logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 28 december 2010 | 00:00 |
Van der Veen zet vernieuwing CDA in ...

delft arie_van_der_veen_2010%20117_a.jpg
Arie van der Veen.

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: a.m.van der veen
Sent: Sunday, December 26, 2010 11:22 AM
To: a.m.van der veen
Cc: prodeo@ziggo.nl
Subject: Fw: CDA-manifest 261210

MANIFEST CDA-VOORZITTERSCHAP 2011

Van CDA-light naar CDA-strong

Met het oog op de verkiezing van de nieuwe CDA-voorzitter schetsen wij een vooruitblik op het nieuwe voorzitterschap, en een uitzicht op de toekomst van de christendemocratie te geven.
Om met het eerste beginnen. In de afgelopen maanden heeft het begrip checks and balances hoog op de agenda gestaan in het CDA, vooral na de verschillende evaluatierapporten. Checks and balances op alle niveaus in de partij. En dat is ook belangrijk ! Het verwijst naar ons kernbegrip, gespreide verantwoordelijkheid, niemand is alleen de baas of heeft de macht. We delen die met elkaar en leggen daar verantwoording over af. Partijvoorzitters hebben ook regelmatig gevoeld hoe lastig het is om die checks and balances in de praktijk te blijven brengen. En het is zeker niet de onwil van politici, zeker niet van CDA-politici. Maar het is vooral de enorme turbulentie van de dagelijkse politieke agenda die politici als het ware meesleurt in hun verantwoordelijkheden. Maar goed, checks and balances in onze partij, tussen partij(bestuur) en fractie en bewindslieden waren er, zijn er en behoren er te blijven. En ook nu in de gewijzigde constellatie in Den Haag, zal er een belangrijke taak wachten voor het de nieuwe (rechtstreeks gekozen) voorzitter. Vernieuwing van de partij, organisatorisch, inhoudelijk en tegelijk fractie en bewindslieden kritisch volgen.

30 jaar CDA

5 jaar geleden vierde de partij haar 25-jarig jubileum; “tussen macht en inhoud”, luidde de subtitel van het jubileumboek. En deze positiebepaling is voor de christendemocratie van vandaag actueler dan ooit: tussen (regeer-)macht en inhoud.
En eigenlijk is dat een hele mooie spagaat of misschien wel paradox waar wij ons als christen-democraten in bevinden. Een paradox ook die permanent in onze partijgeschiedenis aanwezig is geweest. En zeker in periode van crises (financieel-economisch, ecologisch, maatschappelijk en politiek-bestuurlijk) en heroriëntatie komt dit sterk naar voren. Het CDA, de partij van toekomst gerichte ideeën, de vernieuwingsagenda en/of het CDA de partij van macht, van de regeermacht.

Gelukkig weten wij daar in onze partij meestal goed mee om te gaan. Normaal gesproken verwerft men macht, op basis van electorale steun voor een inhoudelijk programma. En soms vraagt macht om nieuwe inhoud. Laten voor wat het CDA betreft stellen dat we in een continuüm zitten, van permanente inhoudelijk vernieuwing, dragen van verantwoordelijkheid en regelmatige evaluatie van beiden. En in die zin is de tweeslag Nieuwe Wegen, Vaste Waarden een mooie. En als christenen kennen we de woorden en de duidingen daar bij. En dat moeten wij vaststellen. Ook al staat het CDA op dit moment blijkbaar laag in de publieke waardering, er is geen reden om te gaan morrelen aan onze grondslag. Modernisering dan ? Spreek liever van vernieuwing of opnieuw doordenken. Bijvoorbeeld onze unieke begrip Rentmeesterschap, een Bijbels concept dat politiek vertaald is, dat is toch ruimer en dieper dan duurzaamheid ? We zien Ruud Lubbers als het ware al knikken...  Daarom voorzichtig aan met modernisering, beproeft het nieuwe en behoud het goede, om met Paulus te bespreken lijkt het devies. Vaste waarden, nieuwe wegen (en omgekeerd) ......

