Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl (1188 volgers)
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 29 november 2015 | 13h47 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_stip

stipdelft.nl - Twee nieuwe STIP-raadsleden

In de raadsvergadering van 26 november hebben Bert Vogel en Bas Vollebregt afscheid genomen van de raad. Zij zullen opgevolgd worden door Elwin van Beurden en Falco Bentvelsen. Deze raadsleden richten zich dit jaar helemaal op hun werk als raadslid. Naast deze wissel worden ook Matthias Floor en Michelle Corten geïnstalleerd als commissielid namens STIP op de vrijgekomen commissieplekken.

Deze wisselingen zijn uniek aan STIP. Elk jaar zetten twee van de vier raadsleden in de fractie een jaar hun studie op pauze om zich fulltime op het raadswerk te kunnen storten.

De wisselingen gaan gepaard met een intensief voortraject waarin dossierkennis en ervaring opgedaan worden. Na een jaar als commissielid en een jaar als fulltime raadslid volgt een jaar waarin de opgebouwde kennis extensief benut wordt en tegelijkertijd de kennisoverdracht naar de nieuwe leden van de fractie plaatsvindt.

STIP is trots op deze werkwijze die het mogelijk maakt om ook als student actief raadslid te kunnen zijn en bij te kunnen dragen aan de stad. Daarbij zorgen de wisselingen voor nieuwe ideeën en inzichten, welke heel waardevol kunnen zijn. Een frisse blik op langlopende dossiers voegt vaak veel toe aan de discussie en besluitvorming.

TOP

delft
zondag | 29 november 2015 | 13h40 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_cda.gif

cda.nl/zuid-holland/delft - Geen pillen maar preventie in de praktijk

door Ineke van Geenen, raadslid CDA en Rob van Woudenberg, raadslid CDA

Vanavond dient het CDA een baanbrekende motie in. De motie die we borging visie minimaal scenario DOK-VAK hebben we genoemd. Ook al is de kans helaas klein dat onze motie door andere partijen wordt gesteund, we vinden het toch belangrijk om de motie in te dienen.

Naar onze mening worden veel kinderen tegenwoordig te snel gediagnosticeerd. In plaats van met hulp en pillen willen wij deze kinderen via cultuuronderwijs preventief helpen. Wij willen ernaar streven dat voorkomen wordt dat kinderen problemen krijgen en te maken krijgen met jeugdhulp. Er is genoeg onderzoek dat uitwijst dat bijvoorbeeld muziekonderwijs een dusdanig gunstige invloed heeft op het (kinder)brein dat veel problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Kinderen die zorg nodig hebben moeten dat natuurlijk krijgen, wat ons betreft zelfs sneller en beter. Maar je concentreren op goede zorg mag er niet toe leiden dat je preventie uit het oog verliest.

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 12h21 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - VVD stelt schriftelijke vragen over de nieuwe stadsverwarming: Warmterotonde Cluster West

door Linda Böcker, raadslid VVD

Op de DDL van week 41 is een brief van het college geplaatst van begin oktober, waarin de raad wordt geïnformeerd over het voornemen voor de ontwikkeling van een Warmterotonde in het Cluster West. Er is te lezen dat met het initiatief voor de Warmterotonde 25 partners, waaronder de gemeente Delft, samen willen bereiken dat over 5 jaar 350.000 woningen en 1000 hectare kassen van warmte worden voorzien in de vorm van stadsverwarming. De geraamde kosten bedragen in totaal € 4,5 miljard en de genoemde kansrijke voorkeursoptie € 450 miljoen. Er wordt bij vermeld dat overheidsuitgaven goed uitlegbaar zijn vanwege de maatschappelijke baten, maar dat die uitgaven niet (geheel) worden terugverdiend.

Deze stadsverwarming is dwars door Delft gepland. Daar heeft de VVD de volgende schriftelijke vragen over.

1.Gezien de ambitie om over vijf jaar de stadsverwarming gerealiseerd te hebben, zullen er afspraken gemaakt moeten worden/zijn tussen de partners. Heeft de gemeente Delft zich ambtelijk en/of bestuurlijk al verbonden aan de realisatie van de Warmterotonde? Zo ja, in welk document en tegen welke voorwaarden? Zo nee, wanneer wordt dit besluit voorzien en op welke manier?
2. Op welke manier wil de wethouder de gemeenteraad betrekken bij de besluiten over de Warmterotonde in de komende jaren?
3. Aangezien Delft zeer recent ontsnapt is aan de artikel 12 status en de financiële situatie de komende 10 jaar kritiek zal blijven (zie begroting), vraagt de VVD zich af of Delft financieel wel kan bijdragen aan een initiatief zoals de Warmterotonde voor stadsverwarming. Hoe groot is de bijdrage die van de gemeente Delft wordt verlangd om de Warmterotonde mogelijk te maken? Uit welke begrotingspost wil de wethouder dit betalen? Hoe ziet de wethouder de uitgaven in relatie tot de precaire financiële situatie in Delft?
4. De route van de stadsverwarming en de beoogde aansluitingen gaat dwars door Delft (globaal via de Prinses Beatrixlaan/Provincialeweg). Kan de wethouder aangeven wat de ruimtelijke impact is van de aanleg van de warmterotonde? Leidt dit bijvoorbeeld tot grote opbrekingen, afsluitingen etc.

Binnenkort horen we de antwoorden op deze vragen van het college van B&W.


-----

delft_scriptie_stadsverwarming_omslag.jpg
harrie fruyt van hertog - Stadsverwarming (scriptie 1982)
In 1982 schreef ik een afstudeerscriptie over Stadsverwarming.
De milieu-paragraaf ontbreekt omdat die toen geen rol speelde.
Alleen de economische motieven waren bepalend om stadsverwarming aan te leggen.
Minder energie verbruik door betere isolatie, aardwarmte door warmtepompen en dalende prijzen op de energie markt maakt het steeds moeilijker om de investeringen in de warmtenetten terug te verdienen.

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 11h56 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bannerdigizine.jpg

delft.groenlinks.nl - GroenLinks steunt aanpak Gewelddadig Jihadisme 2015-2019

GroenLinks vindt dat het juist nu, na de verschrikkelijke acties dichtbij en verder van huis, tijd is om op een vastberaden manier werk te maken om radicalisering in Delft tegen te gaan. Dat begint met een gezamenlijke afkeer van haat en geweld. Vervolgens moeten we blijven investeren in de weerbaarheid van onze jongeren en er alles aan doen om te voorkomen dat er een voedingsbodem ontstaat waarin zij zich dreigen te keren tegen de samenleving.
...
Bruggen Bouwen Delft, die mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbindt, organiseerde een aantal dagen na de aanslagen in Parijs een bijeenkomst voor alle Delftenaren in de Turkse moskee Sultan Ahmet. Iedereen daar sloeg de handen daadwerkelijk ineen, en als gelijken stonden we voor vrede en voor verbinding. Het ging niet meer om de levensbeschouwelijke achtergrond, maar om wie we zijn, als mens.

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 11h35 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Als het je niet bevalt,
heb je het verkeerde land uitgekozen.
Lodewijk Asscher - Minister van Integratie

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Onze harde, directere en transparante aanpak jihadisme

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De Gemeenteraad van Delft bijeen op 26 november 2015
Motie harde, directere en transparantere aanpak van radicalisering en jihadisme in Delft
Gehoord de beraadslaging in de commissie EFB j.l. en de gemeenteraad,
Draagt het college op de visie aan te passen met de volgende uitgangspunten:
...

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 10h23 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_cameratoezicht.jpg

stadsbelangendelft.nl - Delft: Cameratoezicht soms noodzakelijk!

