logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 16-01-2010 13h00
delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

012 | 16-01-2010 | Keerpunt 2010, Bouwstenen voor een college... (concept)
___ | 16-01-2010 | Toespraak mr.drs. A.M.van der Veen in de gemeenteraad ...
___ | 15-01-2010 | Persbericht
008 | 15-01-2010 | Het CDA, Een gezellige familie
007 | 14-01-2010 | Een gastvrije Prinsenstad. Op bezoek in de huiskamer van Delft
006 | 13-01-2010 | Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie
005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015
000 | 26-10-2009 | Bouwstenen voor Delft

Musketier 12 (verschijnt in concept voor 9, 10 en 11)

Keerpunt 2010, Bouwstenen voor een collegeprogramma

Het collegeprogramma voor Delft 2015 beslaat 1 A4 en heet Bestek 2015 !

Aangezien 2010 in Delft een keerpunt moet zijn is het belangrijk dat we in de politiek (verkiezingen) een duidelijke keuze formuleren en een zekere polarisatie ontlokken. In het bestuur dient te worden samengewerkt en dan zetten we een bestek uit. In 1972 verscheen een rapportje van de PvdA en meelopers en dat heette Keerpunt. Jan Pronk en andere gedreven rode Christenen lazen met warme oortjes en als snel werd keerpunt door eerst Den Uyl, maar later vooral door van Agt terzijde geschoven. Keerpunt werd bestek. Bestek is een veel betere term, maar alleen als er een koers is Gelukkig ontdekte Lubbers begin jaren 80 dat je een bestek niet moet frustreren, maar juist positief moet bijsturen.

Het bestek 2015 is een koers voor alle partijen van goede wil in Delft. En de kiezer beslist over de onderlinge krachtsverhoudingen en de partijen beslissen over de invullingen van het bestek. In de formatie en over de personen. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Bij het aanzoeken van personen kan ook buiten de raad gekeken worden, vooral als er gekeken moet worden naar kwaliteit en bestuurlijk gaven.

Keerpunt 2010 is nodig omdat het slecht gaat in Delft. Ruimtelijk , beheersmatig en financieel. Er is nood. Bestuurlijke nood en menselijke nood. En ds Liefting zou zeggen, samen met Tjeerd geestelijke nood en dat is waar ! Eerst de geestelijke nood lenigen. Dan doen we in de verkiezingen door mensen warm te maken voor een ideaal. Uiteindelijk altijd het ideaal van een betere wereld, of het beter maken van de stad ! Zelfs in Tanthof !

Het is belangrijk dat partijen zich uitspreken, niet zoals vroeger de PvdA in zielige meederheidstrategieen die hen vervolgens dwarszaten na de verkiezingen. (Einde Joop den Den Uyl in 1977). Maar een partij mag wel zeggen, we willen de grootste worden. Goed gezegd door Lennaert Harpe. Wij willen 100% van de stemmen, (lekker ambitieus va n Stoelinga!)ook goed ! Ik verwacht dat CDA en CU samen gaan zeggen eind januari dat zij de grootste samenwerkende lijstverbinding willen worden, of de grootste fractie. Zeker nu de SGP niet meedoet is er geen belemmering voor intensievere samenwerking tussen deze twee serieuze christelijke partijen. De no 1 van de CU en de no 4 van het CDA lezen hetzelfde Mattheusevangelie.

Als deze twee partijen het initiatief kunnen nemen in de formatie dat schiet dat mooi op ! Aangezien Jeroen van Oort geen voorzitter meer is en waarschijnlijk als vierde of vijfde op de lijst gekozen wordt kan Milene mooi kiezen voor een echt 10-puntenplan en en de 250 punten van Jeroen netjes in tanthof achterlaten. De CU heeft nog geen programma, dus die krijgt het Ėgelijk vrije genade- zo maar aangeboden. Het collegeprogramma is dynamisch en erkent gelijk ps. 8 dat zegt dat wij niet alles weten. En er wordt geŽvalueerd en er wordt gehoord, getuigd en gediend. En nog belangrijker ! Gelijk aan de slag. Niet eerst 100 dagen leuteren, maar gelijk aan de slag en na 100 dagen resultaat in en voor de stad. Dat is regeren. Het college opereert duaal en hangt niet in de touwen bij de coalitiegenoten. Het richt zich in zijn beleid rechtstreeks tot de bevolking, in de stad met en in buurten en wijken. Er komen clusters voor wethouders, projectwethouders en wethouders voor buurten en wijken. Hoe dat werkt gaat men in Deventer leren. Onmiddellijk na de start gaat de projectwethouders Barbaratunnel en Phoenixallee, (de nieuwe naam voor de Spoorzone) naar Amsterdam om te praten over de risicoís van de tunnel en het samen met de bewoners scheppen van wederzijds vertrouwen. Vervolgens komt er binnen een maand een communicatie en bereikbaarheidsplan richting het Westland en het Oostland ect. Inclusief aanleg A4.

De buurten en wijken krijgen een bestuurlijke gezicht. Buurt en wijkaanpak samen met bewoners en met een bestuurlijk gezicht. Rond de buurtcentra ontstaan groepen die met budgetten zelf ideeŽn mogen inbrengen, en die niet door de PvdA in de tang gehouden worden. De SP wordt uitgenodigd hierover mee te denken.

