koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


   TOP

 


vrijdag 9 december 2016 00h41 week 50 politiekdelft.nl    TOP

Meer ouderenhuisvesting, minder verkamering, minder lasten, meer ruimte voor sociale partners!
Rob van Woudenberg, raadslid CDA

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 december is er veel besproken, zoals de Woonvisie, de problemen bij Avalex en betaald parkeren op zondag. Een verslag.

... De motie ouderenhuisvesting (CDA, SP en CU) is wél aangenomen door de gemeenteraad! Het college moet nu serieuze plannen maken om de ouderen te huisvesten; de ouderen van nu en die in de toekomst!
...
3. Het CDA riep het college op om te stoppen met de investeringen in 'Omgekeerd Inzamalen'. Hierbij moeten Delftenaren zelf meer scheiden, wordt restafval niet meer opgehaald. Als belofte zou de afvalbelasting ook dalen. Maar de eerste tegenvallers zijn alweer bekend. Er is geen garantie dat de afvalbelasting daalt. Minder service, meer zelf doen en hogere belastingen. Daar zijn wij tegen. En afvalbedrijf Avalex (waar Delft mede eigenaar van is) is financieel en bestuurlijk ook verre van stabiel. In 2012 betaalde Delft nog 7,6 miljoen voor de afvalverwerking per jaar. In 2017 is dat al opgelopen naar ongeveer 10 miljeon. Verdere miljoeneninvesteringen voor het mogelijk maken van omgekeerd inzamelen lijkt het CDA dan ook zeer onverstandig. Dat hebben we geleerd van andere mislukte miljoenenprojecten.Helaas gaan wethouders en de meerderheid van de raad door op de ingeslagen weg


donderdag 8 december 2016 16h19 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_bbn20161208.jpg

De rode loper: plannen winkeliersvereniging
Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

... Wij hebben daarbij aangegeven dat wij behoefte hebben een de buslijn in de binnenstad. Niet met de huidige grote bus, maar met een kleiner en indien mogelijk elektrisch vervoersmiddel en eventueel met een andere route. Het moet wel openbaar vervoer zijn.

... De in het plan aangegeven fietsparkeercapaciteit is naar onze mening onvoldoende.

... Maak de Peperstraat voor auto’s eenrichtingsverkeer in de richting Binnenwatersloot. Dit zorgt ervoor dat het autoverkeer makkelijk de stad uit kan en dat er geen onnodig verkeer dit deel van de stad ingaat.

... Ons advies is: schaf deze strook af voor de Rode Loper, dus geen ruimte voor reclame uitingen, geveluitstallingen en gevelterrassen. Een aparte status voor de Rode Loper biedt wellicht een juridisch kader hiervoor.

... Het lijkt ons daarom het beste dat de gemeente eerst haar visie over de verkeerstromen in de binnenstad bekend stelt en dat het plan op basis van deze visie nader wordt bezien en daar waar nodig wordt aangepast.


donderdag 8 december 2016 16h06 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_od20161208.jpg

Wij zullen het nauwkeurig in de gaten houden.
Martin Stoelinga, raadslid OD

Slechte publiciteit en misstanden rondom parkeren en binnenrijden in autoluwe gebieden, moet afgelopen zijn. Het kan en mag niet de bedoeling zijn van het college van B en W, de financiële situatie van onze stad op deze manier te willen oplossen.


donderdag 8 december 2016 15h54 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_cu20161208.jpg

Naar een woonvisie waarin iedereen meetelt
Joëlle Gooijer, raadslid CU

Iedereen telt mee. Ook in Delft. Daarom moet een nieuwe woonvisie recht doen aan onze eigen inwoners. In de Woonvisie Delft 2016-2023, die 1 december in de Raad is behandeld, lag wat de ChristenUnie betreft teveel nadruk op doelgroepen die we naar onze stad willen halen. De overheid is geen bedrijf, dat nieuwe klanten wil trekken, maar staat ten dienste aan haar inwoners. Ze staat pal voor hen die dreigen tussen wal en schip te raken! Daarom hebben we bij de bespreking van onze woonvisie aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in onze stad, en voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

... De plannen van woningcorporaties om vooral voorraad in het centrum en de wijken dichtbij het centrum te verkopen moeten wat ons betreft echt van tafel.
... Delft heeft nu een ongewenst aandeel sociale woningen (bijna 50%). Dat mag wat de ChristenUnie betreft best dalen.
... konden we instemmen met de nieuwe woonvisie voor Delft.