Vaste waarden.....

Zo komen we tot een verdere verdieping van dit betoog ..... Voor ons staat in de dertig jaar CDA, maar ook in de komende jaren vast dat het CDA als Christendemocratische partij, moet streven naar christelijk geďnspireerde politiek, en zich daar ook van bewust moet zijn en wenst te zijn. Christelijke of christelijk geďnspireerde politiek, het is vaak een moeilijk begrip geweest. En toch de kracht van de christelijke boodschap is niet alleen een boodschap aan de politiek, maar vooral ook aan de persoonlijke opdracht van de christendemocratische politicus…ook als persoon. In vier werkwoorden: Horen, Roepen, Getuigen en Dienen. Vier werkwoorden die uiteindelijk samen komen in één (werk) woord: zien !

In deze woorden komen de vaste waarden van onze beweging als volgt tot hun recht:

Horen wat er in je eigen hart leeft en daar naar luisteren. Wij moeten als bestuurders en politici veel meer horen..... en dan zijn we ook minder verrast als vele kiezers zich opeens van ons te lijken vervreemden.

Roepen: Roepen wordt er veel in ons land, maar het gaat mij om geroepen te worden. Welke roeping voelen we, en waartoe zijn en worden wij geroepen? Dat betekent dat we ons ook moeten verzetten tegen alle roep in de samenleving en soms het gettetter ook moeten weerspreken. Ook het al lijkt dat onschuldig getwitter !

Getuigen: Onze ere-voorzitter Piet Steenkamp zei het al dertig jaar geleden: “Gij zij mijn getuigen”, daarmee uit het evangelie citerend. En dat geldt vandaag nog. Maak ons volbrengers van Uw woord, maar vooral...getuigen van Uw Vrede. Getuigen is durven uit te dragen waar we voor staan. De hoofdletter C van onze inspiratie en niet alleen de kleine letter c van compromis, consensus, coalitie en collegiaal bestuur. Liever charisma, dan commissaris !

Dienen, en vooral  in bestuurlijk zin, dienen !! “Indien het gemeen uw roept, bedien het als Uw eigen”, staat er in Deventer in het stadshuis... en dat dienen moet weer centraal staan. Teveel is de politiek enerzijds u vraagt wij draaien en anderzijds, de afhankelijk technocratisch bestuurstijl: wel over u en voor u, maar niet of te weinig met u. Nee, het dienen weer centraal, op alle niveaus, ook in de partij.

En dan tenslotte Zien ! Eigenlijk komen alle vier de eerder genoemde woorden samen in het begrip Zien ! Het wezenlijke begrip voor christelijk geďnspireerde politiek. Ziende op de Onzienlijke, maar ook omzien naar de ander, en ziende onzienlijken..... Er is zoveel te zien, om van te genieten en dat is iets anders dan kijken ! Echt kijken naar de Schepping, naar de samenleving en naar de mens.  En deze dagen mochten wij uitzien…. naar de komst.... van het Kind, zie ik een ster. Uitzicht elk jaar weer..Zien, soms even !

Deze benadering is niet revolutionair, maar ook niet 'anti-revolutionair' met respect voor de tradities in het CDA.... Het is meer een accent in een continuüm. Maar telkens, en wellicht soms periodiek komt de vraag aan de orde, waar staan we voor, waar staan we nog voor. En wat betekenen die vaste waarden nu al fundament voor onze beweging. Deze tijd, en dat zie je bijvoorbeeld ook in het Onderwijs, vraagt om authenticiteit en inspiratie en blijven staan waar je voor staat ! Waar Marja van Bijsterveldt zich zo voor inzet. Ook allemaal elementen van leiderschap. Voor ons als CDA is deze maatschappelijke behoefte naar authenticiteit een geweldig uitdaging. Juist omdat de basis van onze boodschap zo authentiek is...het Evangelie als blijvende waarde en de politieke duiding daarvan als uitdaging ! Daarom hoeven we de komende jaren ook niet te bezorgd of te bescheiden te zijn. Onze basis is als een fundament. Alleen het huis, van de partij of van de staat of het beleid moet af en toe vernieuwd of bij de tijd gebracht worden. En daar gaat het vandaag en morgen ook over.