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

In de raadsvergadering van 26 november 2015 diende onze fractie een motie in om cameratoezicht in het stationsgebied te handhaven. Juist in een dergelijk gebied is cameratoezicht geen overbodige luxe. Het gaat immers om het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in dit gebied. Opmerkelijk dat partijen als D66, Groen Links, PvdA, SP en STIP hier geen oog voor hebben en kennelijk terugverlangen naar de ‘bromsnortijd’.
...
Onze motie werd alleen gesteund door Onafhankelijk Delft, de VVD en de Fractie van Koppen.

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 10h02 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_amsterdam_stadskantoor.jpg

at5.nl - Gemeente (red. Amsterdam) gaat huurachterstand inhouden op uitkering

De gemeente gaat mensen in de bijstand met een huurachterstand aanbieden om de huur in te houden op hun uitkering. Daarmee kunnen ze een huisuitzetting voorkomen. Het plan 'Geregelde Betaling' wordt vandaag door de gemeente, de woningcorporaties en de maatschappelijke dienstverleners ondertekend.

Woningcorporatie Rochdale en de gemeente hebben in Zuidoost al een proef gedaan met het inhouden van de huur op de bijstandsuitkering. Hierdoor daalde het aantal woningontruimingen met een derde. Deze aanpak wordt nu uitgebreid naar de hele stad.

Bij twee maanden huurachterstand stuurt de woningcorporatie een bericht naar de gemeente. Die neemt contact op met de huurder en stuurt bijvoorbeeld een hulpverlener vanuit de maatschappelijke dienstverlening langs om de schuldenproblematiek te bespreken.

TOP

delft
zaterdag | 28 november 2015 | 02h08 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_klem.gif

stadsbelangendelft.nl - D66 Delft klem gezet

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

Een bijzondere raadsvergadering op 26 november 2015. Een ogenschijnlijke simpele motie, ingediend door SP, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Fractie van Koppen, Stadsbelangen Delft en D66, leidde bijna tot een coalitiebreuk.

Het leek er even op dat er sprake was van echte dualisme in de Delftse gemeenteraad. De motie ‘Op verzoek inhouden vasten lasten bij bijstandsuitkering’ had immers een meerderheid in de raad. Tot het moment dat wethouder Brandligt aangaf ‘met klem, met klem’ deze motie te ontraden. Reden voor D66 om een schorsing aan te vragen, die ca. 45 minuten duurde.

Na de schorsing stelde de niet sterk opererende Christine Bel D66 een tekstwijziging voor, die ook werd gesteund door de oppositiepartijen die de motie mee hadden ingediend. Ook toen weigerde wethouder Brandligt steun aan de aangepaste motie te geven. Reden voor de PvdA om in te grijpen en opnieuw een schorsing aan te vragen, voordat de aangepaste motie in stemming gebracht kon worden.

Wat er achter de schermen gebeurde, laat zich raden. Een coalitiebreuk was niet meer ver weg. Het kan niet anders dan dat de ‘collega coalitiepartijen’ hun druk achter de schermen op D66 fors hebben opgevoerd. Hierna trok D66, klem gezet, hun steun aan de motie plotseling in met als voorspelbaar argument, dat de ‘toezegging’ van de wethouder voor hen toch voldoende was. Hoe geloofwaardig ben je dan? De grootste coalitiepartij, voorstander van het dualisme, die zich laat terugzetten in het coalitiehok. Terugtrekken als het te heet onder de voeten wordt. Een beschamende opstelling van deze partij.

Toch geeft ook de opstelling van Groen Links en de Groen Links wethouder te denken. Een partij die altijd een grote broek aantrekt als het gaat om armoedebeleid. Daar was gisterenavond in de raad weinig van te merken en dat is een constatering voor de toekomst.

Uiteindelijk werd de motie ook door het CDA, en dus de voltallige oppositie gesteund, maar door het monistische (red. raad en college, oftwel wetgevende macht en de uitvoerende macht zijn zeer met elkaar verweven, zijn één macht) gedrag van de coalitiepartijen werd deze motie verworpen. De coalitiesamenwerking heeft een forse deuk opgelopen. Benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen.

