koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Dossiers:
AVALEX

HOME> DOSSIERS> Dossiers: AVALEX


vrijdag 9 maart 2018 17h26 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-rv20180308-interpellatienaar webcast

Gemeenteraad 8 maart 2018:
INTERPELLATIE AVALEX

Griffie gemeente Delft

Op verzoek van Onafhankelijk Delft hield de raad aan het eind van de vergadering een interpellatiedebat over het nieuwe inzamelen door Avalex. Wethouder Lennart Harpe wees tijdens het debat op de kwartaalrapportages om de raad op de hoogte te houden over de nieuwe werkwijze die door de raad is vastgesteld. Het nieuwe inzamelen wordt in Delft wijk voor wijk proefgewijs ingevoerd.

Als het aan het CDA ligt, wordt de pilot voorlopig niet verder uitgebreid dan de Hof van Delft waar de eerste weken hebben geleid tot klachten en verkeerd aangeboden afval. Samen met Onafhankelijk Delft diende het CDA een motie in om het nieuwe inzamelen in de Hof van Delft grondig te evalueren, voordat dit verder uitgerold wordt.

Gescheiden inzamelen wordt volgens Stadsbelangen Delft geen succes. Ook de ChristenUnie was kritisch. Die fractie heeft de indruk dat Avalex het mensen moeilijk maakt om hun restafval weg te brengen. Ook de VVD ziet, net als Stadsbelangen Delft, meer in na-scheiding. Onafhankelijk Delft zou het liefst dat de raad aan de noodrem kan trekken als na het tweede kwartaal blijkt dat de proef niet werkt.

Wethouder Harpe zei het nog veel te vroeg te vinden om via een motie na drie weken ervaring al met de proef te stoppen. Hij erkende dat er behoorlijk ontwikkelingen zijn rond na-scheiding. In de kwartaalrapportages zal de raad ook terugzien of het nieuwe inzamelen op voldoende draagvlak kan rekenen. De motie werd verworpen.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


maandag 5 maart 2018 04h24 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavalex20180305

Vincent van Woerkom, secretaris-directeur van Avalex

update 07h29: net op radio npo1 >200 gemeenten waaronder Rotterdam willen statiegeld op blikjes enz. Hoe houdbaar zijn de meerjarenbegrotingen van Avalex?

Hoe lang blijft AVALEX nog solvabel?

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het navolgende bestuur-nieuws plukte ik van de Avalex website: Het bestuur van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is van start gegaan op 15 februari jl. De komende maanden staan in het teken van de modernisering van de bedrijfsvoering van Avalex en het onderzoek naar verdere stappen in de governance van Avalex. Het bestuur heeft de heer V.G.J van Woerkom gevraagd de taak van secretaris-directeur te vervullen met het oog op deze doelstellingen. De heer van Woerkom heeft deze positie de afgelopen 4 maanden reeds vervuld. Met de heer J. Kuin is het bestuur in gesprek over een nieuwe uitdaging en andere passende functie.

Op Vlietnieuws lees ik het volgende: Afvalbedrijf Avalex, waarvan Leidschendam-Voorburg mede eigenaar is, betaalt de Amsterdamse topambtenaar Vincent van Woerkom. Hij is door Amsterdam bij Avalex gedetacheerd. Maandelijks krijgt Avalex een factuur voor zijn loonkosten.
Van Woerkom zit sinds mei 2017 bij Avalex waar hij inmiddels de topman is geworden nu directeur Jack Kuin al langere tijd ziek thuis zit. Oorspronkelijk was Van Woerkom bij Avalex aan het werk om een omvorming van de bedrijfsstructuur mee vorm te geven.
Een zegsman van de gemeente Amsterdam laat het volgende weten: "In het kader van uitwisseling van kennis en ervaring worden medewerkers van de gemeente Amsterdam regelmatig gedetacheerd buiten de gemeentelijke organisatie en vice versa. Bij detachering is altijd sprake van individuele afspraken en maatwerk. Daarvan is in deze specifieke situatie ook sprake. Gezien de privacy van belanghebbende willen wij het hierbij laten."
Sinds augustus 2014 is Van Woerkom directeur bijzondere projecten bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Hij werd echter door D66-wethouder Udo Kock uit die functie ontheven. Naar verluidt omdat het een chaos was bij middelen en control, een afdeling waar Van Woerkom over ging.