woensdag 7 december 2016 17h32 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161207.jpg

(130) Een dilemma als surprise: VVD of CDA ?
Arie van der Veen, webcolumnist

De Sint schonk mij als surprise een dilemma.Vertrouwend op mijn (zich ontwikkelende) golfvaardigheden liet hij mij de keuze welk poortje ik zou kiezen: VVD of CDA. En gelukkig, die keuze duurt nog drie maanden, maar is niet zo eenvoudig dit keer. Eigenlijk een dilemma. Goed gezien Sint en dank voor die bewustwording en natuurlijk de cadeaus.

VVD of CDA ? De keuze als dilemma. Gelukkig heeft de Sint de andere 35 partijen niet op het golfbaantje gezet. Hij beperkt de keuze tot twee en dat is al lastig genoeg. Wel plaatste hij de VVD links van het CDA en dat is op zich al opmerkelijk en wellicht zelfs al terecht.

Het CDA. Tijdens de uitslag van 2012 was het de vraag of het CDA ooit nog terug zou komen als factor van belang. Als programmapartij die met zijn bestuurskracht opnieuw een rol in het landsbestuur zou kunnen spelen. Wie nu naar de peilingen kijkt kan die vraag nog niet naar behoren beantwoorden. Anderzijds is het gewicht in zetels in de Eerste Kamer (12 zetels en de tweede partij) behoorlijk. Eigenlijk kan men niet om het CDA heen na maart 2017. En dat geeft gelijk een motivatie om CDA te stemmen. We doen er weer toe ! Het CDA heeft een goed en afgewogen programma, rond een aantal gedragen thema's en daarmee is het CDA herkenbaar. De kandidatenlijst is vooral braaf en risicomijdend. Op zich begrijpelijk, maar electoraal wervend ?

Over de lijsttrekker Buma is veel te zeggen. Ik schreef er al over in mijn column over Christelijke politiek. Enerzijds straalt hij betrouwbaarheid, degelijkheid en rust uit. Anderzijds is hij wel erg ver van het radicale midden afgedwaald en bijvoorbeeld zijn Oekraïnestandpunt is kortzichtig en onhoudbaar. Puur electoraal gevoed. Is hij in staat het CDA terug te brengen naar het centrum van de macht, samen met zijn companen ? Terug naar 35 zetels ? Dat zou toch het doel moeten zijn. Wellicht dat de victorie start in Dinkelland.

De VVD kreeg in 2012 een enorm mandaat. Ook van overgelopen CDA-kiezers. Rutte als centrale figuur. En hij maakt deze periode af. Dat is op zich al een enorme prestatie. Maar wat blijft er nu hangen van vier jaar Rutte-II ? Dat valt nog te bezien. Economisch herstel, dalende werkloosheid, financiën op orde. Alle parameters kloppen. Tegelijk blijft de zweem van de niet-nagekomen beloftes hangen. De haperende arbeidsmarktplannen van de PvdA, het gestuntel op Veiligheid en Justitie. Schuren aan de rechtsstaat en ga zo maar door. Rutte en vertrouwen, gezag en visie, dat is iets wat nog wel een punt is. Maar wat gewoon sterk is aan Rutte is zijn optimisme, veerkracht en energie. Daar heeft hij geen filmpjes over anderen bij nodig. Tegelijk is de VVD-kandidatenlijst vooral koekoek-eenzang. Meer zwarte Pieten (knechten) dan volksvertegenwoordigers. Ik schreef er al eerder over. Een premierbonus voor Rutte is nog ver weg.

De Sint maakt de keuze moeilijk. Wie goed naar de foto kijkt, ziet dat je ook tussendoor kan slaan. Dat is vaak een aantrekkelijk keuze: recht door het midden. Maar goed dan ontloop je de keuze. En voorlopig is dat nog wel te doen. En veel andere keuze is er niet. SGP, CU of 50-plus ? Nee, laten we het maar eens aan laten komen op de verkiezingscampagne. Kijken hoe Rutte en Buma standhouden in het rechts-populistisch geweld. En hoe barmhartig ze met links omgaan. Het zou al mooi zijn als het VVD-CDA-blok zou groeien in zetels en samen een krachtig en stabiel centrum(-rechts) motorblok zouden kunnen vormen.

