logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 10 juli 2011 | 15:30 |
POLITIEK TRIBUNAAL (2)
delft martin_stoelinga_20100909_a.jpg
Martin Stoelinga raadslid Onafhankelijk Delft.

----------------------------------------------------------------------------------
From: Martin Stoelinga
Sent: Saturday, July 09, 2011 10:57 AM
To: 'prodeo'
Subject: FW: presidium reactie op publicatie 'referendum'

Communist Witsenboer reactie, hij kan echt lezen.

----------------------------------------------------------------------------------
Van: Ron Witsenboer [mailto:r.witsenboer@groenlinksdelft.nl]
Verzonden: zaterdag 9 juli 2011 0:03
Aan: ruisch@ziggo.nl
Onderwerp: presidium reactie op publicatie 'referendum'

Dag Martin,

Donderdag 7 juli heb je een mail verzonden aan onder andere de lokale pers. Via de griffie heeft deze mail mij bereikt. Onder de titel ‘referendum’ Is bij de mail een tekst gevoegd die ook is gepubliceerd op de website van de fractie Onafhankelijk Delft.

Ik wil je hierbij laten weten dat deze tekst onder de aandacht is van het presidium en een vervolg krijgt in het fractievoorzittersoverleg.

Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij lezen in jouw tekst feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de griffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren in een reactie aan jou en naar alle geadresseerden van jouw mail. Deze reactie is voor de volledigheid bijgevoegd.

Het gaat ons er om dat je in je tekst doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek tot een referendum. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet jou bekend zijn.

Ook al had je wellicht een ander advies verwacht van de referendumkamer aan de gemeenteraad, het is niet gepast in het openbaar de suggestie te wekken dat er opzet in het handelen van de griffier is geweest omdat, volgens jouw conclusie, “de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen”. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht.

Publicatie van de genoemde onjuistheden en de suggestie is ongepast. Het is beter om bij twijfel of onduidelijkheid over zaken dit te bespreken met de griffier en/of het presidium. Dat is beter voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking raad/griffie. Nu tast je als raadslid onbewezen de persoonlijke integriteit van de griffier aan.

Het presidium stelt vast dat hier sprake kan zijn van een overtreding van artikel 5 van de gedragscode van de raad. De beoordeling hiervan en de vaststelling van eventuele maatregelen leggen wij voor aan het fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter

----------------------------------------------------------------------------------
Aan: 'Jef Burger'; 'prodeo'; 'prodeo'; jesper@delftopzondag.nl; Luuk van Luyk; delft@nederlandnieuws.nl; 'Marieke Ekhart'; j.broos@ad.nl; Griffie
CC: 'Lennart Harpe'; Jan Peter de Wit; Jeroen van Oort
Onderwerp: presidium reactie op publicatie Martin Stoelinga

Geachte geadresseerde,

Donderdag 7 juli heeft u een mail ontvangen van gemeenteraadslid Martin Stoelinga. Onder de titel ‘referendum’ is bij de mail een tekst gevoegd die ook is gepubliceerd op de website van de gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Delft.

In de tekst beschrijft de heer Stoelinga zijn visie op de gang van zaken rond het inleidende verzoek tot een referendum over het nieuwe stadskantoor. De heer Stoelinga beschrijft hierbij ook feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de raadsgriffier. Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren.

De heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn.

Mogelijk is er sprake van teleurstelling, ook bij raadsleden, over het afwijzende advies van de referendumkamer. De heer Stoelinga wekt nu de suggestie dat er opzet in het handelen van de griffier zou zijn geweest omdat, volgens zijn conclusie, “de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen”. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht. Het presidium beoordeelt de publicatie hiervan als ongepast.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium van de gemeenteraad Delft,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter