----- Original Message -----
Sent: Tuesday, August 25, 2009 3:19 PM
Subject: Persbericht: bezwaarschrift mixparkeren Spoorsingel Delft niet ontvankelijk? Raad, luister naar de stem van de stadsbewoners!

------------PERSBERICHT-------------

Naar aanleiding van het raadsbesluit om mixparkeren op de Spoorsingel toe te staan, heeft de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) bezwaar aangetekend tegen dit raadsbesluit. Dit bezwaar is gebaseerd op inhoudelijke argumenten en wordt gesteund door een enorme hoeveelheid handtekeningen van direct omwonenden. Secretaris Guido van der Wedden licht toe: "De parkeerdruk is hier al zo hoog en dat zal met de werkzaamheden rond de spoortunnel alleen nog maar toenemen, daarnaast hebben we een convenant met de gemeente waarin is afgesproken dat het aantal vergunningplaatsen niet mag verminderen. De gemeente houdt zich niet aan deze afspraak, vandaar dat wij bezwaar aangetekend hebben."

De adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Delft oordeelde over dit bezwaar echter het volgende: "Ingevolge [...] de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel. Tegen de parkeerverordening op zichzelf kan aldus geen bezwaar worden ingediend.” en concludeert dat het bezwaar daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard...

Eind september zal de Delftse gemeenteraad hierover beslissen. Hiervoor is een raadsbesluit voorbereid door de gemeente (zie bijlage bij dit bericht). Kort gezegd komt het voorgestelde raadsbesluit er helaas op neer dat het advies van de commissie wordt overgenomen. Het bezwaarschrift wordt dus om procedurele redenen niet ontvankelijk verklaard, zonder dat op de inhoud wordt gereageerd. De BVOW betreurt het dat de gemeente niet naar de stem van de burgers luistert en doet een dringend beroep op alle partijen in de raad om het voorgestelde raadsbesluit niet aan te nemen en ons bezwaar inhoudelijk te laten behandelen: de raad is onze volksvertegenwoordiging en zit er namens de bewoners. De bewoners willen geen uitbreiding van mixparkeren!

De adviescommissie bezwaarschriften schrijft verder: “Ingeval Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier van mening is dat de gemeente Delft zich niet aan dit convenant heeft gehouden, ligt het op haar weg om de gemeente Delft hierop, via een aparte procedure, aan te spreken.” De belangenvereniging zal de gemeente zeker aanspreken op het convenant: penningmeester Harry van Adrichem: "Als de raad dit besluit aanneemt, zullen wij naar de bestuursrechter moeten gaan". Secretaris Guido van der Wedden voegt toe: "Daarnaast zullen we in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen aan onze achterban duidelijk maken welke partijen wél naar de bewoners van Westerkwartier en Olofsbuurt geluisterd hebben en welke niet." 

------------EINDE PERSBERICHT-------------

Meer info: Guido van der Wedden, secretaris BVOW, 06-41365257 of bel een van de andere bestuursleden (contactgegevens op de website).
Bezwaarschrift: zie onze website: http://www.bvowd.nl/documenten/overig/090423-Bezwaarschrift%20BVOW%20mixparkeren%20Spoorsingel.pdf
Advies van de adviescommissie: zie onze website www.bvowd.nl onder downloads.
Voorgestelde raadsbesluit: zie bijlage.

Ter herinnering: wij zijn tegen de uitbreiding omdat:

• bij de invoering van vergunningparkeren in 2001 was het doel het weghouden van bezoekers van de binnenstad uit onze wijk omdat de plekken voor bewoners zijn. Nu worden deze plekken alsnog voor bezoekers bestemd, waardoor de parkeerdruk voor bewoners toeneemt;
• op 23 december 2007 hebben de BVOW en de gemeente Delft gezamenlijk een convenant getekend: doel was afspraken te maken over het aantal extra parkeerplaatsen binnen schil C,
de parkeerdruk binnen de schil en de kosten en vorm voor de parkeervergunning en de bezoekersvergunning. Artikel 3.1 van dit convenant bepaalt onder andere dat het totaal aantal parkeerplaatsen in de wijk tenminste gelijk dient te blijven. Uitbreiden van het aantal mixparkeerplaatsen gaat ten koste van de parkeerruimte voor bewoners en is in strijd met het convenant: is de gemeente een onbetrouwbare partner om afspraken mee te maken?
• 60% van de vergunningplaatsen aan de Spoorsingel is al met onze instemming mixparkeren geworden. Door de bouwwerkzaamheden rond de spoortunnel neemt de parkeerdruk hier verder toe, ondanks de verplichting van de aannemer het aantal plaatsen gelijk te houden. De vraag is of de gemeente dit kan garanderen. Verdere uitbreiding van het aantal mixplaatsen is ook daarom ongewenst;
• uitbreiden van mixparkeren is bedoeld om een duidelijkere situatie voor bezoekers aan de stad te scheppen: in straten waar aan één kant mixparkeren en aan de andere kant vergunningparkeren is, wordt voorgesteld aan beide zijden mixparkeren in te stellen. Deze oplossing is echter niet de enig mogelijke oplossing en volgens ons een paardemiddel. Daarnaast gaat het om een onevenredig groot aantal plaatsen in onze wijk. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld: duidelijkere bebording, of beide zijden vergunningparkeren maken en bezoekers de garages in.

De BVOW spreekt namens de inwoners van onze wijken. Toen wij langs de deuren gingen om handtekeningen op te halen voor het burgerinitatief, zijn wij vrijwel geen bewoner tegengekomen die het
niet met ons eens was: niemand wil uitbreiding van het aantal mixparkeerplaatsen. Dit wordt ook bevestigd door de enquête die wij hebben uitgezet onder bewoners in de straten
rondom de in te voeren extra mixplaatsen. De respons was circa 33%. Van de respondenten was 93% tegen uitbreiden van het mixparkeren.
Envie de partager vos photos de vacances ? Voila vous offre 1 Go d’espace de stockage sur http://macle.voila.fr !