logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| dinsdag 23-02-2010 18h30

Toeristisch Manifest 2010

Aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Delft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010

Toeristisch Manifest

Namens de Delftse ondernemers en de toeristische industrie vragen de ondertekenaars van dit manifest uw aandacht én actie met betrekking tot onderstaande punten in de komende bestuurperiode 2010-2014.

Inleiding
De toeristische industrie is van groot belang voor Delft. Als het gaat om marketing en promotie, wordt de toeristische kant van de stad maar al te graag gebruikt. Zo is de historische binnenstad met zijn toeristische kernwaarden een wezenlijk onderdeel van de nieuwe stadsbrede kernwaarden die sinds april 2009 de stad moeten verkopen. Ondertekenaars van dit manifest maken zich echter grote zorgen over de huidige versnipperde gemeentelijke aanpak ten aanzien van toerisme en stadsmarketing en pleiten voor structureel, eenduidig beleid.

Doelstellingen manifest ‘Waar staan we en waar gaan we naartoe’? Er is behoefte aan duidelijk en structureel toeristisch beleid, direct gekoppeld en parallel lopend met stadsmarketing. Eén wethouder moet verantwoordelijkheid dragen voor de portefeuille stadsmarketing/toerisme en economie. Deze wethouder onderkent de economische bijdrage die het toerisme levert voor Delft, staat pal voor het imago van Delft als 'must see' bestemming in de breedste zin van het begrip en zet zich volledig in voor de bewaking van het gastvrije imago van de stad. Hij of zij brengt de gemeentelijke afdeling Stadsmarketing en de Stichting Delft Marketing bij elkaar en zorgt voor een duidelijke en eenduidige taakverdeling.
Er wordt één loket binnen de gemeente gevestigd waar de toeristische industrie terecht kan met vragen, ideeën en initiatieven. Vanuit dit Toeristisch Loket wordt men direct doorverwezen naar de juiste aanspreekpunten binnen de gemeente op velerlei gebied met een indirecte of directe link tot het toerisme en/of de gastheerfunctie van de stad. Het belang van de functie van het Toeristisch Loket wordt gemeentebreed onderkend.
Hoofdprioriteit van het Toeristisch Loket zou moeten zijn: de wil knelpunten in goed overleg en via korte, duidelijke lijnen zo pijnloos en creatief mogelijk op te lossen in het belang van een gastvrij Delft. Het beantwoorden van vragen rond puur toeristische aangelegenheden als het uitdragen van de kernwaarden en het hanteren van de stadsstijl. Het adequaat beantwoorden van ondernemersvragen rond ‘schijnbare randzaken’ als bereikbaarheid, bewegwijzering, parkeren (voor bezoekers en touringcars), werkzaamheden etc. die de toeristische industrie direct raken.

Organisatie Stadsmarketing – en promotie Twee organisaties houden zich in Delft bezig met de marketing- en promotie van Delft: de afdeling Stadsmarketing van de gemeente Delft en de stichting Delft Marketing. Deze laatste beperkt zich op dit moment tot de promotie van toeristisch Delft. Dit is een onwenselijke situatie. De Stichting Delft Marketing is destijds wel degelijk opgezet met het idee dat deze organisatie zich zou gaan bezighouden met stadsmarketing. In het kader van stadsmarketing is duidelijk dat een derde geldstroom op gang dient te komen om de huidige marketinginspanningen naar een hoger niveau te tillen. Dit is alleen mogelijk als het mandaat van de stichting Delft Marketing wordt uitgebreid naar stadsmarketing.

De toeristische industrie vraagt om:
- beleid op stadsmarketing gebied door de afdeling Stadsmarketing, en
- uitvoering van marketing- en promotie op stadsmarketing gebied door de stichting Delft Marketing

Bereikbaarheid/Bewegwijzering
De bereikbaarheid van de stad staat de komende jaren onder forse druk. Projecten als de Spoorzone en structurele aanpassingen aan de Sebastiaansbrug en Kapelsbrug maken de zuid- en westkant van de stad voor de komende jaren niet of nauwelijks bereikbaar. Vanwege de duur van deze bouwtrajecten loopt de stad het risico om voor langere tijd zowel Nederlandse en buitenlandse individuele bezoekers (via trein en auto) als groepen bezoekers (via bussen) kwijt te raken. Om dit te voorkomen vraagt de toeristische industrie om extra aandacht voor het gastvrij onthaal van bezoekers:
- duidelijke bewegwijzering vanaf de invalswegen waar bezoekers aan de stad kunnen parkeren:
o nieuwe bewegwijzering voor hotels (met naam en sterren)
o goede bewegwijzering naar toeristische bezienswaardigheden vanaf de parkeerplekken en het station
o Duidelijke bewegwijzering (in overleg met ondernemers en de toeristische industrie) bij bouwprojecten en wegopbrekingen
Ook de binnenstedelijke bereikbaarheid via het water staat onder druk. De toeristische industrie vraagt om aandacht voor de gevolgen van bouwprojecten als de Sebastiaanbrug en Kapelsbrug. Belangrijke verbindingen over water tussen toeristische attracties worden belemmerd.

Parkeren
Voorzieningen op het gebied van parkeren in Delft voldoen niet aan de elementaire eisen. Er zijn niet alleen te weinig parkeerplekken voor bezoekers aan de stad. Ook duidelijkheid op straat over de basale vraag waar wel en waar niet geparkeerd mag worden ontbreekt. Dit leidt tot het onterecht beboeten van bezoekers en onnodige reputatieschade voor Delft.

De toeristische industrie vraagt om :
· Uitbreiding van de gratis parkeervoorzieningen voor toeristenbussen in de directe omgeving van de historische binnenstad (inclusief voorzieningen voor chauffeurs (toilet en koffie))
· Uitbreiding van betaalde parkeergelegenheid voor auto’s dicht bij het centrum
· Alternatieve (gratis) parkeergelegenheid voor auto’s op loopafstand van het centrum, bijvoorbeeld door het openstellen van de parkeerterreinen van de TU op zaterdag en zondag.
· Duidelijkheid op straatniveau waar wel en niet geparkeerd mag worden. De huidige situatie met borden over parkeren voor vergunninghouders op de invalswegen van de stad geeft geen duidelijkheid voor bezoekers die in het centrum parkeren. Dit leidt tot onterechte boetes en reputatieschade voor Delft als gastvriendelijke stad.

Investeren in een aantrekkelijke binnenstad
De historische binnenstad van Delft is prachtig en van groot toeristisch belang. De feitelijke investeringen, die horen bij dit belang, blijven echter achter. Daarmee wordt niet alleen geen recht gedaan aan het belang van de toeristische industrie, maar het belemmert zelfs de potentiële groei en leidt tot het teruglopen van bezoekers en daarmee zowel inkomsten als banen. Daarnaast verdwijnen er steeds meer toeristische attracties zonder dat hier iets voor terug komt. En dat is schadelijk voor Delft.

De toeristische industrie vraagt om duidelijke standpuntbepaling en beleid ten aanzien van de volgende vraagstukken:
- Toeristisch attracties:
o Het toekomstige vertrek van het Legermuseum; wat gaat er gebeuren met de prachtige, maar moeilijk invulbare panden waarin dit museum is gevestigd,
o Het aanbod voor kinderen na het vertrek van Serpo en Sauria,
o De trage ontwikkeling van een aardewerkfabriek/-centrum van internationale allure
o Het uitblijven van publiekstrekkende tentoonstellingen bij de gemeentemusea.
- Binnenstadsontwikkeling:
o het herontwikkelen van de Papenstraat en de Vlouw. Deze twee achterafstraatjes doen afbreuk aan het prachtige historische decor van de binnenstad. Door het ontwikkelen van deze twee straatjes volgens het concept van de ‘ Negen straatjes’ zoals in Amsterdam, wordt een extra impuls gegeven aan het noordelijk winkelgebied.

Hoogachtend namens,

Royal Delft                        Legermuseum
Mevr. Q. van Rossum          Dhr. drs Ch.A.M. Ronteltap

Rondvaart Delft                 Botanische Tuin TU Delft
Dhr. A. Brands                   Dhr. B. Ursem

Dagtochten Combinatie Delft
(9 samenwerkende toeristische organisaties in Delft)
Dhr. M. Boekenstijn