Het Parool schrijft als volgt: Topambtenaar Vincent van Woerkom is uit zijn functie gezet als directeur van de gemeentelijke Directie Middelen en Control. Hij gaat andere projecten voor de gemeente uitvoeren.
Dat blijkt uit een intern bericht van de gemeente Amsterdam, in handen van deze krant.
Volgens ingewijden is het een chaos bij Middelen en Control. Deze dienst moet toezicht houden op de financiële bedrijfsvoering, maar dat gebeurt 'onvoldoende en functioneert niet naar behoren', schreef de rekeningcommissie van de vorige gemeenteraad in een concept­analyse over de verkeerde overboeking van 188 miljoen euro aan woonkostenbijdragen, eind december.

Redactioneel commentaar politiekdelft.nl
harrie fruyt van hertog: (concept)
Eerder ging Raimond du Prez onderuit, hij nam Anne Koning in bescherming met te laat verschijnen van accountantsrapporten en er bleek later 8 miljoen zoek, verlies door verkeerde automatisering. Nu nam Aletta Hekker de benen en de aardige en lieve vliegtuigingenieur Stephan Brandligt stapt zonder enige aarzeling in het dagelijkse bestuur. Hij kan het bewoners van de week uitleggen in de raadsvergadering. Tekorten bij Avalex kunnen alleen worden rechtgetrokken door tarief verhoging.


maandag 5 maart 2018 03h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180305

Debat aangevraagd over het ‘Nieuwe Inzamelen’ afval

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In december 2016 hebben D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP het omgekeerd inzamelen doorgedrukt. In de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder worden als eerste het 'Nieuwe Inzamelen' ingevoerd. Daarna volgen de andere wijken in Delft. Iedereen moet zijn huishoudelijke afval in de keuken gaan scheiden en apart aanbieden aan de gemeente. In 'mini' containers of de ondergrondse in de buurt. GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (verpakkingen van plastic en metaal; en drankpakken), OPK (oud papier en karton), Glas en restafval. Doel is dat je nog maar 8,3 kg restafval (1 zak) per maand aanbiedt. Dat systeem werkt alleen als de burger meewerkt. Maar die heeft helemaal geen zin om zijn huishoudelijk afval thuis op te slaan in drie aparte bakken. Of met vuilniszakken over straat te gaan lopen. De verandering gaat te snel en het draagvlak ontbreekt.

In Hof van Delft staan veelal kleine oude woningen. En veel bovenwoningen. Mensen willen ook geen drie containers in hun sowieso al kleine tuintje. En mensen zonder tuin en mini container moeten met vuilniszakken over straat gaan lopen naar verderop gelegen containers. Voor ouderen is dat een probleem. 'Delftenaren worden afvalslaven' Nee dus. De investering in al deze nieuwe containers bedraagt 5 miljoen euro. Avalex denkt 5,3 miljoen te besparen op de verwerkingskosten. En de vraag is of die besparing ooit gehaald gaat worden. Wishfull Thinking. De eerste grote kink in de kabel is China. Al ons plasticafval ging naar China. Maar die hebben sinds 1 januari een importverbod voor de invoer van Europees plastic afval. China heeft zelf plastic afval genoeg en ze vinden het slecht gesorteerd en vol met gevaarlijke stoffen zitten.

Dus nu weten we geen raad met ons plastic afval, behalve door het op te slaan. Ik wil de vinger aan de pols houden door tussentijdse rapportages van het college te krijgen. Straks zitten we in Delft met een peperduur niet functionerende afval scheiding. Omdat de deelstromen te vervuild en uiteindelijk toch nog bij elkaar gegooid worden als restafval.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


vrijdag 2 maart 2018 18h59 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-afbeeldingod20180227

Stoelinga: Burgers gooien hun restafval nu in dichtstbijzijnde containers. Ook rest afval in PMD dus. Dit leidt tot afkeur van de hele partij.

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil INTERPELLATIE AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil de komende raadsvergadering een interpellatie over Avalex.
Gemeentewet artikel 155
2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.
Ik ben benieuwd of de plaatselijke partijen nu gaan doen wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben opgeschreven.