Nieuwe Wegen,

De christendemocratie moet zich beraden op haar agenda voor de toekomst en deze bij de tijd brengen.. Dat is een belangrijke aanbeveling van de commissie-Frissen. En laten we dat dan ook doen. En dat kan best terwijl wij tegelijkertijd meeregeren. Men hoeft niet in de oppositie te zitten om te herbronnen, ook al hebben we met het herbronnen goede ervaringen opgedaan tijdens de twee paarse kabinetten. Het gaat er om dat je bronnen hebt, en die regelmatig opzoekt, je er aan laaft en ze af en toe ververst. Herbronnen..... Dat heeft ook te maken met de vraag waar we als CDA willen staan en waar onze focus ligt. Het is mij altijd opgevallen dat we altijd zo'n zware agenda willen voeren, zo’n zware last willen tornen. Misschien moeten we wel wat meer 'Light’ worden en dat is iets anders dan de VVD-light. En als we nu eens light beginnen, dan worden we vanzelf weer strong. Hoezo VVD-light ? Wij willen als CDA staan in het Light ! En dat is echt heel iets anders !!

Laten we daarom als we nieuwe wegen gaan vooral sporen trekken we zien er drie:

- Economie,Innovatie en Vitaliteit

- Onderwijs: Opvoeden en Onderwijzen tot verantwoordelijke mensen

- Respectvol samen leven

ad 1.Economie: In het huidige kabinet heeft het CDA bewust gekozen voor de portefeuille Economie, Innovatie en Vitaliteit. Wij weten als CDA, dat een en ander samen moet en kan gaan. Economische ontwikkeling en groei gaan samen met duurzaamheid, nee moeten samen gaan met duurzaamheid. Dat is nu juist het rentmeesterschap. Duurzaam omgaan met de goede vruchten. En we weten ook dat we in een globaliserende wereld, kracht moeten ontwikkelen, in Nederland, Europa en daarbuiten en tegelijk ons inzetten voor de bescherming van het machteloze of kwetsbare. En natuurlijk overstijgt dit spoor de beperkte termijn van een kabinetsperiode maar voor ons moet dat een spoor zijn. En daarom heen is veel te ontwikkelen en te bestuderen.

Ad 2. Onderwijs: In het CDA wordt veel waarde gehecht aan het onderwijs. Niet zoals anderen wel betogen ter bescherming van mogelijk gestolde belangen van het bijzonder onderwijs, maar vanwege de mogelijkheden om eerst in gezins- en familieverband, maar zeker ook via school, kerk, sportvereniging en maatschappelijke verbanden, kinderen en jeugdigen te doen ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen ! Daarom dit mooie veld, waarin alles wat een mens is en kan zijn bij elkaar komt. En we leggen de focus bij het MBO, omdat wij dat zien als de ruggengraat van onze samenleving. Opleiden van verantwoordelijke, dienstbare mensen, die vooral vakbekwaam zijn. Daar ligt een enorme uitdaging voor het CDA, niet als partij alleen, maar in de brede zin van onze christen-democratische beweging.

Ad3. Respectvol samen leven. Wij willen niet om dat thema heen. En dat is een echt CDA thema, mede dankzij Jan Peter Balkenende, maar ook anderen. En niet de minsten, zoals ook H.M. de koningin in haar kerstboodschap. Het heeft alles te maken met hoe we samenleven, integratie van verschillende groepen, maar ook wederzijds respect tussen oud en jong, tussen gelovigen en niet-gelovigen. Zowel thuis, in gezinnen als in het publiek domein. Er is veel hier over  te zeggen en terug te winnen ! En als we dat thema nu eens koppelen aan de grote jubilea de komende jaren: 200 jaar Monarchie en 200 jaar Koninkrijk der Nerderland. Van 2013 tot 2015 ons bezinnen en vieren waar we als Nederland voor staan. En een paar toeristen meer, altijd goed voor de economie. Nederland: Royal, Familair en Modern. (RFM).