Nederland heeft behoefte aan rust en stabiliteit: aan een optimistisch regeringsbeleid. En vooral een herstel van vertrouwen. Vertrouwen in de representatieve democratie: In een parlement dat controleert, en een regering die regeert. Die durft uit te komen waarvoor men staat. Ook in zaken rond Europa. Een parlement dat: hoort, roept, getuigt en dient. En vooral dat ziet wat er speelt in de samenleving.

Herstel van vertrouwen. Dat begint na de jaarwisseling in de campagne met verantwoording afleggen. En niet teveel sorry. En daarna een wervend perspectief bieden: Voor een beter Nederland, voor een waardenvolle samenleving. CDA of VVD: Voorlopig houd ik de keuze voor mij, en bekwaam mij er in de golfballen te richten. En mijn afwijking naar rechts te corrigeren.

Bij de komende verkiezingen staat er echt iets op het spel. Het gaat niet alleen om de regeerbaarheid van Nederland, het gaat er ook om hoe we met elkaar omgaan. En hoe we grenzen van de rechtsstaat respecteren. De keuze voor Wilders is een non-keuze. Het populistische gajus van geen peil etc biedt geen heil. En links moet terug naar zijn wortels. Eerst nieuwe wegen zoeken.

Voorlopig blijf ik oefenen op mijn swing. Hopelijk doet de kiezer dat ook. De Sint leverde mij prachtige golfballen. En bij elke bal zal ik (na het slaan) denken aan het dilemma. CDA of VVD ? In maart weten we het. May the best win !


woensdag 7 december 2016 17h17 week 50 politiekdelft.nl    TOP

Verslag overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen
Griffie gemeente Delft

... Van de 256 statushouders die voor 2016 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werden aangewezen om in Delft gehuisvest te worden, wonen er per 1 oktober 177 in Delft.
...
D66 zei tevreden te zijn met het beeld uit de rapportage en kreeg van wethouder Raimond de Prez de bevestiging dat de cijfers in de rapportage kloppen. De ChristenUnie was eveneens positief, maar plaatste de kanttekening dat het rapport vooral ingaat op het ‘tellen’, maar dat het ‘vertellen’ ontbreekt.
...
D66 wees de VVD erop dat er nog 15.000 statushouders wachten in AZC’s. Van de VVD hoeft Delft daarvoor geen oplossing te bieden. Ook Onafhankelijk Delft zit niet op mensen uit die groep te wachten.
...
Onafhankelijk Delft vergeleek de Delftse cijfers met die van Den Haag. Die gemeente moet volgens Onafhankelijk Delft nog ruim 1100 statushouders huisvesten. De fractie wil via een motie het college oproepen om in Delft geen statushouders meer op te vangen zolang Den Haag haar taakstelling niet heeft gerealiseerd. Aanvullend zei Onafhankelijk Delft te hopen dat de behoeftige en onder de armoedegrens levende Delftenaren niet vergeten worden.


woensdag 7 december 2016 17h04 week 50 politiekdelft.nl    TOP

VVD heeft schoon genoeg van financiële situatie afvalverwerker Avalex
Linda Böcker, raadslid VVD Delft

In de raadsvergadering van 1 december 2016 stond het onderwerp afval op de agenda. De VVD is kritisch op de financiën van afvalverwerker Avalex: we maken ons zorgen. Wethouder Hekker moet aan de bak om te zorgen dat de financiën op orde komen.
... Het rommelt al jaren in de organisatie van Avalex.
... Wat de VVD betreft is het overlaten aan de markt een reëel alternatief.


dinsdag 6 december 2016 04h22 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161206.jpg

(129) Over vertrouwen
Arie van der Veen, webcolumnist

De laatste dagen was ik aan het zoeken naar het sleutelwoord in de kakofonie van politieke geluiden en de onrust die deze losmaakt. En ik kwam uit bij het woord vertrouwen. Vertrouwen, gedelegeerd vertrouwen, afgeleid vertrouwen. Krediet etc.

In de politiek lijkt het er op dat er een gebrek aan vertrouwen is. Tussen politici onder elkaar en vooral tussen het electoraat en de (zittende) politici. En dat kan een groot probleem vormen. Immers zonder vertrouwen geen draagvlak. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen moet je opbouwen, en zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten.....