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: prodeo <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 2 maart 2018 om 13:38
Onderwerp: Fwd: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex

ter info

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex
Datum: Fri, 2 Mar 2018 13:26:31 +0100
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: Raymond Jeene <rjeene@Delft.nl>, martin stoelinga <ruisch@ziggo.nl>, jolanda gaal <jolandagaal-gala@hotmail.com>

Goede middag griffie R. Jeene

Kunt u onderstaand verzoek tot het houden van een interpellatie as raadsvergadering 8 maart over het 'nieuwe inzamelen' van huishoudelijk afval door Avalex ter kennis brengen aan de voorzitter van de gemeenteraad, M. van Bijsterveldt.

Wij krijgen veel negatieve reacties uit de wijk Olofsbuurt over het Nieuwe Inzamelen (NI). Daar Avalex bij ons, door het verleden, een slechte reputatie heeft bij invoering van nieuwe systemen willen wij de vinger continu aan de pols houden.

Avalex is een BVO College bedrijfsvoeringsorganisatie geworden maar wij willen nauw betrokken blijven. Wij horen dat burgers niet met hun restafval naar een verderop gelegen restafval container gaan lopen maar het in de dichts bijzijnde container gooien. Dat is het paard achter de wagen spannen.

vraag 1 is het aantal klachten over Avalex in de wijk Olofsbuurt toegenomen?

vraag 2 ouderen kunnen en willen veelal niet met restafvalzakken ver over straat lopen. Wat is de oplossing?

vraag 3 invoering was in dec. 2017. Kunt u ons nu en per elk kwartaal op de hoogte houden van de effectiviteit en efficiency per ingezamelde deelstroom?

vraag 4 is er na de invoering van deze 2 wijken Olofsbuurt en Harnaschpolder nog een evaluatiemoment in de raad? Wanneer Is er een go no-go moment voorzien voor de invoering in de rest van delft?

vraag 5 de Avalex directeur is blijkens de avalex site al vier maanden not on duty. Dit is al weer de tweede directeur in korte tijd tijdens een belangrijke systeemwijziging. Wat is hier aan de hand?

jan peter de wit


vrijdag 2 maart 2018 11h44 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-twitter-bramstoop-20180301-1
delft-twitter-bramstoop-20180301-2

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft over Avalex op Twitter


donderdag 1 maart 2018 01h56 week 9 politiekdelft.nl    TOP

WAAR BLIJFT ACTUELE MOTIE?

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

Avalex mag ongestoord aantal restafval-containers verminderen en verplaatsen.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Avalex kan een hot item worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het omgekeerd inzamelen geeft nu al problemen daar waar het inmiddels is toegepast, zoals in de Hof van Delft. Donderdag 8 maart 2018 is er een raadsvergadering. Met een actuele motie kan de raad Avalex op de agende plaatsen. De politiek partijen maken dan voor de verkiezing de bewoners duidelijk wat hun mening is over dit nieuw ingevoerde beleid van Alex op wens van de Europese Unie.

-----

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Griffie Delft <Griffie@Delft.nl>
Aan: "'prodeo@ziggo.nl'" <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 27 februari 2018 om 12:07
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer Fruyt van Hertog,

De griffie heeft uw mail van 15 feb. jl. over de wijkcontainers van Avalex ontvangen en onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad van Delft.

De fracties in de gemeenteraad bepalen zelf wat zij met uw brief gaan doen. De fracties hebben geen aanleiding gezien om uw brief te agenderen voor een commissievergadering.

U kunt uw brief op internet terugvinden op de website van de gemeenteraad via http://ris.delft.nl onder de knop 'ingekomen stukken' (weeknummer 08).

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de griffie.

Met vriendelijke groet

Anja van den Berg
Algemeen secretaris griffie gemeenteraad Delft


dinsdag 27 februari 2018 00h08 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180227

Nu zeer veel klachten over Avalex in Hof van Delft

Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft

Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval.

Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.

-----

Bovenstaand stuk toegevoegd aan dossier Avalex.
Zie: dossier Avalex.


maandag 26 februari 2018 00h05 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-henk-boogaard-20180225

Henk Boogaard staat als kandidaat raadslid nr. 4 op de lijst van de PvdA Delft. Deze Ir. zou met voorkeursstemmen de raad zeker weten te versterken met zijn vakinhoudelijke kennis van de afvalmarkt in relatie tot Avalex.

Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

Webstek Henk Boogaard

De feiten
Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl het landelijk gemiddelde op iets meer dan € 238,- lag. Ruim € 104,- lager.
Mijn conclusie is dan ook dat er bij rioolheffing en OZB waarschijnlijk weinig te besparen zal zijn. De gemeenteraad kan zich het beste richten op onderzoek naar de oorzaak van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Onderzoek gewenst naar oorzaak hoogte afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en verwerking zijn niet alleen hoog. Maar er zijn ook veel klachten. Die gaan over de organisatie van de inzameling, mogelijkheden van aanbieden van gescheiden afvalstromen en de voorlichting die burgers daarover ontvangen. Die klachten kan ik onderschrijven. Om goed zicht te krijgen over wat de oorzaken zijn vind ik dat de gemeenteraad deze zaak moet laten onderzoeken. Een onafhankelijk onderzoek heeft dan de voorkeur. De raad is niet deskundig en er ontstaat anders al snel een welles-nietes discussie tussen college en raad.

Wie moet het onderzoek uitvoeren?
De gemeentelijke Rekenkamercommissie zou dit onderzoek voor de gemeenteraad kunnen (laten) uitvoeren. Maar de gemeenteraad kan ook zelf, zonder tussenkomst van het college, aan een extern bureau opdracht geven tot zo'n onderzoek. Met als onderzoeksvragen: is de inzameling voldoende gericht op gescheiden inzameling, wat is de hergebruikskwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen, geef inzicht in de kostenopbouw, geef een verklaring voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en geef aanbeveling voor verbeteringen en kostenverlaging.


maandag 26 februari 2018 00h04 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Heel bijzonder ...
Stoelinga is het 100% eens met mij!
Een fijne wandeling met je zakjes afval.

 hfvhdelft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

-----

Politieke stellingname

Redactie Delft op Zondag

Onafhankelijk Delft, Martin Stoelinga:
... Als stadspartij willen we juist deze grote ergernissen aanpakken en dat zullen we ook gaan doen. Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval. Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.


donderdag 22 februari 2018 02h10 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

-----

Speerpunten Het beste voor Delft!, lijst 9

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

... 6. Afvalbeleid Het afvalbeleid (gescheiden inzamelen) is en wordt geen succes. Leidt bovendien tot minder service en is duurder voor inwoners en ondernemers. Alles in één bak, want nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en leidt tot lagere lasten.


maandag 19 februari 2018 00h03 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-havenstraat_000_avalex_legen_ondergrondse_container_20150426112839

Delft. Ondergrondse containers in de Havenstraat.

Het Nieuwe Inzamelen - AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: Info <info@avalex.nl≶
Datum: 18 februari 2018 om 11:25
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex

hi wouter wullems, medewerker klantenservice

Dank voor het uitgebreide antwoord.
Rotterdam kiest definitief voor nascheiding.
Evenzo Den Haag, de boten met vuilcontainers varen door Delft op weg naar de AVR.
Meer zeg ik er maar niet over, dat moet de Delftse politiek maar doen.
Ik ben niet thuis in de afvalmarkt.
De Europese Unie moet dan maar even wachten.

Nogmaals ik ben niet van plan wandelingen te gaan maken met zakjes vuil.
2 x 140 = 280 meter is me gewoon te ver.
Alles is bij mij restafval en dat blijft zo.
Ik ben daar niet de enige in die zo handelt.
Ik vind afval scheiden ook heel belangrijk, vooral nascheiden.

Contact opnemen met de gemeente is gaande.
Mijn eerste email komt op de lijst van ingekomen stukken.
De politiek moet de kwestie maar oppakken.
Zie verder mijn dossier Avalex
http://www.politiekdelft.nl/dossier-avalex.html.
Hier staat ook wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's voor GR2018 hebben geschreven over Avalex.