De ambtelijke capaciteit wordt onmiddellijk teruggebracht in capaciteit en lasten. Doelstelling is 25% korting structureel tot 2015. Jan Peter de Wit mag alvast voorstellen doen. Tijn Noordenbos doet voorstellen voor 25% korting op de sociaal culturele sector met inverdieneffecten. Een plan met Lef !

Er komt een projectwethouder binnenstad die de huiskamer van Delft, gaat inrichten samen met het Stuivengaberaad, lokale ondernemers en die zich verantwoordelijk stelt voor de leefbaarheid in de stad overdag en ís nachts Harpe mag daar voorstellen voor doen ! En Aad Meulman natuurlijk ook.

Er komt een wethouder voor het pact van de rijkheid, namelijk hoe we mensen uit de armoede weer op weg helpen naar een zinvol en financieel duurzaam bestaan. Saskia Bolten en Hans van Bemmel doen voorstellen.

Er komt een projectwethouder bereikbaarheid die samen met Paul Jan Kuijper een plan maakt voor de stad met daarin de versnelde aanleg van de A4 en bestrijding van de paddentrek naar Rotterdam.

Grote kerken in Delft vergen groot onderhoud en verdienen een publieke plek in de stad. Ds Liefting en Dekker doen voorstellen, samen met pastor Bolmer, samen met hun kosters ! Het Clavigerberaad.

De studentenverenigingen mogen voorstellen doen over de rol van de toegevoegde waarde van studenten in de stad en de verbetering van hun gedrag in de publieke buitenruimte. Virgiel betaalt mee aan een nieuwe uitgang of uitweg naar de Westvest. Lianne Merckx mag meepraten.

De TU wordt uitgenodigd voorstellen te doen inzake innovatie voor Delft en er komt een wederzijds bindend convenant tussen de stad en Delft. De rector magnificus mag voorstellen doen, samen met Arka Mulder.

En tenslotte wordt als eerste de Gondelaffaire beŽindigd door ingrijpen van de gemeente. Balje, Martin Stoelinga en Bas V. doen voorstellen. De raad beslist nadat partijen een akkoord hebben bereikt bi j Hamerslag.

Anne Koning en Dick Rensen en Vuijk wordt gevraagd een evaluatiedossier op te maken met leerpunten voor zichzelf en voor de gemeente Delft en de PvdA.

Bas Verkerk wordt uitgenodigd een volledige portefeuille te nemen, die hem tenminste drie van de vijf dagen fysiek aan Delft bindt. Of bijv. buurten en wijken of sport. Personeel en FinanciŽn is deze periode te politiek en moet naar een wethouder. Er komen vier wethouders, maar als blijkt dat Bas na de formatie zou willen vertrekken komt er voorlopig een vijfde wethouder omdat dan het loco-burgemeesterschap te veel vergt.

De bestaande stedenbanden worden allen bevroren en zullen afgewogen worden tegen andere banden.

Het college maakt in het eerste jaar geen buitenlandse reizen. Omdat men te druk is in stad en land. Het eerste externe bezoek als college is aan Rick Grashof in Rotterdam !

Hans Camps maakt drie scenarioís gereed voor de bezuinigingen. Daarbij is telkens van belang of die voorstellen dynamiek geven en passen in Bestek 2015 !

Tenslotte worden alle buurgemeenten, samen met provincie en Rijk uitgenodigd voor de visieconferentie 2015 die wordt gefaciliteerd door Ludy Geut ! Prins Willem Alexander wordt gevraagd te openen.

Nadat partijen een akkoord hebben gesloten inzake Bestek 2015 gaat het college aan de slag en trekt zo nodig buurt en stad in.

De informatie vindt plaats in het Stadhuis. En de onderhandelingen zijn openbaar. Vanaf dag 1 zetelt het college op de Grote Markt en Francien Houben wordt gevraagd mee te denken over een heroverweging van het glaspaleis aan de Westvest, straks de Phoenixallee. De Mairie Francine.

Prins Willem Alexander wordt uitgenodigd om Delft te inspecteren en mee te denken aan een verbeterplan, opdat hij en zijn moeder H.M. de Koningin in 2015 bij de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden tevreden kunnen zeggen, het was beheersbaar. Daarmee doel ik vooral op de investeringen die het Rijk moet gaan doen in Delft om bestek 2015 te realiseren. Via art 12 of via genadegaven. Het is om het even.

En zo werd Delft in 2015, opnieuw bevestigd en geschraagd, als Koninklijke, Gezellige en Innovatieve Stad.

Voor de details zie verder de straks 12 gebundelde Musketiers met als naam. Keerpunt 2010, horen,roepen, getuigen en dienen. Het bestek voor Delft 2015. Iedereen in de stad mag meedoen !

Maar bestuurlijk zijn er vele geroepen, maar slecht weinigen uitverkoren om te dienen en te besturen. En de kiezer beslist.

En als alle huiswerk klaar is levert men het in bij Milene en Joelle en die maken er een mooi boekje van en zoeken vriendjes en vriendinnetjes om de stad de komende jaren flink te besturen en anders, doet Harpe het eventueel samen met een CDA-er van buiten de raad !

Arie Maarten van der Veen, 16 januari 2010