logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 26-10-2010 00h00
delft arie_van_der_veen_20100113.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

007 | 14-01-2010 | Een gastvrije Prinsenstad. Op bezoek in de huiskamer van Delft
006 | 13-01-2010 | Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie
005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015
000 | 26-10-2009 | Bouwstenen voor Delft

Bouwstenen voor Delft

Delft is een historische stad, een bruisende stad en een gezellige stad, gelegen tussen Rotterdam en Den Haag. Een oase van historie, cultuur, maar ook van innovatief vermogen. Delft is een stad waar het goed leven, werken en verblijven is. Delft is een stad waar men wil zijn ! De komende jaren moet het stadsbestuur alle zeilen bijzetten om dit zo te houden. Door de economische crisis lijdt de stad. De lokale economie staat onder druk, mensen dreigen in de bijstand te komen en daar niet uit te raken en de rijksoverheid zal grote bezuinigingen doorvoeren en opleggen aan de gemeente. Er is werk aan de winkel, ook in Delft.

Het gemeentelijke beleid is gebaseerd op waarden. Voor de komende vier jaar richt Delft zich op de drie overkoepelende waarden van het beleid: Delft is Koninklijk, Gezellig en Innovatief. Deze drie waarden fungeren als richtingwijzers voor het beleid. Waarom deze drie waarden ?

Delft heeft samen met Den Haag en Amsterdam het voorrecht van een nauwe band met het Koningshuis. In Den Haag leven en werken de Oranjes, in Amsterdam worden zij ingehuldigd en in Delft vinden zij de bron van hun koninklijk bestaan en de geschiedenis in De Nieuwe Kerk. Daarmee is Delft een bijzondere stad voor Nederlanders en voor toeristen. De komende jaren wordt dit karakter versterkt en wordt voorgesorteerd op een nieuw staatshoofd en een verbinding gelegd met meer dan een eeuw Koninginnen. Koninklijk zegt ook iets over hoe de stad er uitziet en hoe wij met elkaar omgaan. Koninklijk is ook hoffelijkheid, netheid. De stad ziet er netjes uit en mensen worden aangesproken op hun gedrag in de publieke ruimte. Dat geldt ook voor studenten, maar bijvoorbeeld ook bij het netjes omgaan met huisafval. Koninklijk betekent ook een zelfbewust stadsbestuur dat op basis van gezag bestuurt. Het bestuur luistert naar de burgers en hoort hun wensen of klachten aan. Dat is iets anders dan u vraag wij draaien. Maar het bestuur is zich ook bewust dat zijn gedrag en gezag interactief is. Daarom geen projecten zonder draagvlak, menselijke uitvoering van regelgeving en geen heksenjagers op Segways.

Delft is gezellig. Dat vinden velen vooral als het om het centrum gaat. Dat moet zo blijven. Een compacte historische binnenstad, die ook economisch overeind moet blijven. Daarom niet alleen horeca en funshopping. Een degelijk en actueel economisch distributieplan is nodig om samen met burgers en bedrijven de binnenstad sociaal, economisch en logistiek in de benen te houden. Zo blijft een stad gezellig! Gezellig zijn ook de studenten. Zij brengen leven in de brouwerij, dragen de horeca en zijn deels de bewoners van de toekomst. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de overlast in de stad. Vooral op de grachten. Bijvoorbeeld de mooie woonstraten Oude Delft en Wijnhaven hebben veel last van het studentenleven. Maar ook de straten buiten de ring. Innovatieve oplossingen zijn nodig om dit tegen te gaan, vooral ook om de stad aantrekkelijk te houden als woonplaats, ook voor de studenten zelf.

Gezellig heeft ook iets te maken met omgangsvormen. Noemde wij de begrippen koninklijk, hoffelijk´┐Żgezellig komt daar meteen bij. Als mensen het eerste doen dan wordt en blijft het gezellig.

Dat betekent, minder fietsen zonder nadenken door de stad, het liefst tegelijk mobiel telefonerend. Dat betekent geen pizzakoeriers als ongeleide projectielen door de stad. Maar ook in het prive leven gezellig doen in het publieke domein. Een smsje kan wel wachten en misschien zijn er wachtende achter de kassa of het kleedhokje. Het publieke domein is van ons allen, en alleen met elkaar wordt het gezellig en zo nodig helpt de overheid daarbij.

Innovatief is een waarde die bij Delft past. Dit is een dynamisch begrip en wordt telkens opnieuw ingevuld. Delft is een stad van de civiel ingenieurs, de wegenbouwers, scheepsbouwers, ontwerpers en architecten. Eigenlijk een permanente bron van dynamiek en ontwikkeling. De gemeente kan daar zijn voordeel meedoen, zolang het maar geintegreerd blijft in het geheel van de stad. Vele mensen weten weinig van de TU en daarmee blijkt wel dat de TU en de gemeente maar gedeeltelijk samen kunnen optrekken. Maar de gemeente Delft als opdrachtgever of medeontwikkelaar kan projecten juist het innovatieve karakter geven wat nodig is om ontwikkelingen in gaan te zetten of duurzame vernieuwing te realiseren.

Delft: Koninklijk, Gezellig en Innovatief. Het kan zolang we ons beseffen dat het in het stadsbestuur om mensen gaat en niet om systemen. Laat staan de fictie van de maakbaarheid van de samenleving. Delft wil Koninklijk, Gezellig en Innovatief blijven. Daarvoor zijn de volgende 10 punten voor het stadbestuur in de periode 2010-2014 nodig.