Tot slot

30 jaar CDA is, naast terugkijken in dankbaarheid, voor ons vooral vooruitkijken. Vooruitzien naar de ontwikkelingen, de kansen en de uitdagingen. Zien.... Dat moeten we vooral doen, En dat kunnen we doen als we Horen, Roepen, Getuigen en Dienen. En als bestuurders is het een voorrecht dat we een partij hebben die ons daar telkens in alle openheid en vriendschap aan herinnert. Dat zijn echte checks and balances.

30 jaar CDA, in alle dankbaarheid, met zorg, maar vooral met goede hoop en sterke verwachting. En geloof ! Niet in ons zelf als zodanig, maar in Hem die ons heeft geroepen tot rentmeesterschap. Hij zal ons leiden via vaste waarden, naar nieuwe wegen..... En in dat besef zal hij ook steeds wegen vinden waarlangs Uw voet zal gaan. En mag dat leidend voor het nieuwe voorzitterschap. En dat betekent om met Elco Brinkman te spreken werk aan de winkel !

In onze opvatting ziet dat er als volgt uit in 10 punten:

1.Inhoudelijke focus op drie thema’s:

-Economie, Innovatie en Landbouw.
-Onderwijs
-Respectvol samenleven

2. Heropbouw van onderop van de partij. De lokale afdeling centraal. Speciale aandacht voor het CDA in steden en middelgrote steden. Nieuwe vormen en een vrijmoedige aanpak. HRM op alle terreinen centraal. Eenheid in Kamerfracties.

3. Samenwerking tussen WI, Bestuurders en Scholing in een Centrum voor Wetenschap, Bestuur en Innovatie en Inspiratie (WBII). Aansluiten bij mogelijkheden van EVP-denktanks. De blik naar buiten.

4. Andere opzet van het congres en manifestaties: Prominenten in de zaal en niet met de rug naar de leden. En niet een paar maar iedereen is prominent

5. Open vormen van kandidaatstellingen. Te beginnen met deze kandidatuur

6. Inrichten van een comite van advies, met een brede doelstelling. Ouderen hun plaats gunnen en soms wijzen. Laat jongeren leren van ouderen en ervaring.

7. Jongeren veel meer betrekken op lokaal en regionaal niveau. De spiegel van de jongeren serieus nemen, en HRM starten bij de jongeren

8. CDA is niet langer de partij van de goede gadgets, maar van de goede inhoud. Campagnes baseren op kennis en kunde van de leden en niet op die van bureaus

9. Vrije lijsttrekkersverkiezingen, geen sturing meer van boven. Laat de beste winnen, een vrouw moet ook (eens) lijsttrekker kunnen worden, in gemeente, provincie en Nederland.

10. Opnieuw het CDA verbinden met de eigen wortels in kerk, staat en maatschappij.

Aanpak:

Deze aanpak wordt in de 100 dagen campagne van januari tot april 2011 leidend in de partij. CDA-leden en anderen wordt gevraagd te reageren. Alle reacties worden verwerkt in de discussie-document dat daarna 100 dagen in het CDA wordt bediscussieerd. Ook volgen structuurvoorstellen.
Als het ware ontstaat er een caroussel van ideeen. Dit mondt uit in een partijrapport dat de koers voor de komende vier jaar uitzet. Op basis van vaste waarden, nieuwe wegen inslaan.

Een nieuwe agenda voor het CDA ! En zo worden we van CDA-light al snel weer CDA-strong !

AMvanderVeen

261210

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen