logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 17 september 2010 | 14:15 |
ILLEGALE CAMERABEWAKING

delft huyterstraat_000_camera_2008_05_04_14h18_39.jpg Delft, Huyterstraat. Camerabewaking op de openbare weg zonder dat dit wordt aangegeven, illegaal dus. GL-wethouder Saskia Bolten woont in deze straat.

From: a.m.van der veen
Sent: Friday, September 17, 2010 9:11 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: herfstmusketier 6

Over Saskia en andere bedreigde diersoorten

Onze wethouder Saskia Bolten, is niet alleen wethouder in Delft, maar ook vice-voorzitter van de wethoudersvereniging. Ik weet niet goed wat die vereniging beoogt - ik zie meer in politieke bestuurdersverenigingen- maar goed het biedt een platform voor bestuurders. En in die kwaliteit mocht zij het woord voeren op een bijeenkomst waarover het Dagblad Trouw schrijft. Het onderwerp was de bedreiging van bestuurders. Het is een aardig artikel en al snel blijken een paar zaken. In de eerste plaats staat Bolten vrijwel alleen in haar standpunt en in de tweede plaats geeft zij blijk van een beperkt politiek en vooral juridisch inzicht. Ze heeft een groot schrikbeeld, een man in Delft is veroordeeld tot viertien maanden, heeft het gezin van de burgemeester bedreigd en een steen door de ruit gegooid. Ook schande hij loopt nog steeds rond....omdat hij in cassatie is gegaan en de zaak wordt maar uitgesteld en uitgesteld..." Alus Bolten. Aangezien de zaak nog onder de rechter is heb ik geen inhoudelijk oordeel over de zaak. Ik ken de zaak en heb een ander beeld er van, maar laat de rechter in hoogste instantie maar beslissen lijkt me.
De voor de hand liggende acties van het bestuur zijn volgens Bolten, aangites doen.... Maar ja er wordt niets aangedaan en het kost veel tijd.... !

Natuurlijk is het juridisch terecht als er aangifte gedaan wordt tegen fysieke bedreiging en dat de zaak in rechte wordt aangepakt... en dat kost helaas tijd. Een rechtsstaat kost geld en tijd zullen we maar zeggen. gelukkig heeft Delft er wat opgevonden dankzij de al eerder hier opgevoerde advocate Gabi van Driem. Gabi van Driem uit het zelfde (ant-mannen) circuit als Bolten. Staat aan de basis van het foldertje Wat te doen bij agressie. De gedrags- en huisregels van de gemeente Delft bij agressie en geweld. Deze aanpak kent een zekere furore, ook Rijswijk (ZH) hanteert deze nu. In deze aanpak omzeilt Delft het straftrecht en het Publiekrecht en vlucht in de rol van de privaatrechtelijke huiseigenaar. Ik heb daar zelf inmiddels ook ervaringen mee. Of het nu gaat om politieke aanvallen, of fysieke aanvallen het wordt over een kam(ps) geschoren. De gemeente ontzegt een burger de toegang tot een publiekrechtelijke instelling, het gemeentehuis of stadskantoor en zonodig aanpalende panden. Er is een mooie escalatieladder aan toegevoegd.....En het is maar de vraag of het juridisch houdbaar. Ik kwam een keer op Torenhove, om eens kennis te maken met de collegeleden. En meteen bleek dit als intimederend over te komen. Mijn enige thema was leg eens uit wat de strategische doelen van de gemeente Delft zijn. Het bleef op negen hoog angstig stil.... Een paar weken later wilde ik mijn paspoort verlengen en ik mocht het stadskantoor niet in. Ik bleek zonder verdere bekendmaking Pandverbod I te hebben. Een telefoontje aan secretaris Camps bleek voldoende te zijn om als nog toegang te krijgen. Hij is er maar druk mee. Later kreeg ik een officiele brief van Camps, waarin hij zich niet alleen materieel beheerder toonde, maar ook geestelijke adviseur. Waarschijnlijk zijn Romse achtergrond. Ik heb nog overwogen om aangifte te doen wegens smaad. Maar we kunnen niet doorgaan lijkt me.....
Het lijkt me goed dat in de cassatiezaak van adspirant-commissielid Sietse H. de houdbaarheid van het privaatrechtelijke pandverbod getoetst wordt. Ben benieuwd of het genutsel van Gabi in stand blijft.

