BEGROTING 2010-2013

 

Geacht college, geachte raadsleden, geachte toehoorders

 

De recessie slaat ook toe in Delft. De begroting laat dat zien. Er is veel krimp in de uitgaven.

Het college heeft ons een begroting voor de komende tijd voorgeschoteld die er niet om liegt.

 

Maar de keuzes die gemaakt worden roepen vragen op. Waarom wordt met de kaasschaaf gewerkt en niet drastisch gesneden in overbodige projecten die miljoenen kosten?

 

Een van dievolgens Onafhankelijk Delft overbodige projecten is de aanleg van tramlijn 19 tot aan de Wippolder.

Als we de aanleg nu stoppen bij het station - of de stations - sparen we miljoenen uit.

De Sebastiaansbrug en de Kapelse brug hoeven dan bovendienniet aangepast te worden aan tramvervoer. Dat scheelt niet alleen geld maar ook tijd.

 

Een goede en frequente busverbinding tussen de stations en de TU plus Wippolder is voldoende. Die bussen mogen wat Onafhankelijk Delft betreft best milieuvriendelijk zijn.

 

Beperk de financiŽle betrokkenheid bij de spoortunnel. Zo’n groot project overschrijdt de draagkracht van Delft. Zorg in ieder geval dat het Rijk de eventuele schadeclaims voor de omgeving voor haar rekening neemt.

 

Schrap een groot aantal arbeidsplaatsen van ambtenaren.

Een vergelijking met andere steden laat zien, dat Delft een relatief hoog aantal ambtenaren heeft. Zorg voor een ambtenarenbestand, dat op meerdere functies inzetbaar is.Dan lijkt ook een nieuw groot gemeentekantoor overbodig.

Onafhankelijk Delft ziet daarnaast met zorg de kosten voor de bebouwing boven en naast de spoortunnel op Delft afkomen.

 

Als we de besparingen door het schrappen van bovengenoemde uitgaven bij elkaar optellen is er ongetwijfeld ruimte voor minder drastische maatregelen die het leven voor de burgers steeds duurder maken.

Bevriezen van de budgetten en subsidies op het peil van 2009 is een te makkelijke methode om de crisis te bezweren.

Laat de 3 %lastenstijging voor bewoners en ondernemers achterwege. Veel burgers voelen nu al de crisis in de portemonnee. Volgend jaar wordt dat ongetwijfeld vanwege de regeringsmaatregelen en de later optredendegevolgen van de huidige regeringsmaatregelen nog erger. Onafhankelijk Delft is een voorstander van het laten dalen van de tarieven.

Zo wordt Delft aantrekkelijker.

 

Bevordering van de integratie door middel van sport en recreatie dient een hogere prioriteit te krijgen. Binnen mijn eigen sportvereniging merk ik dat dit prima kan werken. Beter wellicht dan allerlei van bovenaf bedachte integratie- en inburgeringscursussen.

 

De [nacht]opvang voor daklozen en drugsverslaafden en de opvang in de Surinamestraat baart Onafhankelijk Delft zorgen. Met name het aantal plaatsen op de Spoorsingel lijkt niet voldoende. Daar is uitbreiding noodzakelijk. Onafhankelijk Delft wil wel, dat de opvangbeperkt blijft totDelftenaren en de instroom van buiten geblokkeerd wordt. Tenzij duidelijke afspraken binnen Haaglanden meer ruimte laten.

 

De armoedebestrijding zal met de huidige crisis intensiever moeten worden, zodat het aantal huisuitzettingen niet stijgt en ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank beperkt blijft.Graag hiervoor voldoende budget reserveren.

 

De buurthuizen moeten weer meer door vrijwilligers, die bijna altijd uit de buurt zelf komen, bemand worden. Dat maakt de drempel om naar een buurthuis te komen laag en bevordert de saamhorigheid in de wijken.

Dit college heeft ons inziens met het inzetten van BWD in de buurthuizen een aantal flaters gemaakt. Laat in elke buurt een eigen gezicht toe.

 

Met verbazing heeft Onafhankelijk Delft gezien, dat het verwijderen van toezicht bij speeltuinen als bezuiniging opgenomen wordt. Juist voor jonge kinderen is een veilige en gezellige speelplek een mogelijkheid voor samen bewegen samen spelen.

Als het toezicht –naast dat van de ouders- ontbreekt is er een grote kans dat oudere jongeren bezit nemen van de speelplek en de toestellen vernielen. Zet bij de grotere speelplekken afsluitbare hekken rond de speeltuinen. Dat kinderen na 20.00 uur in de zomer nog buiten spelen zien wij als niet passend. Gelukkig zijn er inmiddels veel speelplekken in Delft aanwezig.

 

Op een rondvlucht boven Delft zag ik een groot aantal bouwputten en bouwplekken. Ook in het centrum. Als Delft op de UNESCO-erfgoedlijst komt levert dat wellicht subsidie op om het centrum van Delft op te knappen. Dat is een goede zaak.

 

De subsidie voor het Vermeerhuis is niet volgens de gemaakte afspraken. Een garantie voor vermindering hiervan in de nabije toekomst is er niet. Onafhankelijk Delft vindt dat er op zeer korte termijn gezochtmoet worden naar een passende exploitatie of ruimte binnen de bestaande Delftse musea. Als er bijvoorbeeld ruimte is in het Prinsenhof lijkt ons dat een goed alternatief.De huidige vrijwilligers zouden ook daar kunnen werken met het materiaal van het Vermeerhuis, want dat is niet gebonden aan de huidige locatie.

 

Nu enkele grote bedrijven de poorten hebben gesloten [Enraf-Nonius en Calvť] moet het college het toerisme in Delft een hogere prioriteit geven. Dat moet de Kracht van Delft worden. Geef een impuls aan Delft, waardoor onder meer het verlies van30.000 bezoekers aan Serpo op een andere manier gecompenseerd wordt.

 

De Atlas van Nederlandse Gemeenten laat zien dat Delft sociaal-economisch en opaantrekkelijkheidbekeken sterk achteruit gaat. Van plaats 7 en 11 in 2004 zijn wij terecht gekomen op plaats 22 en 21 in 2009. Het college en de bijbehorende coalitie heeft dus slecht gepresteerd. Het oordeel van de burger wacht Onafhankelijk Delft op 3 maart 2010 met vertrouwen af.

De bestuurscultuur van Delft moet op de schop. De coalitie loopt als een kudde achter het college aan en er is weinig te merken van dualisme.

Meer openbaarheid van bestuur, meer vrijheid van meningsuiting en meer integriteit zou de stad sieren.

Toevallig zat ik op zondag 25 oktober j.l. samen met de burgemeester in de Maria van Jessekerk bij de plechtige H.Mis ter gelegenheid van de in gebruik name van het nieuwe orgel.

Wellicht hebben we toen beiden gebeden voor de stad Delft. Ieder op zijn eigen manier.

Bas Verkerk dat hij de verlenging krijgt van zijn burgemeester zijn, Ikzelf voor een spoedig vertrek van deze Bas Verkerk.

Tot zover het pleidooi voor het behoud van onze stad.

Martin Stoelinga [Onafhankelijk Delft]