Het afkeuren van de PMD-container kan Avalex voorkomen door de afvalcontainer terug te plaatsen en een losse PMD op straat.
Ik betaal afvalstoffenheffing om afval en grondstoffen af te voeren dus er is geld om overal de afval containers te handhaven.
De PMD moet gewoon bekostigd worden uit de opbrengsten van de grondstoffen.
Lukt dat niet dan is dat niet mijn probleem.
Misschien kan de Europese Unie de tekorten afdekken?

gr
harrie fruyt van hertog

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 16 februari 2018 om 15:48
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Goedemiddag meneer Fruyt van Hertog,

Bedankt voor uw bericht. De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2020 naar 100 kg restafval per persoon te komen. Dat percentage halen we op dit moment op Europees en op landelijk niveau nog niet. De aangesloten gemeenten en Avalex hebben besloten om met Het Nieuwe Inzamelen alvast een grote stap te zetten in het gescheiden inzamelen. Op dit moment is er onvoldoende nascheidingscapaciteit ondanks de omschreven initiatieven. Het opzetten van een nascheidingsinstallatie, waar u het over heeft, vraagt al snel een investering en een locatie om een dergelijke installatie te bouwen in het Avalex-werkgebeid is niet snel gevonden. Wachten op een nascheidingsinstallatie in de omgeving is geen optie, want dan behalen we de doelstelling niet. Daarnaast geeft afvalscheiding aan de bron op dit moment de beste resultaten. Dit komt omdat de kwaliteit slechter is bij nascheiding, waardoor de opbrengst ook minder is.

Als u PMD, GFT en papier scheidt, zult u zien dat er veel minder restafval overblijft. Hierdoor zijn dit geen dagelijkse wandelingen met zware zakken. Het grote aantal restafvalcontainers wordt dan overbodig. Dit is de reden dat locaties voor grondstoffen dichtbij huis zijn geplaatst en de restcontainer is verplaatst. Deze blijft op loopafstand van uw woning (zie de kaart hieronder). De restafvalcontainer op Schimmelpenninckstraat 2 is 140 meter van uw woning verwijderd. Aangezien er momenteel aan de locaties gewerkt wordt, kan het zijn dat de huidige situatie niet verschilt met ons plan. We zullen dit natuurlijk zo spoedig mogelijk realiseren.

Jammer dat u het scheiden van afval niet net zo belangrijk vindt als wij. Wanneer bewoners zakken met restafval in de PMD container deponeren, zal onze afvalverwerker de lading die hieruit komt helaas af moeten keuren en wordt dit verbrandt met het restafval. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden en daarmee wordt het 'werk', zoals u het omschrijft, van welwillende bewoners teniet gedaan.

Wij begrijpen uiteraard dat er ouderen en mindervaliden in de wijk wonen die het moeilijker vinden om hun restafval naar een ondergrondse container in de wijk te brengen. Mocht het in individuele gevallen niet lukken, dan kunnen die bewoners contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kunnen wij hen helpen.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,

Wouter Wullems
Medewerker Klantenservice
Avalex, Laan van 's-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag


vrijdag 16 februari 2018 05h28 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180211153517

Delft. Afval-container in Adriaan Pauwstraat omgewisseld voor een PMD-container.

Het Nieuwe Inzamelen - Avalex

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Begin van de week kreeg ik een brief van de Avalex. Ik moet mijn afval naar de 300 meter verder verplaatste wijkcontainer gaan brengen.
Zie verder onderstaand mijn reactie aan de directie van Avalex per email.

Wat schrijven de Delftse politieke partijen over Avalex in hun verkiezingsprogramma voor GR2018.

CDA
Uit onderzoeken blijkt dat nascheiding (het scheiden van afval op één centrale plaats) minstens zo goed is voor het milieu en goedkoper dan het gescheiden inzamelen van afval. Het CDA is daarom voorstander van het scheiden van afval nadat het is ingezameld.
Snelle verbetering kwaliteit en kosten van Avalex
De dienstverlening van ons afvalbedrijf Avalex is momenteel onder de maat. Delft is in een paar jaar tijd 30% meer gaan betalen voor afval, terwijl we steeds minder waar voor ons geld krijgen. Als dit niet snel verbetert, dan moet Delft op zoek naar een alternatief.

ChristenUnie
Het systeem van omgekeerd inzamelen van Avalex is veelbelovend; maar de invoering gaat traag en milieuwinst moet zich nog bewijzen. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

D66
D66 is kritisch op de wijze waarop Avalex de afvalinzameling uitvoert en ziet graag betere dienstverlening voor minder geld. D66 wil onderzoeken welke organisatievorm hier het beste bij past. D66 wil dat de afvalverwerking goed, goedkoop en duurzaam gebeurt, daarom moet onderzocht worden hoe dat het beste kan: door Avalex te verkopen, om te vormen in een overheids-NV of op een andere manier.

GroenLinks
Voor het noodzakelijke draagvlak onder de burgers om afval te scheiden dient Avalex beter te communiceren, en het afvoeren van afval zo makkelijk mogelijk te maken.

Onafhankelijk Delft
Stoppen met Avalex. Stoppen met omgekeerd inzamelen. Tegen het privatiseren van vuilophaler Avalex.

Stadsbelangen Delft
Gang van zaken rond Avalex. Een voorziening die onze inwoners meer geld kost en minder service verleent.

STIP
Afvalverwerking gebeurt op een efficiënte en duurzame manier. Daarom kijken we na invoering van het nieuwe bestuursmodel van afvalverwerker Avalex of voorscheiding nog steeds de beste optie is. Als het slimmer blijkt om juist alleen aan het eind te scheiden kiezen we daarvoor.
De dienstverlening van afvalverwerker Avalex kan beter en de afvalstoffenheffing in Delft is erg hoog. We willen hier meer grip op krijgen zodat we afval op een duurzame manier kunnen verwerken zonder dat de kosten stijgen.

VVD
Afvalverwerking kan efficiënter en effectiever uitgevoerd worden door een marktpartij. Daarom willen wij Avalex naar de markt brengen.

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: Automatisch antwoord: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij zullen uw vraag/melding in behandeling nemen.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Met vriendelijke groet,

Avalex Klantencontactcentrum

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: info <info@avalex.nl>, Raymond Jeene <rjeene@delft.nl>, harriefruytvanhertog@ziggo.nl
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex
cc: rjeene@delft.nl tav de gemeenteraad van Delft

hi avalex,

Ik reageer op de brief van februari 2018 aan de bewoner(s) van Hugo de Grootstraat 174 over afval en grondstoffen naar de wijkcontainers brengen.
Om gelijk met de deur in huis te vallen, sjouwen met zakjes vuil, daar begin ik niet aan.
Ik verzoek Avalex de ondergrondse restafvalcontainer terug te plaatsen in de Adriaan Pauwstraat hoek Hugo de Grootstraat.
Ik doe al mijn afval en grondstoffen in één zak en dump die voorlopig in de PMD container op voornoemde locatie.
Afvalscheiding vind ik prima, vooral nascheiding.
Ik ben alleenstaande, 71 jaar en slecht ter been en ingezakte rugwervels.
Ik betaal de hoofdprijs aan afvalstoffenheffing en moet ook nog eens extra werkzaamheden verrichten.
Het zal mij benieuwen of het nieuwe beleid gehandhaafd blijft.
gr
harrie fruyt van hertog
hugo de grootstraat 174
2613 tz delft

-----------------------------------------------------------------------

Download file.pdf

maandag 5 februari 2018 00h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180204135737

PMD container in de Adriaan Pauwstraat te Delft.

AVALEX DOET MAAR!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vanmiddag even mijn afval gedumpt in de PMD container om de hoek. Avalex verplaatste de container voor afval van de Adriaan Pauwstraat eerst naar de Antonie Heinsiusstraat en vorige week naar de Schimmelpenninckstraat. Van 50 meter lopen naar 300 meter.

Avalex heeft niets overlegd met de bewoners ter plaatse. Omgekeerd doe ik dat nu ook en stort mijn afval in de PMD container om de hoek. 300 meter lopen met een zakje afval doe ik niet. Als alleenstaande allemaal aparte zakjes afval verzamelen. Niet dus, hoe gek moet je daar voor zijn.

Van meet af aan ben ik voor nascheiding. Ik ben benieuwd of Avalex en/of de gemeente Delft actie tegen mij gaat ondernemen. Beleidsregels heb ik nergens kunnen vinden.

Hof van Delftlaan in beeld

delft-hof-van-delftlaan-pmd-containers-20171224145555 delft-delft-hof-van-delftlaan-papier-containers-20171224145149 delft-delft-hof-van-delftlaan-afval-containers-20171224145459

Containers op de Hof van Delftlaan.

AVALEX

Fred Kruitwagen, bewoner Delft.

Een van de kwaliteiten van Avalex is het eigen initiatief van die organisatie. Dat dit kenmerk meer gebaseerd is op enthousiasme van de daar aanwezige beleidsmakers dan het gevolg van overleg en noodzaak moge blijken uit de volgende voorbeelden. Zo hebben we de introductie van de blauwe papierbak als mededeling en feit over ons heen laten komen en onlangs meldt Avalex ons dat het restafval door ons zelf naar de ondergrondse container gebracht moet worden.

Dat is geen probleem als die container redelijk dicht bij je voordeur staat, maar is dat niet het geval, dan ben je de klos. Jammer dan, maar zo is het: voor u, zonder u en over u geregeld. Sinds een paar weken mogen de bewoners van het Hof van Delftplein en nabije omgeving zich verheugen op een nieuwe actie van Avalex. Tegenover de Coop aan dat plein bevond zich een glascontainer. Voor de hand liggend als je boodschappen gaat doen en je lege flessen kan selecteren op statiegeld of niet, lijkt me. De statiegeldflessen zijn nog wel in te leveren bij de Coop, het overbodige glaswerk kan niet meer in de glascontainer worden gedumpt. Want deze is weg. Wel zijn er nog 6 grote containers voor plastic e.d maar er is niets meer voor glas.

Op een gegeven moment stond op de gebruikelijke locatie een kartonnen bordje met de mededeling. "Glascontainer 300 meter bij de rotonde"..En inderdaad;bij de rotonde aan het Wilhelminapark en het zwembad, bij een constante stroom van automobilisten, zwementhousiasten, scholieren van het Stanislascollege roulerend rond de rotonde hebben de beleidsmakers van Avalex in het kader van "verbetering" daar de glascontainer geplaatst. Ik heb er inmiddels twee keer mijn statiegeldloze flessen in de auto naartoe gebracht, wachtend op m'n beurt met een paar ander automobilisten.

Gelukkig ben ik automobilist en kon ook nog parkeren. Maar het roept bij mij wel de vraag op: welke afwegingen hebben de Avalexmedewerkers gemaakt toen ze dit plan hadden en daarna in uitvoering brachten? Stimulans voor het autoverkeer, meer mobiliteit en uithoudingstest voor de oudere supermarktbezoeker rond de Hof van Delft. Het is onduidelijk en niet logisch of voor de hand liggend. Overigens hoop ik dat Avalex blijft zoeken naar verbetering van dienstverlening; het zou echter wel moeten gebeuren in en na overleg met alerte gemeenteambtenaren, zodat beslissingen niet teruggedraaid hoeven te worden.


donderdag 1 februari 2018 17h27 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

AVALEX ophalen restafval.
Lachen? Of om te huilen?

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Vanochtend ging ik mijn afval wegbrengen naar de restafvalcontainer op de Antonie Heinsiusstraat.
Hè, wat is dat nou?
De restafvalcontainer is al weer verplaatst.
Nu naar de Schimmelpenninckstraat.
"Iets verder weg", exact 300 meter heen en weer lopen.
De restafvalcontainer bevond zich eerder in de Adriaan Pauwstraat.

Ik ben alleen en thuis afval scheiden vind ik te veel gedoe.
Aan de Delftse politiek: doe maar aan nascheiding.
Ik heb mijn zak met afval gedumpt in een PMD container.
Ik wacht eerst maar eens een waarschuwing af.
Daarna zoek ik uit of dit allemaal zo maar kan.

Persoonlijke kosten 1 zak afval afvoeren
Ik betaal aan:
Afvalstoffenheffing 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Eenpersoonshuishouden € 222,05
Wethouder: laat huishoudelijke hulp afval wegbrengen als je slecht ter been bent.
Mijn hulpje kost 22 euro per uur.
berekening: (222,05/52)+300/(5000/60)/60x22,00 =
1 zak per week = euro 5,59.

delft-adriaan-pauwstraat-restafvalcontainer-20180201133627

VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..