: ‘bewoners buitenspel?
Aad Meuleman, raadslid SB


In een persbericht roepen de bewoners van de Havenstraat dringend de hulp van de politiek in. Op 25 oktober 2016 ontvingen de bewoners een brief van de gemeente van 21 oktober 2016, waarin de herinrichting van de Havenstraat werd gemeld. De werkzaamheden gaan al snel van start, zo laat de gemeente weten. In de brief staat dat het realiseren van een tweerichtingsverbinding niet alleen een wens is van de gemeente, maar dat deze wens ook gedragen wordt door de Fietsersbond en betrokken belangenverenigingen. Deze betrokkenheid is er in ieder geval niet vanuit de BVOW maar ook niet bij BosD. BosD geeft zelfs aan, dat het plan een levensgevaarlijke situatie creëert met onoverzichtelijke kruisingen bij de Hugo de Grootstraat en Havenstraat en voorziet problemen bij het links en rechts inhalen door fietsers van manoeuvrerende Avalex-ophaalwagens en straks buslijn 61. Op dit moment worden er handtekeningen verzameld tegen dit levensgevaarlijke en geldverslindend plan, aldus de bewoners.

Haast is geboden want de gemeente wil mogelijk al op 7 november 2016 beginnen, hoewel het herinrichtingsplan pas op 2 november 2016 wordt gepubliceerd. Het persbericht van de bewoners is voor onze fractie reden om in de commissievergadering RV de wethouder hierover te bevragen naar hoe het proces met de bewoners is verlopen en welke kosten gemoeid zijn met deze herinrichting. Vooralsnog wil onze fractie niet dat de gemeente op 7 november 2016 start. Er moet eerst duidelijkheid komen over deze situatie.

Persbericht bewoners
Levensgevaarlijke herinrichting Havenstraat
Gemeente besteedt € 500.000 aan ondoordacht plan
Via een brief zijn de bewoners van de Havenstraat op de hoogte gebracht van het plan om levensgevaarlijk fietsen in de Havenstraat voortaan toe te staan. Hierdoor moet voor € 500.000 aan de Havenstraat worden verbouwd, nadat vorig jaar dezelfde straat al voor € 700.000 opnieuw werd ingericht.
Met dit gemeentelijk plan ontstaan voor fietsers twee smalle fiets-suggestie stroken met levensgevaarlijke kruisingen bij de Hugo de Grootstraat en de Spoorsingel. Grote vrachtwagens mogen straks nog gewoon in de Havenstraat rijden, laden en lossen. Ook de ophaalwagens van Avalex parkeren gewoon op de fietsstrook. Fietsers zoeken het dan maar uit en moeten frontaal tegen de richting van de auto’s uitwijken. Ook komt na jaren buslijn 61 terug, deze buslijn krijgt een halte vlakbij de Spoorsingel en gaat dan linksaf de Spoorsingel op. De bus hindert dan telkens het fietsverkeer dat links en rechts de bus passeert.
De gemeente zegt dat er overleg is geweest met de bewonersverenigingen BVOW en BOS/D. Deze verenigingen weten echter hier niet van. Het lijkt erop dat de gemeente in het nieuwe Stadskantoor dit plan op de tekentafel heeft bedacht en nu zonder verdere inspraak laat uitvoeren.

delft_havenstraat_pd201616.html_havenstraatfietsers.jpg

Herhaald bericht van 12 april 2016
harrie fruyt van hertog, Oud-Consul van de Voetgangers Vereniging

delft_lijndun

delft_moslim_krant_delft_20161031.jpg

Stadskrant Delft drukt de Islam door onze strot
Jan Peter de Wit, raadslid OD


Door de Stadskrant Delft wordt ons door propaganda en hersenspoelen de islam, migranten en asielzoekers door de strot gedrukt. We moeten zogenaamd trots zijn op de moskee en op die “Nieuwe Nederlanders”. Nou dat ben ik niet. Ik vind dat de gemeente informatie objectief en niet-religieus moet zijn. Waarom staat de Open dag van de Sultan Ahmed moskee op de voorpagina? Wil de gemeente dat we daar een kijkje gaan nemen? Wil de gemeente ons in contact brengen met de islam?