Ik schreef vorige week over christelijke politiek aan de hand van een aantal werkwoorden. In april stelde ik de vraag wat er over is van de katholieke erfenis in de politiek. Ik kwam uit bij begrippen als volkspartij, relativering en volksgeloof, of gevoel. En gelukkig in Dinkelland begrijpt met dat en men komt daar terug bij het CDA. Op basis van vertrouwen, en veel minder op basis van scherpe programmapunten of kandidaten. Het gaat om vertrouwen. En dan geldt ook: doen wat je zegt, en zeggen wat je doet, met een zekere terughoudendheid en zelfreflectie.

Vertrouwen: vandaag staat dit toch weer centraal als Sinterklaas menig kinderhand vult. In vertrouwen voor de gek gehouden worden. Dat is ook (blindelings) vertrouwen. Vertrouwen aan de hand van symboliek en gevoel. En dat is het wezen van katholieke politiek. Symboliek en gevoel, in vertrouwen wederzijds delen. En waar is dat gevoel gebleven ? Dat is een zoektocht.

Vertrouwen vond men in de kerk, in familie en gemeenschappen. En dat is nu nog zo. Hoewel de kerk is gemarginaliseerd, families en gezinnen liggen vaak uiteen en gemeenschappen staan onder druk. Maar het is toch de basis. En het is een uitdaging daarin nieuwe vormen te zoeken.

Er is veel te doen om vertrouwen te herwinnen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de kerk: de worsteling van lokale gemeenschappen om te overleven en tegelijk de harde richtlijnen van de kerk. Vergelijk in Saasveld de kwestie rond het rijdende altaar... Herstel van waarden en normen, wederzijds respect en ga zo maar door.

Wat niet helpt zijn betweterige ijdele mannen, die menen toegevoegde waarde te hebben in het politieke debat door met eigen partijen te komen. Misbruik makend van gevoelens van onvrede en zogenaamd ook boos te zijn. Dat voedt juist het wantrouwen ! Of zij nu links of rechts zijn.

Wat ook niet helpt is om echte gevoelens van onvrede te miskennen en te onderschatten vanuit een (Haagse) tunnelvisie. Het antwoord hierop is visie, debat, en vooral vertrouwen winnen.

Links heeft het moeilijk in Europa. Nu ook in Frankrijk, Groot-Brittanie, Nederland, en waar niet ? Dat komt omdat links het vertrouwensvolle perspectief mist. Zonder perspectief geen vertrouwen. En laten we Jesse Klaver dan prijzen dat hij dat tenminste nog probeert te schetsen. De PvdA is terecht gekomen in een bestuurders- en boekhouderssocialisme zonder perspectief. En laten we eerlijk zijn: wat is er geworden van het socialistisch heilsperspectief. Tijd voor nieuwe paradigmata !

Vertrouwen. Daarop is onze parlementaire democratie gebouwd. Men draagt met zijn stem het vertrouwen over aan een kandidaat. Dat is essentieel. Dat betekent tegelijk dat met dit mandaat vertrouwensvol omgegaan moet worden. En ligt daar nu niet het essentiële probleem voor VVD en PvdA, na deze periode. Wat is er over van de beloftes van die twee ?

En tegelijk is er altijd weer een nieuw begin. Sorry zeggen op basis van vertrouwen. Sorry en opnieuw beginnen.

Vandaag is een dag vol vertrouwen. Vol verwachting klopt ons hart.... Jammer dat elk jaar voor kinderen het geheim van Sinterklaas wordt onthuld. De eerste deuk in het vertrouwen !

Vertrouwen is inderdaad een touwtje in de deur. En Jan Terlouw had het terecht over (het gebrek aan) vertrouwen. December is een echte maand van het vertrouwen. Sinterklaas, Kerst, en het vertrouwen dat het nieuwe jaar beter wordt.

December de familiemaand. Maand van gezelligheid, het aanhalen van (familie)banden. En hopelijk de maand van minder twitter, minder boze mannen en vooral geen nieuwe partijen meer. December een maand om te werken aan vertrouwen. En maand van horen, roepen, getuigen en dienen ! En maand van zien. En af en toe vertrouwensvol de ogen te sluiten. Maar vooral een maand van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en vooral vertrouwen op weer een nieuw (en hopelijk een nog beter) jaar.


dinsdag 6 december 2016 04h03 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_doz20161206.jpg

Onafhankelijk Delft waarschuwt foutparkeerders aan de Mercuriusweg
Redactie Delft op Zondag