TOP

delft
vrijdag | 27 november 2015 | 16h45 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Tourincarvrije 'Rode Loper' voor de toeristen komt er aan!
Nieuwe Langendijk wordt obstakelvrije wandelpromenade!
hfvh

delft_nieuwe_langendijk_verbod_touringcars_miv_2017_20140503_161339.jpg

Delft, Nieuwe Langendijk.

-----

Persbericht gemeente Delft:
Draagvlak voor weren touringcars uit binnenstad


Draagvlak voor weren touringcars uit binnenstad

Na het toeristenseizoen van 2016 komt er een verbod voor touringcars in de binnenstad van Delft. De overlast door touringcars op de Oude en Nieuwe Langendijk is dan voorbij. Het college heeft dit besloten na uitgebreid overleg met de belanghebbenden.

De invoering van het touringcarverbod per oktober 2016 geeft ondernemers, touringcaroperators en chauffeurs de tijd om hierop in te spelen. De gemeente ondersteunt Delft Marketing en de belangenorganisatie KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) bij de communicatie. Daarmee wordt de branche in Nederland en Europa tijdig geïnformeerd.

Vooruitlopend op het verbod voor touringcars neemt de gemeente vóór de start van het toeristenseizoen 2016 een aantal korte termijn maatregelen. De Koepoortplaats wordt voor het eind van 2015 aangewezen als in- en uitstaplocatie, waar touringcars maximaal 30 minuten mogen staan. Langer parkeren kan op het Zuidplantsoen. Verder komen er duidelijke borden naar de Koepoortplaats en het Zuidplantsoen zodat chauffeurs weten waar ze naartoe moeten. En de voetgangersoversteek aan de Van Miereveltlaan wordt verbreed zodat grotere groepen veilig en in één keer kunnen oversteken. Deze maatregelen zijn bedoeld om het weren van touringcars uit het centrum per oktober 2016 succesvol te laten verlopen. Volgend jaar wordt bekeken of de maatregelen het beoogde effect hebben. Indien nodig zal worden bijgestuurd.

TOP

delft
vrijdag | 27 november 2015 | 13h16 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

De Delftse armoede straalt je tegemoet!
hfvh

delft_oude_delft_plassen_20151125153553.jpg

Plassen
Wat voor indruk maakt Delft op bezoekers van de historische binnenstad?
Na een beetje regenbui onstaan er overal veel plassen door achterstallig wegenonderhoud.
Op de foto zie je de Oude Langendijk afgelopen woensdagmiddag rond half vier 's middags.
Creating History: in Delft Kennisstad werd de Senz stormparaplu uitgevonden, een wereldsucces.
Om het onderin ook droog te houden: doe laarzen aan bij regenachtig weer.
Delft is zichtbaar failliet en heeft geen geld voor normaal onderhoud van de wegen.
De Delftse gemeenteraad vindt alles prima, daar is het horen, zien en zwijgen!
harrie fruyt van hertog,
oud-consul Voetgangers Vereniging

TOP

delft
vrijdag | 27 november 2015 | 03h25 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Uitgerust na het bekertje koffie bij AH aan de W.H. van Leeuwenlaan weer terug naar huis. Mijn camera op de rollator gemonteerd voor een test-opname.

Eindelijk weer gratis bekertje Perla koffie!
Een hoeraatje voor AH W.H. van Leeuwenlaan.
hfvh

delft_w_h_van_leeuwenlaan_001_ah_wmf_koffieautomaat_20151126152349_a.jpg

Delft, W.H. van Leeuwenlaan. 26 november 2015, de WMF koffie-automaat doet het weer!

