logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| ...dag 00-01-2010 00h00

delft nkp_klok_182x250.jpg
klokkenluiderspartij.nl/

PROGRAMMA NKP-DELFT

01. VEILIGHEID Mensen voelen zich bijzonder onveilig in hun leefomgeving, zowel in hun huiselijke privť-sfeer als op straat. Meer zichtbaar surveilleren van politiefunctionarissen op straat en openbare plaatsen! Mensen die zich niet veilig voelen, voelen zich onzeker, onrustig, stress, dit veroorzaakt een algeheel gevoel van misere. Terwijl een gevoel van veiligheid een gevoel van rust geeft.

02. Transparantie en integriteit Het openbaar bestuur dient transparant te zijn en betrouwbaarheid uit te stralen. De besluitvorming dient voor burgers en bedrijven op inzichtelijke wijze te geschieden. Het heet niet voor niets Openbaar Bestuur! Doordat belangrijke beslissingen over de gemeente worden genomen die de belangen van haar inwoners raken, is een transparant openbaar bestuur absoluut noodzakelijk

03. Rechtsbescherming & mediation Bij besluiten van de overheid dient een goede voorziening te worden getroffen voor mensen die het oneens zijn met besluitvorming, daarnaast dient mediation een prominente rol te spelen bij het vinden van praktische oplossingen Eindeloze procedures daar zijn gemeenten en evenmin burgers/bedrijven bij gebaat, dus niet alleen juridisch getouwtrek, maar daadwerkelijk komen tot oplossingen

04. Nederlands Christelijke identiteit De overheid dient de oorspronkelijke Nederlands Christelijke basisnormen en tradities in stand te houden en te beschermen. Men moet trots zijn op Nederland, wat dat betreft mag een beetje eerbied worden getoond voor de Nederlandse identiteit en tradities

05. Openbaarheid Nevenfuncties van de Commissieleden Ter voorkoming van belangenverstrengeling dienen alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de commissieleden van de gemeentelijke bezwarencommissies openbaar te worden gemaakt Zoals gezegd om belangenverstrengeling te voorkomen.

06. Ombudsman & klachtbehandeling De gemeente dient een eigen gemeentelijke Ombudsman te benoemen die dichter bij de inwoners van de gemeente staat dan de landelijke Nationale Ombudsman. In de praktijk blijkt de N.O. toch nog vaak een brug te ver te zijn, helemaal in Den Haag, vandaar een eigen gemeentelijke Volledig onafhankelijke ombudsman. Die voldoet aan de criteria van Onafhankelijkheid en Objectiviteit!

07. Financiering mogelijk maken van Nieuwe Politieke Partijen Juist door gemeentelijk een voorziening is het leven te roepen voor subsidiŽring van nieuwe politieke partijen, komt de lokale democratie niet in het geding. Nieuwe politieke partijen dienen gelijke eerlijke kansen te krijgen als oude. Het niet aanbieden van een budget hiervoor is in strijd met de mededinging alsook het EVRM. De Ned. Klokkenluiderspartij vindt deze opzettelijk in standgelaten rechtsongelijkheid een ernstige bedreiging van de democratie!

08. Beschikbaar stellen Hart-Defibrilatoren In het geval dat mensen worden geconfronteerd met onverwachte hartklachten dienen op verschillende openbare plaatsen defibrilatoren te worden geplaatst om de kans op overleving te vergroten In het belang van burgers.

09. Oormerken overheidsgelden publieke middelen Geld wat bedoeld is voor gehandicapten moet daarvoor beschikbaar blijven in niet worden doorgesluisd naar de algemene reserves of andere potjes. Om ervoor te zorgen dat het geld daar komt waar het het meest noodzakelijk is. Zodat in feite ook voedselbanken overbodig worden.

10. Ambtenaren en bestuurders verantwoordelijk te worden gesteld Het moet afgelopen zijn met ambtelijke en bestuurlijke onschendbaarheid of immuniteit. Als ambtenaren, bestuurders aantoonbaar niet functioneren dienen zij naar huis te kunnen worden gestuurd. Onverschilligheid en vrijblijvendheid zal niet langer getolereerd worden als het aan de Ned. Klokkenluiderspartij ligt. Dus een nieuwe verordening die gereld dat ambtenaren en bestuurders voor het leven kunnen worden geschorst, dus worden uitgesloten nog langer een publieke functie te kunnen bekleden!

11. Kwaliteitsonderzoeken naar verzwegen zaken, ter lering en waarheidsvinding, zijn wenselijk en gezond voor de gemeente en zijn bewoners. (art. 155a Gem. wet)

12. De gemeente herstart de eigen berichtgeving en verbreekt terwille van een onafhankelijke nieuwsvoorziening oneigenlijke relaties met lokale media, daar dit de persvrijheid belemmerd. (art. 7 Gr. wet)

13. Terwille van reŽle participatie met burgers en bedrijven is een actief gerichte, tijdige en onomwonden informatie (in het voortraject) een vereiste. (art. 150 Gem. wet)

14. 't Burgeriniatief wordt, met bepaalde randvoorwaarden, standaard ingevoerd in de vorm van bijv. verzoekschrift(en). ( art. 5 Gr.wet)

15. Besluiten hebben rechtsgevolgen, vandaar is toetsing en eventuele scholing voor politici, terwille van algemene rechtsbescherming gewenst. (zie hiervoor hoofdstuk 3 AWB)

16. Geen beambte maar volledig onafhankelijke personen gaan bij toerbeurt het secretarissschap van de Beroeps- en bezwaarcommissies leveren. Daarnaast dienen alle nevenfuncties van alle commissieleden openbaar te worden gemaakt ter voorkoming van belangenverstrengeling en ter toetsing van de onafhankelijke onpartijdigheid en objectiviteit. (art. 7:13 AWB)

17. Invoering van structurele invoering van Mediation als instrument voor geschiloplossing. In geval wordt actief gekozen voor Mediation om kostbare en langdurende procedures te voorkomen en te beperken. Bovendien om praktische oplossingen te bereiken.

18. Invoering van een nieuwe verordening die regelt dat ambtenaren en bestuurders geschorst kunnen worden waarvan is komen vast te staan dat zij gehandeld hebben in strijd met de gedragsregels, alsmede in strijd met de wet. Daarnaast wordt in deze verordening geregeld dat deze functionarissen zullen worden uitgesloten om nog een publieke functie bij het openbaar bestuur te bekleden.

19. Zeker bij het vast staan van niet rechtmatige besluiten, is het gepast dat onderhavige verantwoordelijken bij de gemeente daarvoor aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld zullen gaan worden. (o.m. volgens B7 art.14 Burgelijk Wetboek)

20. Invoering van een nieuwe verordening die het mogelijk maakt om nieuwe politieke partijen een financiŽle bijdrage te kunnen verlenen. Dit ter eerbiediging van de lokale democratie.