Dit is geen verbinden maar zieltjes winnen. Laat de Sultan Ahmed moskee zelf maar advertenties kopen. De Sultan Ahmed moskee van Diyanet is feitelijk ook de ambassade van dictator Erdogan. Het Turkse ministerie van Algemene zaken van Erdogan ontvangt u vandaag met open armen. Erdogan heeft tienduizenden onschuldige burgers zonder proces gearresteerd omdat ze zogenaamd aanhangers van Gülen zijn. Is columniste Ebru Umar ook welkom vandaag? Gemeente Delft stop met deze PvdA utopisch totaal achterhaalde multiculti bullshit.

Nieuwe Nederlanders
En kap ook met die steeds terugkerende idioot grote foto van onze burgemeester met de “Nieuwe Nederlanders”. Deze mensen worden gedwongen op de foto te gaan. Steeds minder laten zich hiertoe koeioneren door de Delftse Staatskrant. Waarom staan de namen er niet bij? En ook hoelang ze al in Nederland ‘verblijven’. Dan zouden we zien wat voor onzin deze verplichte ceremonie is. Meestal wonen ze al vele jaren in Nederland. En inderdaad is het een feest om voortaan levenslang verzekerd van een Bijstandsuitkering en je hele familie hier kan gaan herenigen. De Stadskrant Delft vermeldt toch ook niet alle Delftenaren die geslaagd zijn voor hun zwemdiploma, rijbewijs of schoolexamen. Het is Linkse propaganda. Dit is nieuw stemvee voor de linkse kliek, en meer niet. Donder op met die schoolkrant foto’s in de Stadskrant. Zet deze naturalisatie foto in het PvdA, GroenLinks en SP Rode ledenblaadje.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_d66201630.jpg

De toekomst begint in Delft
Christine Bel, raadslid D66


Op 27 oktober vonden de algemene beschouwingen plaats in de Delftse raad, de aftrap van de behandeling van de begroting. Lees hier de inbreng van D66 fractievoorzitter Christine Bel. Mijn dochter maakte onlangs deze tekening van Delft: Na regen komt duidelijk zonneschijn. Een regenboog als teken van hoop geeft Delft kleur.

De toekomst begint in Delft: doordat de financiën weer op orde zijn kunnen we vooruit kijken en investeren; Delft is als stad van innovatie bij uitstek gericht op de toekomst en wat D66 betreft zetten we ook expliciet in op gelijke kansen en de toekomst van alle Delftenaren en jongeren in het bijzonder.

delft_lijndun

delft_logo_top_2015.gif delft_robovalleydelftdesign20161031.jpg

RoboValley – samenwerken rond robotica
Arthur de Crook, directeur van RoboValley


lezing door Arthur de Crook
op 03-11-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De TU Delft wil graag een leidende rol nemen in de ontwikkeling van de nieuwe generatie robotica. De verwachting is dat robots de komende jaren een grote rol binnen de maatschappij en in de economie gaan spelen. Met de oprichting van TUDelft Robotics Institute waarin alle onderzoekers op het gebied van robotica van de TU samenwerken is een eerste stap gezet.

De volgende stap was de oprichting van RoboValley die als taak heeft om de acceptatie van robotica in de samenleving te bevorderen en het gebruik van robotica als oplossing voor maatschappelijke, economische, industriële en ecologische problemen te stimuleren.

Dit doet RoboValley door alle belangrijke spelers, zoals de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven te verbinden. Arthur de Crook (directeur van RoboValley) zal ingaan op vragen als: “hoe staat het er voor, hoe is het georganiseerd, wat zijn verwachtingen en problemen en wat betekent Robovalley voor de stad Delft?”.

delft_lijndun

delft_robovalley_web.jpg

RoboValley
RoboValley is proud to host Europe’s leading business development event for the robotics industry.

delft_lijndun

delft_parool20161030.jpg

Haven onderzoekt mogelijkheid om cruiseschepen aan de stekker te leggen
Bart van Zoelen, redactie parool.nl


De haven onderzoekt de mogelijkheid cruiseschepen bij de Passenger Terminal aan de stekker te leggen. Zogeheten walstroom kan de luchtverontreiniging en CO2-uitstoot van de gigaschepen ver terugdringen.
...
Volgens het havenbedrijf lijken de rederijen de voorkeur te geven aan een overstap op de brandstof LNG, wat al een stuk schoner is vergeleken met de stookolie die ze nu gebruiken.
...
GroenLinks wil niet wachten op Europese regels en vindt dat Amsterdam voorop moet lopen met de bouw van duurzame faciliteiten, zoals die voor walstroom en LNG. Cruiseschepen die daar niet mee uit de voeten kunnen, wil de partij desnoods uit Amsterdam weren.

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!