1. Delft gaat gesprekken voeren met de buurgemeenten, Rijswijk, Midden Delfland en Pijnacker- Nootdorp. Doel is om te komen tot een duidelijk regionale visie voor Delfland. Gezamenlijk benutten van ontwikkelmogelijkheden en het behoud en zo mogelijk versterking van de centrumfunctie van Delft. Deze visie die van onderop ontstaat wordt gedeeld met Rotterdam, Den Haag en met de andere overheden. Op basis van deze visie worden afspraken of besluiten genomen rond verdere samenwerking.

2. Delft werkt mee aan alle vormen van vergroting van de bereikbaarheid van de stad. Daarbij wordt de automobiliteit als gegeven aanvaard, hoezeer alternatieven ook worden aangeboden. Ter voorkoming van de spreekwoordelijke paddentrek naar Rotterdam wordt de a4 aangelegd. Vergroting van de doorstroming op de A13 blijft een punt van aandacht. Delft zet zich in ook bij de buurgemeenten voor snelle en ongehinderde realisatie van deze projecten.

3. Delft bevindt zich nog teveel in een eiland van openbaar vervoer. Vooral de metro uit Rotterdam en de Randstadrail in Den Haag zijn prima mogelijkheden voor snelle ontsluiting. Delft zet zich de komende jaren in om, mede gelet op de spoorzone, te komen tot een sluitend netwerk van openbaar vervoer voorzieningen. Als dit keuzes vraagt in het niveau van aanbod, dan neemt Delft deze.

4. Automobiliteit rond de stad vraagt om parkeerbeleid. Betaald parkeren en vergunningen is het uitgangspunt. Maar voorop staat een logische parkeerstructuur met een cirkel van garages en doorverwijzing. In de stad blijft een stelsel van betaald parkeren en vergunningparkeren. Het handhavingsbeleid verandert van jacht op parkeerders, met name toeristen naar ambassadeurschap. Betaald parkeren buiten de garages mag geen melkkoe zijn. Van andere gemeenten en commerciele exploitanten wordt geleerd hoe het anders moet.

5. De Fiets hoort bij Delft. Er komt een oranje fietsenplan voor toeristen, men kan zo door de stad fietsen naar de meest historische plaatsen rond het Huis van Oranje. Om de toeristische functie te versterken worden Vermeercentrum, VVV en een postagentschap samengevoegd. Van Deventer wordt geleerd hoe grootschalige historische festivals worden opgezet. In 2011 wordt een groot historisch festival georganiseerd. Met de verkiezing van het Melkmeisje van het jaar.

6. De komende jaren gaat de Rijksoverheid bezuinigen. Dat betekent dat de gemeenten ook gekort wordt. Voor Delft biedt dat een grote kans. Het gemeentelijke apparaat en de begroting worden doorgelicht op basis van een maatschappij effect rapportage. Dat betekent dat naar verwachting de omvang van het gemeentelijk apparaat met 25% terugkan. Ook de lokale collectieve sector wordt doorgelicht. Beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor beleid dat rechtstreeks de burgers raakt, zoals verkeer, RO en cultuur dienen zoveel mogelijk in Delft te wonen om rechtstreeks betrokken te zijn bij de effecten van het beleid.

7. Delft is een moderne stad, met historische wortels. Kerk en geloof zijn zichtbaar aanwezig in Delft. De gemeente Delft en de kerken werken al samen op sociaal gebied, maar gaan cultuur historisch meer samenwerken oa rond de exploitatie van historische kerken en bijv. de Oranjeroute of Koninginneroute. Bestuurders zien het belang van geloof als bindmiddel in de samenleving. Kerkelijke bestuurders erkennen dat kerk en staat ieder hun eigen opdracht hebben. Vanuit de houding komen beiden verder. Vanzelfsprekend geldt dit ook andere godsdiensten en geloven in Delft.

8. Tussen de TU en de gemeente wordt een innovatieconvenant gemaakt. Hieruit komt voort een innovatieagenda voor Delft. Voor het bedrijfsleven en de aanpalende technische bedrijfjes en dienstverleners. De gemeente overlegt met de TU over de implementatie van de innovatie. Projecten moeten niet op zich staan, maar juist op termijn maatschappelijk toegevoegde waarde bieden.

9. De gemeente sluit met de studentenorganisaties een hoffelijkheidsakkoord. De waarde van studenten in de stad wordt erkend, overlast wordt bespreekbaar gemaakt en ingeperkt. Met Virgiel wordt een plan ontwikkeld om de in- en uitgang van de societeit te verplaatsen naar de Westvest en aan te sluiten op de Spoorzone.

10. Parkeerbeheer is een visitekaartje van de gemeente naar de stedelijke samenleving. Parkeerbeheer wordt dynamischer. Bijvoorbeeld met snelle acties toezicht houden bij scholen, zoals bij de Max Havelaar en de DSV. Maar ook overleg en communicatie met het bedrijfsleven over het functioneren van de pollers en het kortparkeren. Parkeerbeheer wordt in de komende jaren van ergernis tot een visitekaartjes voor Delft. Invoeren van de Rick Grashoff-trofee voor de aardigste parkeerwachter wordt overwogen.

Delft, 26 oktober 2009
Arie Maarten van der Veen