Juridisch lijkt me de zaak zwak staan en in feite wordt dit politiek onderstreept door de andere meer politieke bestuurders dan Bolten. Een bestuurder heeft het over de inhoud, niet over zichzelf en Incidenten horen bij het werk, vinden veel lokale bestuurders. En dat anderen wijze op het politieke karakter. Het duo Verkerk en Camps met hulpsinterklaas Bolten, schuwen de harde aanpak niet. En oh, wat erg de rechter werkt niet of te langzaam. Laten we het recht maar in eigen hand nemen. Het privaatrecht en liever niet het publiek recht of strafrecht..... veel te ingewikkeld.

Een bestuurder die uitgedaagd wordt oop de inhoud dient te reageren, rechtstreek of in het openbaar, Een bestuurder die iets verbergt, gedraagt zich als een bedreigd diersoort.... en slaat terug. met brieven, getekend door de gemeentesecretaris. Terwijl de gemeentewet stelt dat brieven van het gemeentebestuur uitgaan van B&W. Interessant is dat college-bestuurders van Bolten in de bijeenkomst pleiten voor een verantwoordelijkheid van fractievoorzitters in kwesties van persoonsbeveiliging. En....het is belangrijk dat de burgemeester een rots in de branding is.... Maar wie zorgt er voor de burgemeester ?

Laten we een en ander in Delft wat breder trekken en de discussie politiek voeren. De cassatiezaak geeft het juridische kader voor de houdbaarheid van het mooie Gabi-escalatieschema. Maar laten de fractievoorzitters of de commissie veiligheid nu eens aangeven wat zij politiek-bestuurlijk vindt van de escalatiekaders.... Het beleid van de gemeente Delft, naar binnengekeerd, techocratisch en sub-optimaal roept vragen en discussie op. Zelfs agressie op een psychische en politiek niveau. Het is vaak een straf om een toespraak van de burgemeester te moeten aanhoren. De raadsvergaderingen zijn saai en vaak in een semi-werkelijkheid. Waarom dan burgers bestempelen met het Gabi stempel. Moet de politiek niet zelf veranderen en nadenken waarom deze in Delft weerstand oproept, of leidt tot desinteresse.

Jos van Koppen (fractievoorzitter) heeft mij al toegezegd op een geeigend moment op deze zaken terug te komen. Nu het zijn eigen commissielid betreft is het zaak om dit aan de orde te stellen. De cassatie waar Bolten overf klaagt zal wel duidelijkheid verschaffen. En maak dan op basis van die nieuwe juridsche werkelijkheid een nieuwe beleids en interventiekader. En neem dan als spiegel de vraag naar het eigen bestuurljk handelen. Vroeger leerde ik als dat het openbaar bestuur niet zomaar de privaatrechtelijke weg mocht inslaan als er een publieke weg bestaat. Zaken als deze horen in het strafrecht met een onafhankelijke rechter en niet met Bas en Hans als kantinebazen. Er ligt een mooi thema voor de fractievoorzitter en de raad. Misschien kan wethouder Bolten de congresmap kopieren en tegelijk het stukje in Trouw er bij doen. Dan heeft haar bezoekje en interventie toch nog nut gehad. En stuur een afschrift van de arrest aan de vriendjes in Rijswijk. Bedreigde diersoorten, zeker bestuurders, verdienen bescherming. maar niet ten koste van alles. En binnenkort ga ik samen met Camps mijn rijbewijs verlengen en met Saskia mijn politiek inburgeringsbrevet in Deflt ophalen.

AMvanderVeen
17 september 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen