PolitiekDelft.nl


| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading

| donderdag | april 2012 | 08:16 |

'B&W ZET ZICH VOOR SCHUT'
"Delft kennisstad, een stad vol met architecten, ook in de raad en dan een knullig bouwkundig probleempje met een balkonhekje niet kunnen oplossen. Evenzo voldoet ook de entree van dit openbare gebouw niet aan de geldende wetgeving als we zo gaan beginnen."
harrie fruyt van hertog


delft markt_stadhuis_balkon_oldtimer_rollsroyce_delft.jpg
Delft, Markt. Stadhuis met 'gevaarlijk' balkon. Een 'vervoersarrangement' per Rolls Royce SILVER CLOUD III 1964.

From: jos van koppen
Sent: Thursday, April 26, 2012 12:19 AM
To: Harrie Fruyt v. h.
Subject: FW: Motie over de Balkonscène

De onbegrijpelijke argumentatie van het college bij het besluit om de balkonscène te schrappen als mogelijkheid heeft geleid tot het indienen van een actuele motie namens Onafhankelijk Delft Deze motie zou in de raadsvergadering van donderdag 26 april aan de orde moeten komen.
Bij opname van de motie op de site kan ook nog het onderstaande geplaatst worden
Vr.gr.
Jos van Koppen

Onafhankelijk Delft is het gedoe rondom de balkonscène meer dan zat

In januari deelde het college de raad mee, dat er een pilot voor huwelijken in het weekend mogelijk werd. Nu zaterdag a.s. een lerares van een basisschool trouwt die kort na de bekendmaking een verzoek voor de balkonscène had ingediend, maar nog steeds niets echt gehoord heeft hierover is het ook voor haar leerlingen een teleurstelling als hun juf niet op het balkon komt na de huwelijkssluiting. Dat had ze al een paar maanden geleden verteld. Het "gedraai" -met onbegrijpelijke argumenten- van het college om de balkonscène geheel te schrappen heeft tot een actuele motie geleid, nadat eerder al vragen over het uitblijven van een nadere uitwerking waren gesteld.

en dan hier dus de tekst van de actuele motie

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 26 april 2012
Overwegende dat:
- in november 2011 een motie over het mogelijk maken van een zogeheten "balkonscène" is ingediend door Onafhankelijk Delft en Groen Links
- tijdens de reactie van de betrokken wethouder een positieve grondhouding ten aanzien van de motie bleek, maar dat er nog even gekeken moest worden naar een paar kleine veiligheidsaspecten
- de motie mede daardoor niet in stemming is gebracht
- in een brief van medio januari 2012 klip en klaar gesteld werd, dat na een kleine en relatief goedkope aanpassing een pilot van een jaar gestart zou worden voor "weekendhuwelijken" en dat een trouwambtenaar de echtparen van de mogelijkheid van de balkonscène op de hoogte zou stellen - dat echtparen er dus van uit konden gaan, dat zij binnen korte tijd na medio januari van de mogelijkheid gebruik konden maken
Constaterende, dat:
- medio maart 2102 bleek, dat er nog niets gedaan was aan de genoemde aanpassing
- Onafhankelijk Delft toen maar vragen heeft gesteld aan het college
- in een brief van het college buiten de vragen om ineens gesteld werd dat met name Arbo-technische argumenten aanleiding bleken om helemaal van de balkonscène af te zien
- de burgemeester zelf meermalen van het balkon gebruik maakt
- bij de intocht van Sinterklaas, de Goedheiligman al jaren van het balkon gebruik maakt
- tijdens de voorbereiding en uitvoering van lichtjesavond 2011 het balkon laat in de middag en zelfs in het donker bemand werd
- de risico's die nu ineens genoemd worden in feite ontzettend gering zijn
- echtparen op een balkon geen arbeidsovereenkomst hebben
- echtparen gemakkelijk schriftelijk kunnen verklaren de gemeente niet aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele schade aan kleding of andere schade; m.a.w. dat zij vrijwillig een eventueel risico aanvaarden
- in feite het balkon door het college als verboden terrein bestempeld wordt en dat dus in de toekomst de intocht van Sinterklaas, lichtjesavond en eventuele andere geschikte momenten zonder personen op het balkon moeten afgehandeld worden
Draagt het college op:
- met onmiddellijke ingang voor "weekendhuwelijken" de balkonscène mogelijk te maken voor echtparen die daarbij schriftelijk verklaren de gemeente niet aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele schade vanwege de balkonscène
En gaat over tot de orde van de dag

Jos van Koppen
Onafhankelijk Delft


Valid HTML 4.01 Transitional