Delft voert extra maatregelen rondom Surinamestraat uit

Het college van B&W heeft besloten om een aantal extra maatregelen te nemen rondom de beoogde locatie Dienstencentrum aan de Surinamestraat. De locatie voor dagopvang van dak-en thuislozen en/of verslaafden kon vorige week niet worden betrokken.  De rechter is van oordeel dat de genomen beheermaatregelen niet voldoende zijn. Reden voor de gemeente Delft om een aantal zaken aan te scherpen. De gemeente gaat er zorg voor dragen dat voor de Kerst 2007 de uitbreiding van de maatregelen in gang is gezet.

Er wordt er een afschermende groenvoorziening aangebracht in het talud van Oostsingel/Haagweg ter hoogte van de Surinamestraat en een pergola bij de ingang van het Dienstencentrum Surinamestraat. Er wordt bewegwijzering aangebracht voor de klanten van de eiser. De gemeente bereidt een verkeersbesluit voor om een afscheiding aan te kunnen brengen tussen het Dienstencentrum en het aangrenzende perceel op de Haagweg. Ook zal de gemeente met het verkeersbesluit een doorsteek kunnen maken voor het autoverkeer van de Curaçaostraat naar de Oostsingel/Haagweg.

Verder zal het toezicht in de omgeving van het Dienstencentrum door de medewerkers uitgebreid worden van 0,5 uur naar 1,5 uur voor en 1,5 uur na de openingstijden van het Dienstencentrum en zal het telefonisch meldpunt van het Dienstencentrum 24 uur per dag bemensd zijn. Tot slot is de gemeente bereid tot een vergoeding van mogelijke schade als gevolg van het samengaan van de functies van de eiser en het Dienstencentrum Surinamestraat. Het betreft een vergoeding van de schade die aantoonbaar het gevolg is van de vestiging van het Dienstencentrum en het maatschappelijk risico te boven gaat. Tot slot benadrukt het college dat met deze maatregelen een optimale inpassing van het dienstencentrum in de omgeving wordt. Tegelijk is het college van mening dat de klanten van het dienstencentrum bij de stad Delft horen en dus ook zichtbaar zijn.

Noot voor de redactie
Voor eventuele vragen: Esther Holster (communicatie gemeente Delft), telefoon: 015 260 2491.


Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch
voor de tijdige ontvangst ervan.