logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 14-02-2010 02h00

delft nkp_logo_met_nummer_lijst_11.jpg

ANTWOORDEN

Als er na onderzoek voldoende draagvlak is bij de direct betrokken bewoners in deze wijk dan neemt de Klokkenluiders Partij de volgende standpunten in:

1. De stad is er voor de voetganger en de fietser.

2. De wegen dienen voor de plaatselijke ontsluiting. Doorgaand verkeer moeten buitenom rijden en niet langer binnendoor.

3. Het leefklimaat verbetert omdat het aantal verkeersbewegingen af neemt door het doorgaand sluipverkeer te weren.

4. Voorhof II is een woongebied met alleen ontsluitingswegen.

De Delftse politiek dient ook het algemeen belang. Er moet gewoond worden in Delft en als er horizontaal geen ruimte meer is dan moet het verticaal. Bij toename van het aantal inwoners stijgt ook het volume van het voorzieningenniveau. Economische ontwikkelingen stopzetten daar is de NKP niet voor.

Harrie Fruyt van Hertog
Lijsttrekker Nederlandse Klokkenluiders Partij | Lijst 11VRAGEN

Belangenvereniging Voorhof II West
belangenvereniging.voorhof@gmail.com

Aan: de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Delft
P/A Gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT

Van: Belangenvereniging Voorhof II West

Delft, 14 februari 2010

Betreft: Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.
Uw standpunt betreffende onze wijk Voorhof II West over verdichting, bebouwing en verkeer rond de Martinus Nijhofflaan

Geachte dames en heren,

De Belangenvereniging Voorhof II West komt op voor de belangen van de bewoners in het gebied Voorhof II West. Dit gebied wordt begrensd door de Martinus Nijhofflaan, de Voorhofdreef, de Kruithuisweg en de Provinciale weg.

De bewoners van onze wijk zijn van mening dat de wijk op dit moment precies "in balans" is. Ondanks de zeer hoge bevolkingsdichtheid is er voldoende groen, nog net voldoende parkeergelegenheid, voldoende openbare ruimte en een prettige leefomgeving. Wij zijn tegen verdere bebouwing of "verdichting" van de wijk, betaald parkeren, of andere ontwikkelingen die schadelijk zijn voor onze gezondheid en leefomgeving.

De bewoners maken zich zeer ernstig zorgen over de geplande hoogbouw boven Albert Heijn langs de Martinus Nijhofflaan. Bij het maken van de plannen worden de bezwaren en opinies van de bewoners van het gebied genegeerd, en de gemeente gaat gewoon door met haar plannen. De geplande wijzigingen komen vooral ten goede aan bepaalde grote ondernemingen, bepaalde organisaties. De nadelen voor de wijkbewoners bij de vergroting van de capaciteit van het winkelcentrum wegen niet op tegen de veronderstelde voordelen - zo die er al zijn - voor anderen.

Tijdens een bijeenkomst van onze leden en geÔnteresseerden - met een opkomst van meer dan 100 mensen - op 8 februari is gebleken dat er geen steun is voor de plannen aan de zuidkant van de Martinus Nijhofflaan. De gemeente wil daar samen met Corio, Van der Vorm en Albert Heijn een enorm complex bouwen, met een hoogte van 74 meter. Er is o.a. een AH XL gepland, die regionaal mensen moet aantrekken. Een woordvoerder van de gemeente beweerde dat er voldoende parkeergelegenheid in en rond het complex zal komen, maar onze leden hebben juist geconstateerd dat er een enorm parkeertekort zal ontstaan. Er komen slechts ca. 10% meer parkeerplaatsen dan nu, terwijl er als gevolg van de vele extra appartementen en klanten van de supermarkt eigenlijk een verdubbeling van de parkeergelegenheid nodig is. De geplande route voor de vrachtwagens die de AH moeten bevoorraden beschouwen de bewoners als onveilig en niet-adequaat.

De gemeentelijke plannen om de Voorhofdreef en de Martinus Nijhofflaan te versmallen stuiten op weerstand. Als gevolg van de AH XL zal de verkeersintensiteit toenemen, maar de gemeente versmalt de toevoerwegen. De gemeente gaat er van uit dat verkeer uit Tanthof Oost naar de stad zal omrijden via de Provinciale weg, maar dan moet men wel per retourrit 2 tot 3 kilometer extra afleggen, waarbij de stank, lawaai en fijn stof bij de predominante zuidwesten wind over onze Voorhof zal neerdalen, ten koste van de leefbaarheid.

De door de gemeente gewenste hoogbouw zorgt voor een verdichting en verstedelijking die wij als bewoners van deze wijk niet wensen. Delft hoeft helemaal geen grote stad te worden. Daar doet de gemeente de meerderheid van de bewoners geen plezier mee. De infrastructuur is al overbelast. De A13 is vol. Het openbaar vervoer is ontoereikend. Ruimte voor meer auto's of vrachtverkeer is er niet.

Met vele bouwprojecten en infrastructuurwijzigingen de afgelopen jaren heeft de gemeente Delft haar inwoners veel overlast bezorgd. De resultaten zijn ondanks de prachtige plannen niet altijd een vooruitgang voor de bewoners.

De gemeente zou ons wel een plezier doen als ze de benoemde gebieden zou verfraaien. Niet meer volume, wel mooiere gebouwen en frissere openbare ruimten. Niet de wegen versmallen en files en vervuiling creŽren, maar juist de ruime wegen met rust laten. Het enige wat helpt is strenge handhaving van snelheidslimieten. Hier en daar kunnen gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt worden. Dat vereist echter niet de vele miljoenen die de gemeente nu uitgeeft aan de verandering van al bestaande wegen en infrastructuur.

Vriendelijk doch dringend vragen wij aan U (de politieke partijen) om ons te laten weten:

1. Is uw fractie voorstander of tegenstander van de beschreven plannen rond de Martinus Nijhofflaan?
2. Is uw fractie voor of tegen de versmalling van de Voorhofdreef en de Martinus Nijhofflaan?
3. Is uw fractie van mening dat de huidige inwoners van de Voorhof II West (wij dus) gebaat zijn bij de plannen van de gemeente?
4. Is uw fractie bereid om aan de burgers volledige openheid te verstrekken over de financiŽle consequenties van de plannen voor de gemeente, inwoners, projectontwikkelaars, aannemers, etc.?
5. Heeft uw fractie nog specifieke ideeŽn over Voorhof II West?

Wij zullen de komende weken onze leden en de overige inwoners van de wijk op de hoogte brengen van uw antwoorden (of het ontbreken daarvan) op onze vragen, zodat zij deze mee kunnen nemen in hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3-3-2010. Uw reactie komt op het wijkweb, het AD of in plaatselijke kranten.

Hoogachtend,
Doke Leurs,    MichaŽla Mees,
Voorzitter      Secretaris
van de Belangenvereniging Voorhof II West