Koffie
De nieuwe AH winkelchef lijkt het niet zo nauw te nemen met de koffie-automaat.
's Avonds rond 18h00 komen de 'oude lullen' gezellig koffie drinken.
Eéntje komt pas net na zes uur met de auto naar de winkel.
Reden: na zes uur is het brood afgeprijsd en hij koopt dan een afgeprijsd halfje gesneden bruin.
Volgens mij onderschat de directie achter het bureau in Zaandam de waarde van het bekertje koffie!
harrie fruyt van hertog

w_h_van_leeuwenlaan_001_ah_wmf_koffieautomaat_20151117153849_a_266x200.jpg w_h_van_leeuwenlaan_001_ah_wmf_koffieautomaat_20151120161518_a_266x200.jpg w_h_van_leeuwenlaan_001_ah_wmf_koffieautomaat_20151123162425_a_266x200.jpg
              17 november 2015              |               20 november 2015              |               23 november 2015

TOP

delft
donderdag | 26 november 2015 | 11h42 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat antonie_heinsiusstraat
Foto's door Foto PRODEO.

update 26 november 2015:

Renovatie voormalige arbeiderswoningen aan de Anthonie Heinsiusstraat

Beste Harrie,
ten eerste m'n complimenten voor de serie foto's van het project arbeiders huisjes Anthoni Heinsiusstraat!
Echt leuk, maar over de laatste bewoner Fam.van Rutte klopt niet, deze zijn begin jaren 1950 naar de Buitenwatersloot smalle zijde verhuisd, weer later naar de overzijde, de brede kant. Waar Rijn van Rutten tot aan zijn dood heeft gewoond. Tot in de jaren 1980 zijn de huisjes bewoond geweest.
Op de plek van de 4 toilet huisjes, welk door van Baarle, woning stoffeerder, in de jaren 1980 tot winkel is verbouwd, en de woning ernaast diende als atelier en vormde een geheel tot 1997. En nu tot garage wordt verbouwd, en niet tot bergingen.
Ook leuk dat je het aanmeld voor de Lecomte prijs 2015.
Harrie bedankt voor alle moeite,
Vriendelijke groet,
Koos van der Horst
PS sorry voor de wat late reactie.

Overzicht - renovatie_antonie_heinsiusstraat.html

TOP

delft
woensdag | 25 november 2015 | 10h15 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Voortgang Sebastiaansbrug

door Hélène Bartelds, commissielid VVD Delft
...
Verschillende varianten van de brug zijn de afgelopen periode in de commissie de revue gepasseerd. De uiteindelijke keuze van de drie partners is gevallen op de beweegbare en betaalbare brug van 4,5 meter hoog. De verwachting is dat in 2020 een tramlijn over de nieuwe brug de TU Delft en Technolopolis verbindt met de binnenstad.Vorderingen in dit dossier blijven we op de voet volgen.

TOP

delft
woensdag | 25 november 2015 | 09h18 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_

stadsbelangendelft.nl - Uw mening: Kerstboom in Delft

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen
...
De vraag is of de jaarlijkse realisatie van de Kerstboom op de markt afhankelijk gemaakt moet worden van derden. Of moet de gemeente Delft altijd zorgdragen voor een Kerstboom op de markt. Wij zien benieuwd naar uw mening. De pollperiode eindigt op 20 december 2015.

TOP

delft
dinsdag | 24 november 2015 | 10h08 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_bioboxx.gif

De BioBoxx is gemaakt van gerecycled papier en karton.

afvalonline.nl - Kartonnen doos voor groenafval-inzameling

Solidus Solutions introduceert een nieuwe manier om groenafval in te zamelen: in een kartonnen doos.
De zogenoemde BioBoxx is gemaakt van massief karton uit gerecycled papier en karton en bedoeld om traditionele groene containers te vervangen. Door een waterafstotende coating kan de doos veilig buiten worden gezet voor inzameling. Een naadloos design zorgt dat er geen afval uit de doos kan lekken. Bijzonder is dat het groenafval met doos kan worden ingezameld en verwerkt. De BioBoxx is namelijk vergist- en composteerbaar.

"Het verduurzamingsaspect van BioBoxx schuilt in de lagere milieubelasting en de
forse reductie van reguliere afvalkosten van de afvalcontainer (legen, reinigen en desinfecteren)", verduidelijkt medeoprichter Hans Govers.