Leden van Onafhankelijk Delft hebben zaterdag na 12.0 uur folders uitgedeeld bij de Albert Heijn aan de Mercuriusweg. Met deze actie waarschuwt Onafhankelijk Delft automobilisten die niet in de gaten hebben dat het hier na 12.00 uur betaald parkeren is. Eerder heeft de partij de verantwoordelijk wethouder Harpe verzocht snel iets aan deze onduidelijke situatie te doen.
...


dinsdag 6 december 2016 03h26 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_cu20161206.jpg

ChristenUnie pleit voor terugkeer oude bloktijden
Joëlle Gooijer, raadslid CU

Tijdens de laatste commissievergadering “Ruimte en Verkeer” is de evaluatie van het parkeerbeleid besproken. De wethouder heeft het parkeerbeleid geëvalueerd, en doet voorstellen om dit beleid te verbeteren. Omdat deze voorstellen geld kosten, wordt bij de kadernota in het voorjaar 2017 door het college een financiële dekking gepresenteerd. Als fractie kunnen we ons vinden in de meeste voorstellen, maar we vinden dat de evaluatie beter had gemoeten. Daarbij hebben we in de Raadsvergadering van 1 december aanvullende voorstellen gedaan om de bloktijden in de schil om het centrum te verminderen, en om het vergunningparkeren in het centrum om 13u in te laten gaan in plaats van om 12.00u, om daarmee tegemoet te komen aan de wens van de Raad voor kerken.
...


maandag 5 december 2016 02h45 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_gl20161205.jpg

NIEMAND IN DE KNEL MET GENOEG BETAALBARE WONINGEN
Frank van Vliet, raadslid GL

- GroenLinks wil voor Delft:
- Betaalbare woningen voor iedereen
- Voldoende sociale huurwoningen voor mensen met zorg
- Evenredige spreiding van het woningaanbod in de regio en in de wijken
- Rekening houden met de woonwensen ouderen en jongeren

Niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen


maandag 5 december 2016 02h32 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_vvd20161205.jpg

Een woning voor iedereen, niet alleen voor de arme Delftenaar
Bart Smals, raadslid VVD

Iedereen zou in Delft een geschikte woning moeten kunnen vinden. Dat geldt voor de onderkant van de markt, de gesubsidieerde huurwoningen, maar ook voor de mensen met een wat bredere portemonnee. Maar op dit moment zijn die duurdere woningen er niet, maar er zijn wel veel te veel gesubsidieerde woningen. Het gevolg is dat mensen die scheef wonen niet eens een duurder huis kunnen vinden in Delft.
...


maandag 5 december 2016 02h15 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_avdv20161205.jpg

(128) Een Hollands weekend
Arie van der Veen, webcolumnist

Zaterdag boze ijdele witte mannen die voor hun eigen ego een politieke partij beginnen. Hopelijk overschreeuwen ze elkaar. Geen peil, geen stijl en vooral geen heil !

Zondag zure boze linkse mannen die elkaar bestrijden over hun eigen ondergang op links. Wat is dat Buitenhof toch een irritant programma geworden. Een doctrinaire GroenLinks man, dromen van Jesse. En een geborneerde PvdA-ideoloog die zich nog niet bewust is dat het over is voor de PvdA. En dan vrije zendtijd voor die quasi-intellectueel van een Baudet.

Gelukkig bericht de NRC over het herstel van het CDA in Twente. Ondanks Buma toch een terugkeer van de roomse kiezers. Het gaat om het gevoel. In Twente kijken ze geen Buitenhof en lezen ze weinig Twitter. Ze willen Roos, Dijkgraaf en dat andere gajus niet eens kennen. Ze stemmen Omzigt, was die maar lijsttrekker ! En ze luisteren naar Annie Schreijer.

En vanavond weer bibberen voor de vox populi en vooral voor de journalisten in Italië en Oostenrijk. Gelukkig heeft de redelijke kandidaat gewonnen, wat de opiniepeilers ook weer verzonnen.

Lichtpuntje Feyenoord-Sparta 6-1 ! We worden kampioen. Op peil en met stijl !

En tenslotte het is tijd voor een kiesdrempel: Nieuw Hollands Peil 5% van de stemmen. Flink folderen Jan c.s. En dan snel weer in je hok, samen met Baudet, Monasch en de rest die nog ambitie heeft.

