Van de fractie (Aad van Tongeren, 13 juli 2006)

Schriftelijke vragen aan B&W over Vestia

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Delft, 13 juli 2006

Geacht College,

Inleiding en achtergronden
De hoogte van het salaris van de directeur van woningcorporatie Vestia, dhr. Staal, is onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie geworden. Op 10 juli 2006 heeft Minister Dekker van VROM in een overleg met de Raad van Commissarissen van Vestia aangedrongen op een heroverweging van het salarisniveau. Zij noemt het huidige niveau van circa 3 x het salaris van de Minister-President “overdadig”. Voor de verdere achtergronden verwijzen wij u naar bijgevoegde brief van de Minister van VROM van 10 juli 2006.

Vestia is in Delft een belangrijke partij in de volkshuisvesting. Vestia beheert circa 6.000 woningen en is betrokken bij grote projecten als de renovatie van de Bomenwijk en de Vermeertoren. Vestia en Delft zijn gesprekspartners bij het opstellen van de prestatieafspraken volkshuisvesting.

De CDA-fractie vindt dat het huidige salarisniveau van de directeur van Vestia niet aan de huurders valt uit te leggen. Het geld moet namelijk uiteindelijk door de huurders en het rijk (huursubsidie) worden opgebracht. Het ligt bovendien ver boven de norm die de sector zelf heeft gesteld via de adviesregeling van de commissie Izeboud. Daarbij zijn wij van oordeel dat overdreven salarissen in de publieke sector het vertrouwen in publieke bestuurders ondermijnen.


Vragen
In verband hiermee heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1.       Heeft het College kennis genomen van het standpunt van Minister Dekker van 10 juli 2006?

2.       Is het college van B&W bereid, vanuit zijn rol als belangrijke regionale gesprekspartner van Vestia, het pleidooi van Minister Dekker te ondersteunen door bij de Raad van Commissarissen van Vestia aan te dringen op een meer acceptabel honoreringsniveau?

Graag vernemen wij uw reactie.


Met vriendelijke groet,Aad van TongerenCDA-fractie Delft c.c.  AD/Haagsche Courant  Delftse Post  Delft op ZondagStadsradio DelftStadskrant gemeente Delft


Bijlage: brief van de Minister van VROM van 10 juli 2006 aan de Tweede Kamer
Lees het persbericht op de site van VROM
Lees de brief van minister Dekker
Zie ook het dossier woningbouwcorporaties op de site van VROM