TOP

delft
dinsdag | 24 november 2015 | 09h53 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_regensensor.jpg

rijnmond.nl - Rotterdamse fietsers krijgen voorrang bij regen

In Rotterdam is maandagmiddag de eerste regensensor voor fietsverkeerslichten in gebruik genomen. Dat gebeurde op het kruispunt op het kruispunt van de Boezemlaan en de Bosdreef. Het apparaatje zorgt ervoor dat fietsers eerder voorrang krijgen bij slecht weer. De wachttijd wordt met gemiddeld 40 seconden ingekort.

TOP

delft
dinsdag | 24 november 2015 | 09h31 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Hoeveel kost de ICT in Delft per inwoner?
Kunnen in Delft miljoenen worden bespaard op de ICT?
hfvh

delft_logo_binnenlands_bestuur_20150200.gif

binnenlandsbestuur.nl - DRIE GEMEENTEN BEGINNEN SOFTWARECOÖPERATIE

door Freek Blankena

Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken. Ze voelen zich nu gevangen in het verdienmodel van de huidige twee grote aanbieders PinkRoccade en Centric.
...
0,79 euro
Gemboxx-directeur Swier Jan Miedema, die zich vorig jaar al tegenover de commissie-Elias beklaagde over de handelwijze van grote softwareleveranciers, denkt dat met de deelname van voldoende gemeenten de kosten van de gemeentelijke ICT in ieder geval kunnen worden verlaagd naar een bedrag dat ‘mijlenver’ af ligt van de huidige 1,25 miljard euro per jaar (volgens cijfers van M&I/Partners). Hij rekent voor dat
bij een inwonersaantal van 100.000 de kosten per inwoner per jaar op 0,79 euro uitkomen, in plaats van de ruim 70 euro die gemeentelijke ICT nu kost.

TOP

delft
maandag | 23 november 2015 | 11h47 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_vvd_2015.gif

vvddelft.nl - Onderzoek parkeerdruk Delftse binnenstad

door Linda Böcker, raadslid VVD
...
Het onderzoek geeft de VVD een mooi beeld van de aandachtspunten in het parkeerbeleid naast het beeld dat de gemeente daarvan schetst. En we kunnen de aanbevelingen goed gebruiken bij de parkeerevaluatie die begin 2016 op het programma staat!

TOP

delft
maandag | 23 november 2015 | 02h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_joelle_gooijer_jabco_vreugdenhil_christenunie_gr2014.jpg

Joëlle Gooijer en Jabco Vreugdenhil, de twee fractieleden van de ChristenUnie, op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, in 2014.

delftopzondag.nl - Vrijheid van geloof is groot goed, maar wel binnen de rechtsorde

De politiek sprak, een dag voor de aanslagen in Parijs nog over de Delftse aanpak van Jihadisme. "Als we hier twee dagen later over hadden gesproken dan hadden we een heel ander debat gekregen", zegt Joëlle Gooijer (39), fractievoorzitter van de ChristenUnie.
...
"Vrijheid van meningsuiting en van geloof is een groot goed. Iedereen moet geloven en vinden wat hij of zij wil, ook als dat een ander geloof is, maar het moet wel altijd binnen de rechtsorde vallen." Joëlle Gooijer zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Wie de politieke verrichtingen van de partij volgt, merkt dat het geloof en christendom zelden in hun standpunten terug te vinden is. "We voeren geen achterhoedegevecht, dat we bijvoorbeeld gaan proberen de koopzondagen terug te draaien", reageert Gooijer. "We proberen wel altijd vanuit de Bijbel te redeneren, vooral vanuit Micha 6 vers 8: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'.