Het was weer een heerlijk Hollands weekend. Morgen Sinterklaas.


maandag 5 december 2016 00h29 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_molslaan_033_hema_feestelijk_inpakken_20161202170802.jpg

Hema Molslaan: Feestelijk inpakken
Spelers van Korfbalvereniging C.K.V. Excelsior

Kamp 2017, geef je op!
In 2017 gaan we met C.K.V. Excelsior weer op kamp! Met Pinksteren, vrijdag 2 juni t/m maandag 5 juni 2017, gaan we weer naar groepsaccommodatie De Roerdomp in Westelbeers (Noord Brabant). Dit kamp is voor alle pupillen (vanaf E), aspiranten, junioren, senioren en hun kader.


maandag 5 december 2016 00h17 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_breestraat_000_rode_loper_fietsen_scooters_20161130161544.jpg

Delftse binnenstad vol met o.a. hinderlijk geparkeerde scooters
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

hi meneer de wethouder, lennart harpe
Wanneer gaan we nog eens handhaven in Delft op fout geparkeerde scooters.
Toch niet zo moeilijk, er staat een kenteken op.
Zie foto Breestraat, 2 scooters staan hier hindelijk geparkeerd.
Waarom wordt hier nou niet gehandhaafd, gewoon weghalen en een fikse bekeuring.
Neem Amsterdam als voorbeeld waar D66 eindelijk in actie is gekomen.
Je rode loper werkt zo voor geen meter en toch maar doorgaan.
Je maakt de VVD Delft belachelijk, moet ik daar wel op stemmen straks?
Zoals jan peter de wit al zei in de raad, zet de loper maar op marktplaats.
De raad heeft eens gekozen voor een autoluwe binnenstad.
Nu de pollers door camera's zijn vervangen schrijft u brieven in plaats van bekeuringen.
Gevolg, een binnenstad vol met auto's die daar ongecontroleerd kunnen verblijven.
De VVD is voor de auto, altijd en overal en dat is goed zichtbaar in de binnenstad.


maandag 5 december 2016 00h11 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft_od20161204.jpg

Premier Rutte en de Indonesische president Joko Widodo

Premier Rutte geeft roofkunst Nusantara terug aan Indonesië
Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ik was zeer verbaasd over het nieuws dat premier Rutte bij zijn staatsbezoek aan Indonesië een gouden kris uit Delft teruggaf. Die gouden kris was uit de collectie van het in 2013 gesloten museum Nusantara. Had Rutte die gouden kris van Delft gekregen? Nee dus. Die kris was afkomstig uit onze Delftse roofgoed collectie. Die bevat 1465 objecten waarvan de herkomst onduidelijk is. Indonesië heeft alvast die ontvreemde voorwerpen uit de hele collectie van 13.000 uitgekozen. De overgebleven voorwerpen staan nu tot 14 januari 2017 op de Herplaatsingsdatabase. Daarna komen ze op de https://www.afstotingsdatabase.nl/.

De meeste voorwerpen waren oorlogsbuit uit ons koloniale verleden. Die krissen werden heus niet vrijwillig gegeven door de lokale Indonesische notabelen. En ook de met Nederland meegekomen zendelingen ontnamen de lokale bevolking hun afgod beelden. Dat gebeurde zeker niet vrijwillig. Dat zegt ook Jos van Beurden die hierop gepromoveerd is. Hij zegt dat van heel veel kunst in onze musea de herkomst niet duidelijk is. Roofkunst dus. Een deel van de Nusantara collectie wordt overgedragen aan het museum Prinsenhof.

Ik vind dat van die objecten de herkomst duidelijk moet zijn. Dat wil zeggen aankoop bewijzen. Als het zogenaamde schenkingen zijn dan is dat dubieus. Het is nog nooit voorgekomen dat een hele collectie door sluiting van een museum afgestoten wordt. Dit is een mooie gelegenheid om een geheel herkomstonderzoek te doen. Bewezen is dat Delft jarenlang geroofde kunst in Nusantara tentoonstelde. Dat is een eyeopener van jewelste. En niet om trots op te zijn.


maandag 5 december 2016 00h05 week 50 politiekdelft.nl    TOP

Foto van de dag

delft_jacob_gerritstraat_vrachtwagen_beton_20161202162608.jpg

@Cementbouw bezorgt even een paar 'kuubjes' betonmortel in de Kromstraat
harrie fruyt van hertog, dagfoto prodeo


TOP | VORIGE WEEK | ARCHIEF  |

 

html5 logo Valide CSS!