----- Original Message -----
Sent: Sunday, August 02, 2009 11:57 AM
Subject: Fw: zou jij deze vragen willen zenden aan de raadsleden b&w en anderen.

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, August 01, 2009 11:20 AM
Subject: zou jij deze vragen willen zenden aan de raadsleden b&w en anderen.

Schriftelijke vragen ogv art 39  Reglement van orde Gemeenteraad van dhr. Martin Stoelinga onafhankelijk delft
 

Stop het onderzoek naar misschien de ware toedracht van de moord op Willem van Oranje grafschennis in Delft

In opdracht van de Prinsenhof onderzoekt DelftTech Forensic (DTF) de moord van weleer.  Want er zijn twijfels over de manier waarop Willem van Oranje is vermoord. Zijn de kogelgaten wel de echte, is een van de vragen die men beantwoord wil zien.

De fractie Onafhankelijk Delft vraagt zich af of uw college van B en W, want u bent politiek verantwoordelijk voor de opdracht tot dit onderzoek, werkelijk gelooft dat nu de waarheid boven tafel komt. Andere onderzoekers, wetenschappelijke en quasi wetenschappelijke, staan nu al in de rij om de conclusies van het rapport onderuit te halen. Wij mogen in deze verwijzen naar artikelen in de pers.

Onze fractie heeft op voorhand al ernstige twijfels bij dit onderzoek, twijfels die niemand kan wegnemen. Bij voorbeeld: stond Balthasar Gerards wel op de plek die wij van prenten  kennen. Waarom stond hij niet hoger dan Willem van Oranje? Waarom zou hij zich verstoppen, hij kende de prins toch. Terecht wordt de vraag gesteld of het trapportaal nog in dezelfde staat is als in 1584.

Nee, de exacte toedracht van hoe de moord in zijn werk is gegaan zal volgens de fractie Onafhankelijk Delft nooit achterhaald worden. Zelfs met al het bewijs dat er is over de moord op president Kennedy is nog steeds niemand er zeker van of de moord door Lee Harvey Oswald gegaan is zoals wij denken. En waarom zou DTF dan wel in staat zijn de ware toedracht van de moord op Willem van Oranje te achterhalen.

Onze gemeente Delft heeft er geen belang bij het “verhaal” rondom de plek van de moord onderuit te schoffelen. Prachtig toch zo’n historische plek die het goed doet voor de bezoekers van de Prinsenhof. De waarheid komen we nooit te weten. Toen hingen er immers nog geen bewakingscamera’s in de Prinsenhof. Waarom dan dat onderzoek?

Onze fractie verzet zich ernstig tegen het openen van de graftombe van de Prins van Oranje, zoals DTF wil, om exact vast te stellen hoe lang Willem van Oranje was. Algemeen wordt aangenomen, dat Willem van Oranje ongeveer 1.55 meter lang was. Opening van de graftombe om deze reden kwalificeert de fractie Onafhankelijk Delft als pure grafschennis.

Niet allen voor de fractie Onafhankelijk Delft maar voor iedereen staat vast dat Willem van Oranje op 10 juli 1584 vermoord is op de trap in de Prinsenhof door Balthasar Gerards.

Laten we het met die historische waarheid doen. Laat onze kinderen en kleinkinderen genieten van deze historische plek zonder deze te bezoedelen met voorspelbare discussie over de uitkomsten van een het onderzoek van DTF.

Rest onze fractie nog een aantal vragen.

1.       Heeft de directie van de Prinsenhof uw college van tevoren geïnformeerd over het voornemen DTF toestemming te verlenen het bovengenoemde onderzoek te plegen?

2.       Wat was de reactie van uw college op dit voornemen?

3.       En als uw college niet geïnformeerd was, vind u dat dit onderzoek gepleegd moet worden, want tenslotte is uw college politiek verantwoordelijk voor de opdracht tot dit onderzoek?

4.       Bent u het met de strekking van ons verhaal eens, dat ook DTF de waarheid niet boven tafel kan krijgen en dat er daarom geen historisch belang gediend is met dit onderzoek?

 

Tenslotte heeft de fractie Onafhankelijk Delft nog enkele aan de burgemeester in zijn hoedanigheid als bewaarder van de grafkelder.

1.       Welke procedure moet worden gevolgd door DTF om toestemming te krijgen de graftombe van Willem van Oranje te openen.

2.       Is de burgemeester bereid DTF toestemming te verlenen aan DTF voor genoemd onderzoek?

 

Indien de burgemeester voornemens is toestemming/ontheffing/vergunning te verlenen, vragen wij ons af of er sprake is van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Indien dat zo mocht zijn, is de burgemeester dan bereid als voorwaarde op te nemen dat eerst van de toestemming/ontheffing/vergunning gebruik mag worden gemaakt waneer mogelijkheden van bezwaar e.d. zijn benut en de rechter zich heeft kunnen uitspreken over de rechtmatigheid van een dergelijk beslui

-----

Subject: RE: onderzoek door DTF naar de moord op Willem van Oranje 

De Prinsenhof is een gemeentemuseum en valt bestuurlijk gezien dus onder de verantwoordelijkheid van B en W, ongeacht of en hoe zelfstandig de directie mag werken. Want ook die taaktoedeling is geschied onder de verantwoordelijkheid van B en W. De directie handelt in mandaat, dus namens en onder verantwoordelijkheid van B en W.

DTF heeft werkzaamheden verricht in de Prinsenhof. Dat kan alleen met instemming en medeweten van de directie. En daar zijn B en W bestuurlijk dus weer verantwoordelijk voor.