TOP

delft
maandag | 23 november 2015 | 00h02 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Delfts GroenLinks raadslid Özkaya wil dat OD raadslid De Wit naar de moskee gaat
Jihadisme en radicalisering tegengaan door naar de moskee te gaan en naar de imam te luisteren. Laat die imam maar lekker naar de gemeenteraadsvergaderingen komen om zich te verantwoorden voor de gruweldaden van moslims.

delft_logo_od_2015.gif

GroenLinks Delft tak van Turkse Sultan Ahmed moskee

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Elke keer als ik zeg dat ik tegen het zoetsappige jihadisme knuffelbeleid van burgemeester Bas Verkerk ben, dan moet ik volgens GroenLinks raadslid Sinan Özkaya maar eens langs de Turkse Sultan Ahmed moskee gaan om te praten. Burgemeester Bas Verkerk geeft teruggekeerde jihadisten (handjevol) steun bij het zoeken naar een woning, werk, uitkeringen en psychische noden.

Ik zal nooit naar een moskee gaan. Over mijn lijk. Ik vind dat die imams naar de gemeenteraad toe moeten komen. Laten ze eens in openbaarheid hun mening geven over het jihadisme (20 jihadisten vertrokken) in Delft en de aanpak daarvan. Maar dat durven die gladjakkers met hun baarden en jurken niet.

TOP

delft
maandag | 23 november 2015 | 00h01 | week 48 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_logo_od_2015.gif

onafhankelijkdelft.nl - Miljoenen tegenvaller ‘schatkist bankieren’ spoortunnel?

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

VVD wethouder Harpe geeft mij tot nu toe geen antwoord op de vraag hoe het met de extra Delftse bijdrage van 12 miljoen aan de spoortunnel staat? Tot nu toe werd er van een Delftse bijdrage van €117 miljoen uitgegaan in plaats van de ware €129 miljoen. In 2008 heeft PvdA wethouder Koning de Bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst Spoorzone Delft (BUOK 2008) ondertekend waarin de gemeente afsprak nog eens €12 miljoen uit het treasury (schatkist) beleid bij te dragen. Dat is zeg maar de rente opbrengsten die de gemeente kon boeken vanwege de bijdragen van het Rijk, Provincie, Haaglanden en Delft zelf. En aangezien de rente sinds 2008 alleen maar gezakt is vrees ik dat ook hier weer een forse tegenvaller onterecht geheim wordt gehouden.
BUOK 2008

buok

lees meer ...

Onwrikbare brief van Mansveld
delft_brief_treasuy_delft_mansveld.gif

Voormalig PvdA staatssecretaris Mansveld schreef 9 juli 2015 dat deze Treasury opbrengst ruim voor de oplevering van 2017 overgemaakt moet worden omdat anders de aannemerscombinatie CFE niet betaald kan worden. Het is natuurlijk bizar dat de gemeenteraad hierover niet gerapporteerd wordt. Sterker nog, dit bedrag hoort jaarlijks in de Begroting te staan. In de begroting 2016 is ook weer geen reële weergave van deze grote betalingsverplichting opgenomen.

Elk jaar vraag ik tijdens de bespreking van het OBS spoorzone verslag naar deze verplichting. Ik kreeg nooit antwoord. Of ik moet het onder strikte geheimhouding gaan inzien. Tot afgelopen donderdag 19 november. Wethouder Harpe komt in december met een brief naar de raad over het onderhandelingsresultaat met de Stuurgroep. Dit kan wel eens de tikkende tijdbom onder dit D66 college zijn.

Ik vind dat dit soort bedragen allemaal openbaar horen te zijn. Als dit weer een forse tegenvaller oplevert dan is de maat vol. Weer extra belastingverhogingen? Of nog meer voorzieningen sluiten? Dit is ook weer een bewijs dat de controlerende functie van de gemeenteraad stelselmatig ondermijnt wordt door burgemeester en wethouders. Zolang de PvdA in het college zit, gaat het nog steeds bergafwaards met de democratie in Delft.

De Gemeenteraad lult avonden vol over details.
Hoe zit het met de €12 miljoen? Dat is te moeilijk.

TOPhtml5 logo Valide CSS!